Главные вкладки

  Моя малая Родина
  классный час (2, 4 класс) на тему

  Мавлетова Зилда Ахмадиевна

  Идет речь о нашей малой Родине Республике Башкортостан

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл klass_chas_minen_vatanym.docx28.93 КБ

  Предварительный просмотр:

  Класс с242те

   2,4 класс

  Мине8 кеск2й Ватаным

  Ма7сат:  Тыу4ан ил тура3ында белемде  тулыландырыу, Тыу4ан илг2 30й01 уятыу.

  Йы3азландырыу: Баш7ортостан символдары, 31662р, 30йл2мд2р  я6ыл4ан карточкалар

  - ?26ерле балалар, Я8ы у7ыу йылы мен2н 7отлайым. Б0г0н 1 сентябрь- Белем к0н0.

   Донъяла бик к1п 31662р бар, л2кин улар ара3ында и8 матур 32м 726ерле 31662р бар.  «й62ге6, 3анап кит2йек 2ле: 2с2й, атай, ер, 3ыу, 3ауа, икм2к, тыныслы7….

  (Та7та4а и8  матур 32м 726ерле 31662р6е  3айлап алып беркет2л2р:  2с2й, атай, 3у4ыш, ер, 7ай4ы, 3ыу, 3ауа, икм2к, 7орал, 4аил2, тыныслы7 , 3.б.)

  - Эйе, д0р09. Та4ы бик 726ерле 316 бар, ул – Ватан, Тыу4ан ил.

  :ур Тыу4ан илебе6- ул Р2с2й.  Уны8 баш7ала3ы – М2ск21. Р2с2й – донъяла4ы и8 6ур илд2р6е8 бере3е.

      Бе66е8 кеск2й Тыу4ан ил- Баш7ортостан. Бе6 шул илд2 тыу4анбы6, й2ш2йбе6 32м у7ыйбы6.  « ни 0с0н «Мине8 кеск2й илем» тип атала б0г0нг0 класс с242те?

  Мине8 – с0нки, бында мине8 4аил2м,  мине8  ду9тарым, мине8 0й0м, мине8 урамым, мине8 м2кт2бем

  Кеск2й – с0нки, мине8 6ур илемде8 б2л2к2й ген2 0л0ш0

  Илем- с0нки,  бында мине8 й0р2гем2  я7ын кшел2р й2ш2й

    Бе6 16ебе66е8 тормошобо66о Конституция буйынса 7орабы6. Конституция – ул т0п закон, б0т2 илде8 кешел2ре ду9 й2ш23ен, эшл23ен, ял ит3ен 0с0н  унда 7а4и62л2р 32м бурыстар  я6ыл4ан. Бе6 улар6ы 1т2рг2 тейешбе6.

  Граждан  0с0н Тыу4ан ил – ул тыу4ан ер. « тыу4ан ер б0т2  эшл2й ала: кешене 16ене8 икм2ге мен2н 3ыйлай, 16ене8 шишм23ен2н туй4ансы 3ыу эсер2, 16ене8 матурлы4ы мен2н та8 7алдыра. Тик бына ул 16ен 3а7лай алмай. « уны - кем уны8 икм2ген ашай, кем 3ыуын эс2, кем матурлы4ы мен2н 3о7лана – шул 3а7лар4а тейеш. Кем инде, балалар?

  -  Д0р09, бе6 -  кешел2р, балалар, у7ыусылар

  Гражданлы7 316е латинсанан  «д0й0м эш» «общее дело», тиг2нде а8лата. Тим2к, граждан – ул д0й0м эшт2 7атнашыусы, 2 гражданлы7 – д21л2т эшенд2 актив 7атнашыусы. Граждан – ул бе6, балалар, уй6ары ла, эшт2ре л2 тик Тыу4ан ил 0с0н,  халы7 0с0н й1н2лтелг2н кешел2р.

  - «  бе6, Баш7ортостанды8   б2л2к2й граждандары булара7, д0й0м эште х2л итер 0с0н нинд2й эш баш7ара алабы6? 

  - Бе6 нисек Тыу4ан илде 3а7лайбы6?

  - Д0р09, Тыу4ан илде яратыу – уны8 турала матур итеп 30йл21 ген2 т1гел, 2 уны8 тормошонда 7айнап й2ш21. Й2м242т  эшт2ренд2 7атнашыу, политика мен2н 7ы6ы73ыныу, №айлау6ар6а 7атнашыу – бе6ее8 бурыстарыбы66ы8 бере3е.

  (14 сентябрь  2014 – Кеск2й Тыу4ан илг2 Президент 3айлайбы6)

  - Д0р09, Тыу4ан илде яратыу – ауылды, 7аланы, урамдар6ы та6а тотоу. Бе6 уны эшл2й алабы6.

  - Д0р09, Тыу4ан илде яратыу – ул м2кт2пт2 тырышып у7ыу, эшт2 тырышып эшл21, 16е8де8 ял7аулы7ты е8еп й2ш21,  насар 4262тт2р6е булдырмау.

  - Онотмайы7, балалар, буласа7 бе66е8 7улда. №е6 нисек була3ы4ы6, Тыу4ан ил д2 шулай буласа7.

