Главные вкладки

  Ужуглел кичээлинин планы: "Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер"
  план-конспект урока (1 класс) по теме

  Донгак Анна Сесер-ооловна

  Темазы: Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл uzhuglel_kicheeli_dongak_a.s.docx518.37 КБ

  Предварительный просмотр:

  МБОУ гимназия № 9

  Ужуглел кичээлинин планы

  Темазы: Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер

  Тургусканы: Донгак А.С.

  Кызыл 2015

  Ужуглел кичээли.

  Темазы: х де ун, болгаш Х, х деп ужуктер.

  Сорулгазы: 1. Х де ун, Х, х деп ужуктерни таныштырып билиндирер, шын ададып ооредир.

  2. Уругларнын словарь курлавырын байыдар, чугаазын сайзырадыр, сонуургалын бедидер.

  3. Уругларны дириг амытаннарга ынак болурунга кижизидер.

  Планаттынган туннелдер.

  Уруглар х деп ужукту танып оон ужуун билип алыр; Х, х  ужуктерни шын каллиграфия езугаар бижип ооренип алыр; х тыва дылда состернин чугле эгезинге турар деп билип алыр.

  • регулятивтиг – кичээлдин сорулгаларын тодарадып билиринге ооренир;
  • шингээл барымдаазы – чуруктарнын дузазы-биле аас чугаа тургузуп кичээлдин кол сорулгаларын чедип алырынга ооренир;
  • уне барымдаазы – эш-оорунун чугаазын дыннап билиринге ооредир; кичээлге кылган ажылдарын туннеп билиринге ооренир;
  • аажы-чан барымдаазы – оореникчи кижинин этикетти сагып турарынын деннели.

  Кичээлдин дерилгези: ооредилге ному, арын 78, ужуглелдин бижилгези арын 16, тоол чуруктары, дириг амытаннар чуруктары, коргузуг материалдары (презентация).

  Кичээлдин оске эртемнер-биле харылзаазы: улустун аас-чогаалы, долгандыр турар хурээлел-биле.

  Кичээлдин чорудуу

  1. Организастыг кезээ (шулук «Экии дээр мен»)
  2. Катаптаашкын

  Чуруктуг диктант

  Карточкада бижип каан состер-биле хынаптар.

  Туннелин ундурер.

  1. Чаа теманын тайылбыры

  - Богун бистин кичээливисте мындыг дириг амытаннар аалдып келген-дир, уруглар.

    аван                        ава                оваган                улбус                        ураган

  - Чуну оорениривисти кым билип каапты?

  - Кичээлдин темазын кым тода чугаалап бээрил?

  Х деп уннун ужуу-бие таныжар бис.

  Кичээлдин темазын билип алыр дизе чуну сагыыр ужурлуг бис?

  (Кичээнгейлиг болур…)

  Х деп унну адап корээлинерем

  - Кандыг ун-дур? (тодарадыр)

  - Ажык эвес, дулей ун.

  - Ам х деп унну адавышаан, ажык уннер-биле тудуштур аданарам

          а                        и                        е

  х        о                х        ө                х        ы

          у                        ү        

  Уругларнын боттарынга х кирген состерни тыптырар.

  - Уруглар, чуну эскердинер? Х деп уннун ужуунун туружун тып корунерем? – Эр-хейлер! Х состернин чугле эгезинге чоруур.

  Сула шимчээшкин.  Ховаганнар ойнаар

  Кончуг чараш сады

  Холу-биле кылган

  Ховар шевер толдер

  Хооп-хооп ховуй хоп

  Хооп-хооп ховуй хоп

  Ховаганнар хонзун

  Хоюспа-даан, эжим.

  (музыкага сула шимчээшкинни кылыр)

  1. Ном-биле ажыл
  1. Слогтар номчулгазы
  2. Состер номчуглгазы

  Словарьлыг ажыл. Номчаан состернин аразында билдинмес состер бар-дыр бе?

