Главные вкладки

  Ц деп ун болгаш Ц, ц деп ужуктер, (4-ку чада). Оюн-кичээл
  план-конспект урока (1 класс) на тему

  Ховалыг Буянмаа Владимировна

  Сорулгалары: 1) Ц деп  ун болгаш Ц,ц  деп ужуктерни билиндирери, шын адап ооредири; Дортку чадага чедир ооренген уннернин болгаш ужуктернин шын бижилгезин, номчулгазын катаптаар; Уругларнын билиин системажыдар база улам ханыладыр;   2)Уругларнын аас болгаш бижимел чугаазын, тывынгыр, сагынгыр чоруун сайзырадыр; Уругларнын сонуургалын бедидер, сос курлавырын байыдар;   3)Дириг амытаннарга ынак, оларга сагыш човаачал, кээргээчел, биче сеткилдиг болурунга  кижизидер.

  Дерилгези: кроссворд, дириг амытаннарнын предметтиг, сюжеттиг чурук-тары, ногаа аймаанын предметтиг чуруктары, слайдыда состер, наборное полотнода ужуктер, чуруктар, ребустар, «Состерни шын тудуштур» деп оюнга состер, «Хуулгаазын чечекте» слогтап бижээн домак, «Азырал», «Черлик» деп состер.

  Скачать:


  Предварительный просмотр:

                                                                            План-конспект

  Ховалыг Буянмаа Владимировна, эге класс башкызы

  Ажылдап турар чери: МБОУ Кара-Чыраанской СОШ Сут-Хольского района

  Кичээлдин темазы: Ц деп  ун  болгаш Ц, ц деп ужуктер, (4-ку чада). Оюн-кичээл.

  Предмет: Ужуглел, 1 класс.

  Ооредилге ному: «Ужуглел», А.А.Алдын-оол, К.Б.Март-оол, Н.Ч.Дамба.  Федералдыг куруненин ооредилге стандарттарынын негелделеринге дууштур эде тургускан. Тыва Республиканын ооредилге болгаш эртем яамызы сумелээн, Кызыл-2013.

  Сорулгалары: 1) Ц деп  ун болгаш Ц,ц  деп ужуктерни билиндирери, шын адап ооредири; Дортку чадага чедир ооренген уннернин болгаш ужуктернин шын бижилгезин, номчулгазын катаптаар; Уругларнын билиин системажыдар база улам ханыладыр;   2)Уругларнын аас болгаш бижимел чугаазын, тывынгыр, сагынгыр чоруун сайзырадыр; Уругларнын сонуургалын бедидер, сос курлавырын байыдар;   3)Дириг амытаннарга ынак, оларга сагыш човаачал, кээргээчел, биче сеткилдиг болурунга  кижизидер.

  Дерилгези: кроссворд, дириг амытаннарнын предметтиг, сюжеттиг чурук-тары, ногаа аймаанын предметтиг чуруктары, слайдыда состер, наборное полотнода ужуктер, чуруктар, ребустар, «Состерни шын тудуштур» деп оюнга состер, «Хуулгаазын чечекте» слогтап бижээн домак, «Азырал», «Черлик» деп состер.

                                                                                    Планируемые результаты образования:

  Предметные: Ц деп  ун болгаш Ц деп ужукту билиндирери, шын адап ооредири; Дортку чадага чедир ооренген уннернин болгаш ужуктернин шын бижилгезин, номчулгазын катаптаар; Уругларнын билиин системажыдар база улам ханыладыр;  

  Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов универсальных учебных действий – УУД):

  Познавательные: Уругларнын аас болгаш бижимел чугаазын, тывынгыр, сагынгыр чоруун сайзырадыр; Уругларнын сонуургалын бедидер, сос курлавырын байыдар;

  Регулятивные: кичээл уезинде уруглар-биле быжыг харылзааны тудар, кичээнгейин оюннар дузазы-биле хаара тудар; Коммуникативные: долу харыыны бээрин чедип алыр, уруглар туннелди боттары тып билиринге чанчыктырар;

  Личностные: ооредилге материалдарынга билир арга-методтарны ажыглаар; бодун боду хынап билирин чанчыктырар; чаа ооренген материалдарын чугаалап ундуруп кээрин чедип алыр; ооредилгенин эки талаларын чедип алыр.