   - Бе66е8 6ур ил д2, б2л2к2й ил д2 3ин3е6 й2ш2й алмай, 2 3ин ун3ы6 й2ш2й алмай3ы8. Ул 3и82 к2р2к, 2 3ин у4а к2р2к. Бер ил д2 бе66е8 Ватанды алыштыра алмай, с0нки Р2с2й,  Баш7ортостан 3ине8 тыу4ан ере8, 2 7ал4андары – матур с2ск2л2ре, пальмалары, к16 яуын алырлы7 орхидеялары  мен2н эсте 7ы66ыр3а ла, 7уна77а барып 7айтыр 0с0н ген2 йорт. Унда 3ин к2р2км2й3е8, унда 3ин3е6 62 й2ш2й алалар, 2 бында , 3ине8 Тыу4ан иле8д2 – 3ине 32р ва7ыт к0т2л2р, 3ине а8лай6ар 32м яраталар.

  Анкета 3орау6арын яуап бире1

   Тыу4ан ил – ул  кеше тыу4ан ер, д21л2т, дошмандар6ан алып 7ал4ан  тыныс ил.

  Эйе, дошмандар6ан ата-бабаларыбы6 3а7лап  алып 7алды. Б0й0к Е8е1г2 ти662н 70 йыл тула.  Алла4а ш0к0р, тыныс  илд2 р2х2тл2неп й2ш2йбе6.

     Шуны3ы 1кенес: б0г0н,  цивилизация 4асыры тип таныл4ан 21 быуатта ла хатта 2ле бында, 2ле тегенд2 3у4ыш уттары  то7анып тора. Украинаны 4ына алып 7арайы7: бер 1к халы7 16 хал7ына 7аршы 3у4ыша, тыныс 7асаба-7алалар6ы, торла7тар6ы, хатта больницалар6ы ут7а тота.  Унда4ы азатлы7  0с0н й2ш2г2н кешел2р, аптыра4андан 1662рене8 тыу4ан илд2рен ташлап, бе66е8 илг2 й2ш2рг2 килдел2р. Улар  Тыу4ан илд2рен 3а4ынаса7тар, ту4андарын э6л2й2с2кт2р.

   Шу4а к1р2, балалар, бер-беребе6г2 изгелекле, к1рк2м м0н2с2б2тт2  булып, илебе66е яратып, матур 32м татыу 4аил2 7ороп, эшебе66е, милл2тебе66е, телебе66е дауам итерлек кил2с2к булдырып, м2кт2пт2 тырышып у7ып, 3ау 4ына  й2ш2йек. ?улыбы64а 7орал тотмайы7.Тыу4ан  илд2 тыныслы7 булдырайы7, илебе66е 3а7лайы7 - бе66е8 баш7а планета ю7.

  Та7та4а  30йл2мд2р6е8 баш х2рефен2н Тыу4ан ил тип я6ып 7уяйы7.

   Татыу  й2ш2йек 16-ара

  Ы6а к1рм2йек 3ис 7асан.

  У8алма9лы7  яра алмайы7

  ;ау4а 7упма3ын бер 7асан.

  А7ыл мен2н эш ит2йек

  Ны7лап й2ш2п кит2йек.

  Ипле  булайы7 32р ер62

  Лайы7лы 7аршылайы7 Е8е16е!


  «Мине8 кеск2й Ватаным»

  Анкета

  1. №ин я7ын ту4андары8ды я7шы бел23е8ме?

  *Атайым 32м ин2йем тура3ында б0т2 бел2м

  * Атайым 32м ин2йем, 0л2с2йем 32м олатайым  тура3ында б0т2 бел2м

  * Ту4андарым тура3ында бик а6 бел2м

  * Апай6арым, а4ай6арым тура3ында ла бел2м

  * Ту4андарым тура3ында 7ы6ы73ынмайым

  * Был 3орау4а яуап бир2 алмайым

  2. №ин 16 ауылы8да тыу4ан3ы8мы?

  *Эйе

  *Ю7

  *Белм2йем

  * Был 3орау4а яуап бир2 алмайым

  3. №ин ар6а7лы ауылдаштары8ды бел23е8ме?

  * Белм2йем

  * Бел2м __________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  4. Тыу4ан ауылы8ды8 тарихын бел23е8ме?

  * Йолаларын бел2м

  * Легенда3ын бел2м

  * Белм2йем


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Творческий проект для младших школьников по краеведению "Моя малая родина-город Нурлат"

  Данный проект имеет большое значение в деле формирования личности учащихся, воспитания Гражданина и Патриота. Проект – объединяет единой целью не только основных участников образовательного процесса у...

  Презентация к проектной работе о малой Родине "Найди свою Гиперборею"

  Презентация к проектной работе о малой Родине "Найди свою Гиперборею". Выполнила ученица 3 класса....

  Проектная работа о Малой Родине

  Проектная работа ученицы начальных классов о Малой Родине "Найди свою Гиперборею"...

  "Моя малая родина" Проектно-поисковая деятельность воспитанников

  Познание Родины начинается с малого... Семья, дом, район,город в котором ты живешь. В 2011 году мы отмечали юбилей Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В районе к этой дате в школе №302 ...

  Презентация К проектной работе «Моя малая родина» (Судьба и родина едины)

  Проект «Судьба и Родина едины».Классный  час: « Моя малая Родина».Цель:-  формировать представления о родном  крае, о своей станице;- вызвать  интерес к истории родной станицы;- пр...

  Классный час "Моя малая Родина". Проект "Судьба и Родина едины".

  Классный час "Моя малая Родина". Проект "Судьба и Родина едины"....

  Урок русского языка в 1 классе по теме: "Место рождения (малая родина); страна, в которой родился (Родина). Перенос, звуковой анализ"

  На данном уроке дети продолжат знакомиться с правилами записи адреса на конверте; наблюдать за многозначными словами (без введения термина) и правилами их записи (с прописной или строчной буквы); уточ...