Главные вкладки

  Кичээлдин темазы: Уенин эге хемчээ – век.
  классный час (2 класс)

   Чарита Сергеевна Ёндан

  кичээл "Уенин эге хемчээли -век"

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл vek_konkurs.docx29.02 КБ

  Предварительный просмотр:

  Кичээлдин темазы: Уенин эге хемчээ – век.

  Сорулгазы: 

  Ооредилгелиг:

  Уенин чаа эге хемчээ – век-биле уругларны таныштырары; уенин эге хемчеглеринин бот-боттарынын аразында харылзаазы болгаш  улуг хемчеглерни бичезинче, биче хемчеглерни улуунче шилчидип билиринге уругларны чанчыктырарын уламчылаары;

  Сайзырадырынын:

  Уругларнын кичээнгейин ,сактып алыр чоруун, сонуургаачал болурун, туннелдерни боттары ундуруп билир чоруун сайзырадыры;

  Кижизиделгелиг :бойдуска ынак болурунга база бодунун кадыынга хумагалыг болурунга кижизидери;

  Дерилгези: компьютер, слайдылыг презентация, карточкалар, ноутбуктар, чуруктар.

  Педагогиктиг технологиялар: демнежилгенин аргазы (ооредилге талазы- биле чугаалажылга), ИКТ технология.

  Планнаттынган туннелдер:

  Кичээлге уругларнын идепкейлиг чоруун сайзырадыры;

  Ооредилгенин туннелинин экижиири;

  Шингээдип алган билиглерин практика кырында ажыглап билири;

  Кичээлдин этаптары:

  1. Организастыг кезээ
  2. Аас- биле саналгалар.
  3. Чаа тема- биле ажыл.
  4. Бирги быжыглаашкын
  5. Физминутка
  6. Быжыглаашкын
  7. Туннел.
  8. Рефлексия.

  Кичээлдин чорудуу:

  1. Организастыг кезээ.

  Кичээливистин эгезинде ынак эртемивис  математика дугайында шулуувусту чугаалай кааптаалынар.

  Санап, бодап тыварда

  Солун эртем- математика.

  Шупту чуулду билип алгаш,

  Чажыттарны ажыдып,

  Чиге, тода харыы берип,

  Чугле «5» - ке оорениили!

  1. Аас- биле саналгалар.

  - Соолгу кичээлде бистин ооренип келген темаларывыс чунун дугайында болганыл, уруглар? (уе болгаш оон хемчеглеринин дугайында)

  - Богун кичээливисте кым аалдап келген-дир? (кырган- ава)

  - Бо кырган-ава анаа эвес, тывызыксыг болгаш угаанныг кырган- ава- дыр. Ол силерге тывызыкты тыптырбышаан, уенин хемчеглеринин  дугайында билиинерни хынап келген. Шупту кичээнгейлиг дыннанар.

  Уе, оон хемчеглеринин аразында харылзаазын кайы хире сактып алганынар хынаары ол.

  1 чылда каш хонук барыл? (365 азы 366 хонуктуг)

  - Чуге ындыг ден эвес болганыл? (чуге дээрге февраль айда чамдыкта 28 азы 29 хонук бар)

  - 1 чылда каш ай барыл? (12 ай)

  - Айларны адавыдынарам (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)

  -1 хонукта чеже шак барыл? (24 шак)

  - 1 шакта чеже минута барыл? (60 минут)

  - 1 минутада чеже секунда барыл? (60 сек)

  - Шын-дыр, уруглар. Кончуг эки билип алган- дыр силер. Ам уенин хемчеглерин улуундан бичезинче дес-дараалай аданар.

  Чыл, ай, хонук, шак, минута, секунда.

  - Уенин хемчелеринин аразында хамаарылгазын шын билип алган- дыр силер. Ам-даа кызып оорениринерни кузедим, уругларым, байырлыг!

  3. Чаа материалды шингээдип алырынга белеткел.

  - Кыдырааштарынар ажыдып алынар. Богунгу ай, хунун бижип алыылы. Оон мурнунда бижип турганывыс ышкаш эвес, а мынчаар.

  Октябрь 14.2014 чыл.

  - Эскерип корунерем, уруглар. Оон ынай мында уенин кандыг хемчээли бижиттинмейн барган- дыр? (уруглар билбейн барза. Башкы айтып бээр)

  -Век.

  1 век каш чылга денил? Кым чуу деп бодап тур? (1 век дээрге 100 чылга ден)

  1. Чаа тема- биле ажыл.

  - Кичээливистин  темазын билип кагдынар бе? (Век) Век деп билиг- биле кайы кичээлде танышчык бис? (хурээлел кичээлинде)

  - Ийе, хурээлел кичээлинде ханыладыр эвес, а кыры- биле танышкан бис.

  1- ги слайд.

  - Век деп хемчег – биле чуну хемчээп болурул? (чурттарнын, хоорайларнын, Чер деп планетанын, кижи торелгетеннин амыдыралында тоогулуг болуушкуннарны хемчээр)

  - Уруглар,  век- биле чамдык амытаннарнын болгаш унуштернин чуртталгазын база хемчээп болур.