  Средства обучения: Ооредилге ному, «Ужуглелдин бижилгези  Б»,  компьютер ,ТСО-нун хевири—кичээлге ажыглаар презентация, слайдылар.

  Деятельность учителя

  Деятельность учащихся

  Формируемые УУД

  1. Организастыг кезээ.

  Мендилежири.

  Кичээлге белеткелин хынаар.

  Оореникчилер-биле таныжары, мендилежири.

                     Хоглуг конга эдипти

                 «Хоглугбейлер» кирип келди.

                  Манаанывыс кичээливис

                 «Ужуглеливис» эгелээлинер!

  Кичээлге белеткенир.

  Таныжылга.

    Сорулгазы:  кичээлге ажылдаар таарымчалыг байдалды белеткээр  (чуруму, ооредилге херекселдеринин аайлыг-баштыг чыдары).

  2.  Бот-башкарылганын ажыл-чорудулгазы.

      -Богунгу кичээливис анаа эвес—оюн-кичээл, уруглар!

      -Кичээлде биске аалчылар аалдап келир. А кандыг аалчылар келирин бо кроссвордта чаштына берген состу тып алгаш, билип алыр бис.

                                                              2                              

            1

  Д

          3                   4

          5

  И

  Б

  И

  И

  Д

  О

  А

  Н

  Н

  А

  Р

  Д

  Е

  Г

  у

  Ы

  К

  А

  Г

  А

  Ижээнге кыштаар амытан.

  Аргада бичии анчыгаш, ыяш баштап шураар чул ол?

  Азырал амытан.

  Эртежи, азырал куш.

  Кок оннуг, кокай деп шолалыг чул ол, уруглар?

          - Чуу деп сос чаштына берген-дир? (аннар)

          - Шын-дыр, уруглар! Ынчангаш богун кичээливисте дириг амытаннар аалдап келир, биске даалгалар, онаалгалар кылдырар. Шупту бот-боттарывыска дузалажып, дириг амытаннарнын онаалгаларын эки, чазыг чок, демниг, найыралдыг ажылдаар бис.

  Уруглар кроссвордту тывар.

  - Адыг.

  - Диин.

  - Инек.

  - Дагаа.

  -Бору.

       

     Уругларнын шын боданып, харыылап турарын хынаар. Состерни шын адап турарынче кичээнгейни салыр. Долу харыыны чедип алыр.

  Кичээлдин сорулгазын дыннадыр.

  3. 1-ги даалга: «Адыгжыгаштын онаалгазы».         (Катаптаашкын.)

   а) Бердинген состерни номчуур.

  телефон                      Федя

  фартук                         фамилия

  форма                         светофор

          - Номчаан состеривисте эрткен кичээлде ооренген унувусту тывынар.

   

  Ооренген ужуунге состерни аянныг номчуур. Эрткен кичээлде ооренген унну тывар, адаар.

  Уругларга Ф деп унну шын ададыр.

  Уругларнын чугаазын сайзырадыр, сос курлавырын байыдар.

    б) Оюн «Куруг черде ужукту тывынар».

        (Чуруктарнын адаанда состерни наборное полотнода тургузуп каан болур. Херек ужуун шын адаан оореникчи, самбырага келгеш ужукту туружунга салыр.)

  Анай чуруу          Хой чуруу         Ошку чуруу           Бызаа чуруу

  А…а…                     …о…                    о… …у                      …ы...аа

  - Кандыг ужуктер чаштына берген-дир? (ажык эвес ужуктер)

  -Ооренген ажык уннеривисти аданар(а, ы, о, у, э, и, о, у).

  - Анай (бызаа) чунун толу-дур? Хойнун (ошкунун) толу чуу-дур, аданар.

