Главные вкладки

  Ажык кичээл темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужуктер
  план-конспект урока (1 класс) на тему

  Самия Хорагай Викторовна

   

  Ажык кичээл

   

   

   

  Темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужуктер

   

   

  Тоора-Хем 20013

  Тыва дыл

  Темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужектер

  Башкызы: Самия Хорагай Викторовна

  Клазы: 1 «Г»

  Сорулгазы: М деп уннун ужуун ооредир;

                          Уругларнын дыл-домаан сайзырадыр;

                          Мал-маганга, бойдуска  ынак болурун кижизидер.

  Дерилгези: сюжеттиг чурук, слайдылар.

   

  Кичээлдин чорудуу

  I. Организастыг кезээ:

  Бо хун кичээливисте аалчылар келген, уруглар, оларга кайы-хире найыралдыг ооренип турарынар дугайында шулуктен чугаалап беринерем.

  Найывыстан тура

  найыралдыг толдер бис.

  Чогушпас-даа, кырышпас-даа

  чогум шынчы толдер бис.

  Билбес улус билип алзын,

  Бистер ышкаш чурттазыннар!

  - Бис бо хун Оюмаа угбайнын аалынче аян-чорук кылыр бис, уруглар.

  (слайд 1: Оюмаа угбайнын аалынче чалап турары)

  Че, ам уе саадатпайн соруп ораалынар, уруглар.

  II. Катаптаашкын

  а) Оюн «Моогулээлинер»

  - Оюмаа угбайга орук ара моогулеп берээлинерем, уруглар. Кым моогу таныыр? (Моогу иштинде уннун ужуктери бар. Оларны тайылбырлаар, состер тургузар. )

  (Уругларнын харыызы)

  а, аа, о, оо, л.

  Аал, ал, оол, ол. (слайд 3)

  III. Чаа тема

  Моогулеп чорааш, Оюмаа угбайнын алында чедип келдивис.(слайд 4)

  а) Сюжеттиг чурук-биле ажыл

  - Аалда чуну коруп тур силер, уруглар?

  - Аалда майгын, мыйгак, моогулер, могелер бар.

  - Хурежип турар оолдарга аттардан чберинерем , уруглар.

  - Мерген биле Буян.

  - Оюмаа угбайга моогунер беринер че, уруглар. (слайд 5)

  - Аалга келгеш чуну кордунер?

  - Аалда майгын, мыйгак, моогулер, могелер бар.

  Чуу бердивис? (моогу)

  Берип тургаш, чуу деп чугааладывыс? (ма)

  Бо состернин эгезинде чуу деп ун дыннап тур силер? (м деп ун)

  Бо хун чуу деп уннун ужуун  ооренир-дир бис, уруглар? (М,м)

  Моогувусту берип тургаш, чуу дидинер?(ма)

   М, м таныжар (слайд 6)

  Ма деп состе каш слог барыл?  (1 слог) Каш ун барыл? (3ун)

  1 ун – м

  2 ун – а

  А.э.у биле а.у катышканы кыска ажык слог болур.

  Схема-биле ажыл

  Схемага ажык эвес унну канчаар демдеглээр бис? (кок тогерик-биле) А ажык унну? (кызыл тогерик)

  Ма деп номчудар.

   б) Сюжеттиг чурук-биле ажыл

  Бо Оюмаа угбайнын чулери –дир? (Малы)

  Схема-биле ажыл

  мал деп номчуур. Мал деп состе каш слог бар?(слогтаар)

  Бо дээрге Оюмаа угбайнын остуруп алган майгаа-дыр. Мал ала.

  Ол ала мал. (номчуур)

  Сула шимчээшкин. (Арбай хоор)

  IIII. Быжыглаашкын

  Ном-биле ажыл

  М деп уннун ужуун тыптырар, ночудар.

  Ог иштинче кирээлинер. Оюмаа угбайнын уруу -биле таныжып алынар, уруглар. Бистин клазывыста М – биле эгелээн аттыг оореникчи бар бе? (Мерген-Херел)

  Тывызык

  Алдынай силерге тавызык тыптырар дээн-дир.

  Эъттин хээнчээн шуглапты,

  Ээтпек ак шляпа болду.

  Словарлыг ажыл: хээнчээн - тырткан эът, ээтпек – чартык тогерик.

  (Слайд 7) манчы

  Ам клазывысче чоруулунар, уруглар.(Слайд 8)

  Туннел: Бо кичээлде чуну билип алдынар?

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл uzhuglel.pptx1.19 МБ

  Предварительный просмотр:

  Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

  Подписи к слайдам:

  Слайд 1

  Темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужуктер Башкызы : Самия Хорагай Викторовна

  Слайд 3

  Катаптаашкын Оюн «Моогулээлинер»

  Слайд 4

  Чаа тема Сюжеттиг чурук-биле ажыл

  Слайд 5

  Улегер домак Ужук билбес кижи уну чоктан дора

  Слайд 6

  Сула шимчээшкин

  Слайд 8

  Аалымга аалдап келгенинерге четтирдим !


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  "Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер"

  Тема: Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер.(номчулга болгаш бижилге)...

  Ц деп ун болгаш Ц, ц деп ужуктер, (4-ку чада). Оюн-кичээл

  Сорулгалары: 1) Ц деп  ун болгаш Ц,ц  деп ужуктерни билиндирери, шын адап ооредири; Дортку чадага чедир ооренген уннернин болгаш ужуктернин шын бижилгезин, номчулгазын катаптаар; Уругларнын ...

  Ужуглел кичээлинин планы: "Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер"

  Темазы: Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер...

  У деп ун болгаш У у деп ужуктер ажык кичээлдин план-конспектизинге ажыглаан презентация

  Учитель знакомит учащихся с новым звуком [у] и новыми буквами Уу. Урок прошел перед  ШМО учителей начальных классов. Подготовка открытого урока не обошлось без участия родителей. Они помогли детя...

  Темазы У деп ун болгаш У,у деп ужуктер.Ажык кичээлдин план-конспектизи.

  На уроке первоклассники знакомятся с новым звуком и новыми буквами.Урок проводился 21 октября 2015 года перед учителями начальных классов ШМО  МБОУ "СОШ № 3 имени Т,Б,Кечил-оола" города Кызыл.При...

  Тыва дылга ажык кичээл. И деп ун болгаш Ии деп ужуктер.

  Урок проведен 15.11.2017 в 4 "б" классе для городского методобъединения учителей....