  2- ги слайд.

  Чижээ: Липа 800 чыл чурттаар. Ол каш век болурул? (8 век)

  - Чуге 8 век болганы ол? (Чуге дээрге 1 векте 100 чыл бар азы 800- ке 100- ту улептер)

  Кижизидилеглиг туннел.

  - Уруглар, ыяшты урээр дээр болза, бис бичии каш секунда иштинде узуткап каап болур бис. А ону олурткаш, ажаап остуреринге хой уе чарыгдаар бис. Ынчангаш ыяштарга хумагалыг болуп, оларны камнаар ужуруг бис.

  - Ыяштарнын ажыы чул? (Ол биске арыг агаарны берип турар, ыяштар- биле бажыннар тудар, тудугга херек)

  - Кайы хамаанчок ыяш кезип болур бе? (чок)

  - Чугле хереглээнде арга- арыгнын ээзинден дилеп алыр деп чугаалашкан- на болгай бис.

  - Ам дириг амытаннардан коруп корээли:

  Дойду куштун назынын билип кээри- биле уругларга даалга берип каан мен.

  Бир оореникчи дойду куштун чуруун коргускеш,  назынын айтыр.

  - Дойду куш 135 чыл чурттаар.

  - Дойду куш каш век чурттаар- дыр, уруглар? Ол 1 век 35 чыл чурттаар.

  1 оореникчи чаан черепахазынын чуруун коргускеш, назынын айтыр.

  - Чаан черепахазы 175 чыл чурттаар.

  - Ол каш век болур- дыр? (ол 1 век 75 чыл болур)

  3-ку слайд.

  - А кижи 1 век чурттап болур бе? (Ол болдунуп болур. Чуге дизе Чер деп бомбурзекте улуг назынныглар элээн. Богун Россияда 350. 000 узун назынныглар бар. Ону 90 харлыглардан эгелеп санап турар)

  - Ур чурттаар дизе кижи чуну кылза , чогуурул? Кым билирил? (Спорт- биле оннук болур, таакпы тыртпас, наркотиктер ажыглавас, хун чурумун сагыыр)

  - Ам демги кыдырааштарывысче эглип келинер. Ай, хун салып алгаш, кайы векте чурттап турарывысты тодарадып албаан- на болгай бис. Каш дугаар векте амгы бо уеде чурттап турар- дыр бис? (21- ги век)

  1. Бирги быжыглаашкын.

  4-ку слайд

  Александр Сергеевич Пушкиннин чуруун коргузер.

  - Чурукта кымыл? (Александр Сергеевич Пушкин)

  - Ол кымыл? (Улуг орус шулукчу,дыка хой тоолдарны уругларга  бижээн)

  - Чуу деп тоолдары барыл?  («Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане», и «Сказка о рыбке и рыбаке» болгаш оон- даа оске …)

  Номунарнын 64 дугаар арынын ажыдывыдынарам, уруглар. Ында бодалга 345- ти номчуулу.

  Бир оореникчи номчуптар.

  - А.С. Пушкин кайы векте торуттунгенил база кайы векте чок апарганыл, тып корээли. (1799 чылда торуттунген- ол каш век- тир? 18 век)

  (А 1837 чылда чок апарган. Ол каш вегил? 19 век)

  - Оон бээр дыка хой уелер эрткен, ынчалза- даа чогаалчынын чогаалдары ам- даа дириг, ону силер бичи чаштар безин ооренип турары кайгамчык. Ынчангаш Пушкинни ондур улуг чогаалчы- даа дээри шын.

  - Уруглар, векти кандыг чурагай- биле бижиирил? (рим чурагай- биле)

  (I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  X,  XI,  XII,  XIII,  XIV,  XV,  XVI,  XVII,  XVIII,  XIX,

   XX )

  - Ам силернин рим чурагайларны кайы хире сактып алганынарны хынаптайн. Чуге дээрге ол дугайын хурээлел кичээлинде база ооренген бис.

  - 10 деп рим чурагайны кым бижиптерил?  15 деп? 20 деп ? 17 деп?

  Ноутбуктарга ажыл. Ам бо таблицаже корувудунерем. Ол чылын кандыг онза болуушкун болганын хурээлел кичээлинден сактып келир силер. Вектерни тодарадыптаалы. (Вектерни уруглар демдеглээр)

  5- ки слайд.

  чылдар

  вектер

  Онзагай болуушкуннар

  988

  … век

  Христиан шажынны хулээп алганы

  1147

  … век

  Москванын тургустунганы

  1812

  … век

  Ада- чурттун бирги Улуг дайыны. Император Напалеоннун дайынчылары- биле демисел

  1945

  … век

  Фашистиг Германия- биле Ада- чурттун ийиги Улуг дайыны

  6 физминутка

  7 Ооренген материалын быжыглаары

  Ном а 64. Бодалга 343- ту аас- биле куседиили.