        Эр-хейлер! Адыгжыгаштын даалгазын эки куусеттивис.

  Чуруктарнын дузазы-биле наборное полотнода бердинген схемада  чаштына берген состерни тывар.

  Ажык болгаш ажык эвес уннерни уругларнын  ылгап билирин хынаар.

      Бердинген дириг амытаннар-нын толдерин ададыр.

  Ажык болгаш ажык эвес уннерни ылгап ооредир, билиин быжыглаар, ханыладыр.

       в) Сула шимчээшкин «Балыктар».

  Балыктар дег эштиил (эштир).

  Пагалар дег шураал (шураар).

  Аът ышкаш маннаал (маннаар).

  Ары ышкаш ужаал (ужар).

  Бомбук ышкаш шураал (ору шураар).

  Боолденип ойнаал (боолденир).

  Башкы адаарга, катаптап адааш, шимчээшкинни оттунер.

       Чаа сула шимчээшкинни ооредир.

  2-ги даалга. «Паржыгашка  дузалажынар».

  (Чаа тема.)

        а) Чаа ун-биле таныжары.

      Циркуль  чуруун самбырага азар. Циркуль деп соске слог-уннуг анализ кылыр.

         Ц—ажык эвес ун. Уругларга адаттырар … .

       б) Ц, ц  деп  ужуктер-биле таныштырар.

        Кассадан улуг, биче ужуктерни коргузер.

  - Ц деп ужуктернин кезектери чуу деп ужуктерде бар-дыр, шинчилеп корунерем.

       в) Слогтарны номчудар.        

   ца – це – цу—цо—цы—ци

        г) Состерни номчудар.

  танцы                       концерт

  цирк                         мотоцикл

  циркуль

       д) Ц деп ужуктун бичиизин бижидер.

        е) «Цирк» деп созуглелди номчудар. Ном-биле ажыл, арын 104.

  Уругларга чаа унну шын ададыр.

  - П, Ш, … .

  Уруглар ыыткыр, хор-биле, бот-тускайлан номчудар.

  Ниити номчудар, шилилгелиг номчулга.

  Ц-нын бичиизин чараштыр бижиир.

  Унну шын адаарын чедип алыр.

           Шын, чугурту номчуурун номчуурунга чанчыктырар.

         Сула шимчээшкин.

  - Дилгижигешке эки дузалаштывыс, эр-хейлер, уруглар!

         

    3-ку даалга. «Коданчыгаштын оюннары». (Быжыглаашкын)

  1)Оюн «Состерни чуруктарга дууштурунер».

   сааскан      каарган        кара-куш           одурек          торга

  (Чуруктарын солуштур салып каан боор)

  2) Ребустар тывары.  

  3)Оюн «Состерни шын тудуштур».

      Состерни утказынын аайы-биле тудуштурар.

                           Кажар                       койгун

                           Узер                           аът

                           Чугурук                     буга

                           Майтак                     дилги

        - Коданчыгаштарнын оюннарын кончуг демниг ойнаптывыс, эр-хейлер, уруглар!

  Чуруктарны кичээнгейлиг коргеш, адаанда бижээн куш аттарын шын туружунга салыр.

  3-4 ребус тыптырар.

     Утказынын аайы-биле состерни чугай-биле тудуштурар.

         Кичээнгейлиг чоруун хынаар.

  Угаан-бодалын, кичээнгейлиг чоруун сайзырадыр.

     Сайзырадыглыг мергежилгелер.

  4-ку даалга: «Ыттын даалгазы».

  1) Оюн «Хуулгаазын чечек».

       Чечекте домак чаштына берген, шын демниг номчуулунар!

   «Дириг амытаннарны азырап, кээргеп, ынак болуулунар!» деп домак.

  (Кижизидилге ажылы чорудар).

  2)Дириг амытаннар кандыг болурул? (азырал болгаш черлик).

          Оореникчилерге дириг амытаннар чуруктары улеп бээрге, бодангаш «азырал» азы «черлик» деп каан таланын бирээзинге туруп алыр.