  хор – нииты ыры кууселдези

  хор – ховоар дээн уткалыг

  хул – ыяш, хомурну салганынын соонда артып калган кезээ

  Хар, хам, хос, хой, хор,

  3 ужуктен тургустунган х дан эгелээн состерден немей адаптынарам.

  1. Ам кичээливисте 3 хаванчыгаш аалдап келген. Чуу деп тоолдан-дыр?

  - Ниф-ниф, Нуф-Нуф, Наф-наф

          

          

  - Тоолду кым коргенил, дыннааныл? Утказы чул?

  Болуктеп ажылдаптаалынарам.

  Бирги болук Наф-нафка дузалажыр

  Ийиги болук Ниф-нифке дузалажыр

  Ушку болук Нуф-нуфка дузалажыр.

  Бору хаванчыгаштарны бажыннарынче чандырбайн турар. Борунун даалгаларын кууседиптээлинер. Кайы болуктун оореникчилери идекпейлиг ажылдаар эвес.

  1. Созуглел-биле ажыл

  а) улегерлиг номчулга ( 1 болуктен 1 оореникчи)

  б) созуглелге хамаарыштыр уругларга айтырыглардан тургустурар

  в) созуглелден х кирген состерни тыптырар.

  Туннелин кылыр

  г) азырал амытаннарга ынак болурунга кижизидилге ажылы.

  V. Сула шимчээшкин.                Халбан-халбан кулактарлыг

  Караа сыгыр хаваннарым

  Чиир чемин каап бээрге

  Чиндиннедир баскылап кээр.

  VI. Бижилге

  а) х деп ужуктернин парламалын, бижилгезин коор

  б) Улуг, бичии ужуктерни агаарга, оон кыдыраашка бижинер.

  VII. Быжыглаашкын. Рефлексия.

  Состернин эге слогун адаарга болуктер арткан слогтарын немей адаар.

  Ха-чы, хоо-рай, хуу-рек, хо-мус, хи-рээ, ху-реш, хоо-мей, хаал-га,

  Деннелге-биле ажыл.

  Хомур дег кара, хар де гак, ховен дек чымчак, чодураа дег карактыг, чойган дег хонну сынныг. (шын олурарынга чугаа чорудар)

  Болуктеп ажылдаан туннээр.

  VIII. Туннели

  - Кичээл солун болду бе?

  - Чуну билип алдынар?

  - Кичээлге кончуг эки харыыладым дээн оореникчилер боттарынга кызыл тукту, эки дээн оореникчилер кок тукту, арай бодумга таарзынмадым дээн оореникчи ногаан тукту салып алыр.

  IX.  Бажынга онаалга. Х дан эгелеп адаар состер тывар. Ажылчын кыдыраашка бижилге.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Ажык кичээл темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужуктер

  Ажык кичээл   Темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужуктер  Тоора-Хем 20013Тыва дылТемазы: М деп ун болгаш М, м деп ужектерБашкызы: Самия Хорагай ВикторовнаКлазы: 1 «Г»Сорул...

  "Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер"

  Тема: Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер.(номчулга болгаш бижилге)...

  У деп ун болгаш У у деп ужуктер ажык кичээлдин план-конспектизинге ажыглаан презентация

  Учитель знакомит учащихся с новым звуком [у] и новыми буквами Уу. Урок прошел перед  ШМО учителей начальных классов. Подготовка открытого урока не обошлось без участия родителей. Они помогли детя...

  Темазы У деп ун болгаш У,у деп ужуктер.Ажык кичээлдин план-конспектизи.

  На уроке первоклассники знакомятся с новым звуком и новыми буквами.Урок проводился 21 октября 2015 года перед учителями начальных классов ШМО  МБОУ "СОШ № 3 имени Т,Б,Кечил-оола" города Кызыл.При...

  Ужуглел кичээлинге разработка "Д деп ун болгаш Д, д деп ужуктер"

  Тыва школанын 1-ги клазынга ужуглел кичээлинде "Д деп ун болгаш Д, д деп ужуктер" деп теманы оорендиринин разработказы....