  3 век= 300 чыл                                  600 чыл= 6 век                       2000 чыл= 20 век

  10 век= 1000 чыл                              1100 чыл= 11 век

  19 век= 1900 чыл                              1700 чыл= 17 век

  Болуктерге ажыл

  1. Ги болук

  Вектер шын салдынган бе?

  1478 чыл = 15 век (шын)

  1602 чыл = 16 век (шын эвес)

  1961 чыл = 20 век  (шын)

  1. Ги болук

  Минутаны шакче шилчидер

  300 мин = … (5 шак)

  240 мин = … (4 шак)

  180 мин = … ( шак)

  1. Ку олук

  Демдектер шын салдынган бе, тодарат.

  1 век  207 чыл шын эвес (1 век = 100 чыл, 100 чыл 207 чылдан эвжээш)

  2 мин 50 сек   200 сек шын эвес ( 2 мин 50 сек дээрге 170 сек. Ол 200 сек биче)

  2 шак   100 мин шын ( 2 шак 120 мин, ол ё00 мин улуг)

  Болуктернин ажылын туннээри. Бир болуктен- не бир оореникчи чугаалаар.

  1. Туннел.

  – Богунгу кичээл силерге таарышты бе? Чуну билип алдынар? (век дугайында)

  - 1 век каш чылга ден- дир? (100 чылга)

  - Век деп тема улуг класстарга баарынарга кайы эртемде херек- тир? (тоогу азы орустап история )

  6- гы слайд.

  1. Рефлексия.

  - Богун кичээлде эки ажылдап, шупту чуулду билип алдым дээр уруглар ногаан тогериктерни кодурер.

  - Ортумак билип алдым, келир кичээлде билбейн барган чуулумну билип аптар мен деп турар уруглар кок тогериктерни кодурунер.

  - Билип алганым ам-даа багай, ынчалза- даа черле кызып билип аар мен деп турар уруглар кызыл тогериктерни кодурер.

  Онаалга.

  Бодалга 347, чижек 349 (1- ги столбикти 1- ги одуругнун, 2- ги столбикте чижектерни 2- ги одуругнун уруглары бодаар.)

  Ажыглаан литература:

  1. Интернеттин ресурстары: шимчээшкинниг физминутка.
  2. 4-ку класстын хурээлел кичээлдеринде методиктиг сумелер. Москва «ВАКО – 2014 ч»
  3. Видеокамералыг санныг аппарат.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Ажык кичээл темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужуктер

  Ажык кичээл   Темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужуктер  Тоора-Хем 20013Тыва дылТемазы: М деп ун болгаш М, м деп ужектерБашкызы: Самия Хорагай ВикторовнаКлазы: 1 «Г»Сорул...

  Класс шагы. Темазы: «Чечен менде, чечек черде»

  Сорулгазы: Тыва чоннун аас чогаалынын чамдык хевирлери- биле уругларны таныштырбышаан, чоннун ыдыктыг чанчылдарын сагып, хундулеп оорениринге кижизидери, уругларнын дыл- домаан сайзырадыры;Дерилгези: ...

  Темазы: Кижи, бойдус ,экология, кадыкшыл. Хереглээр чогаал:М.Кенин-Лопсан «Кестирген пош»

  БоЧаа билиглерни шингээдип алырын кичээли.Сорулгазы: Уругларнын шын, медерелдиг .ыыткыр номчуурун чедип алыр.Дыл-домаан , чугаазын ,угаан-бодалын сайзырадыр.Бойдуска ынак,ону камнап кадагалаары бистин...

  У деп ун болгаш У у деп ужуктер ажык кичээлдин план-конспектизинге ажыглаан презентация

  Учитель знакомит учащихся с новым звуком [у] и новыми буквами Уу. Урок прошел перед  ШМО учителей начальных классов. Подготовка открытого урока не обошлось без участия родителей. Они помогли детя...

  Темазы У деп ун болгаш У,у деп ужуктер.Ажык кичээлдин план-конспектизи.

  На уроке первоклассники знакомятся с новым звуком и новыми буквами.Урок проводился 21 октября 2015 года перед учителями начальных классов ШМО  МБОУ "СОШ № 3 имени Т,Б,Кечил-оола" города Кызыл.При...

  Литературлуг номчулга кичээлинин технологтуг картазы болгаш презентациязы. Кичээлдин темазы: Л.Чадамба "Кым-дыр мен?" (2 класс)

  2-ги класстын литературлуг номчулга кичээли презентация болгаш кичээлдин технологтуг картазындан тургустунган. Кичээлдин технологтуг картазын куруненин федералдыг ооредилге стандарттарынын негелделери...

  Кичээлдин темазы: Бирги чаданын үннериниң үжүктерин катаптаары. (Аа, Лл, Оо, Мм, Сс, Нн,Чч, Ыы, Уу, Рр, Yү, Ии,Ээ,е, Шш, ϴѳ) Түннел кичээл. 1 а класс

  Материал к уроку  по родному языку по теме "  Бирги чаданын үннериниң  үжүктерин катаптаары.                        ...