                         АЗЫРАЛ                                      ЧЕРЛИК

                            инек                                            адыг

                            хой                                              дилги

                            ыт                                                кодан

                            хаван                                          бору

                            аът                                              арзылан

  -Эр-хейлер! Дириг амытаннар азырал болгаш черлик деп шын ылгап билир-дир силер.

        «Хуулгаазын чечекте» бердинген домакты номчудар.

      Дириг амытаннар азырал болгаш черлик болур деп уруглар бот-тускайлан билип алганын коргузер.

  Кижизидилге ажылы чорудар.

  Шупту уругларны  ажылдаарын , боданырын чедип алыр.

          Туннел.

  –Богун биске чуу деп дириг амытаннар аалдап келди, сактып адаптынарам.

  Адыг, дилги, кодан, ыт.

                 Оюн «Чуу артык болурул?»

        - Бо аалдап келген дириг амытаннарывыс шупту бо. Ам кичээнгейлиг коргеш, бо аалдап келген дириг амытаннарывыста чуу артык-тыр, аданар. Чуге? Тайылбырын бээр.

             - Аалдап келген дириг амытаннарывыс силерге  хуннун-не хой номчуттунар, чараштыр бижиир деп онаалга берип турар. Хой номчуур кижи хойну билип алыр-дыр, уруглар.

             Бажынга онаалга. 1.  ц-нын бичезин бижиир.

  1. Ц деп ужук кирген состер тывар.

            - Кичээливисте чуу деп унну оорендивис?

  Ц кирген состерден адап корунерем, уруглар? Кичээливисте  силерге чуу солун болду?

         

      Оюн дузазы-биле уругларнын билиин база катап хынаар.

       Уруглар боттарынын билип алганы-биле харыылаар.

  Туннелди оюн дузазы-биле тондурер.

  Уругларнын кичээлде чуну билип алгынын хынаар.

       

  Сут-Хол кожууннун Кара-Чыраа ортумак школазы

  «Ужуглел» кичээлинде

  оюн-кичээл

  «Ц  деп  ун болгаш Ц, ц  ужуктер»

                                            Эге класс башкызы:

                                                                    Буянмаа Владимировна Ховалыг

  2014 ооредилге чылы


  Предварительный просмотр:

  Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

  Подписи к слайдам:

  Слайд 1

  Оюн-кичээл

  Слайд 2

  Адыгжыгаштын онаалгазы

  Слайд 3

  Шын номчунар ! теле ф он Ф едя ф артук ф амилия ф орма свето ф ор

  Слайд 4

  паржыгашка дузалажынар

  Слайд 5

  ца – це – цу — цо — цы — ци тан ц ы кон ц ерт ц ирк мото ц икл ц иркуль

  Слайд 6

  Койгунчугаштарнын оюннары

  Слайд 7

  ыттын даалгазы

  Слайд 8

  Оюн « Чуу артыгыл ?»


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Ажык кичээл темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужуктер

  Ажык кичээл   Темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужуктер  Тоора-Хем 20013Тыва дылТемазы: М деп ун болгаш М, м деп ужектерБашкызы: Самия Хорагай ВикторовнаКлазы: 1 «Г»Сорул...

  "Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер"

  Тема: Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер.(номчулга болгаш бижилге)...

  Ажык кичээл "Бирги чаданын ужуктери" 1 класс

  Ѳѳренип эрткен үннерин болгаш үжүктерин катаптаар болгаш быжыглаар, ажык болгаш ажык эвес үннерни ылгап билирин, кыска, узун слогтарны,  кожуп номчуп өөредирин, сөстер болгаш домак тургузуп билир...

  Ужуглел. 1 класс. Кичээл планнаашкыны. Темазы:я, ,е, ё, ю, деп ужуктер болгаш оларнын уннери. (катаптаашкын)

  Конспект урока по тувинскому языку в 1 классе по теме: Я,е,,ё ю деп ужуктер болгаш оларнын уннери.  Урок актуализации  знаний и умений....

  Тыва дылга ажык кичээл. И деп ун болгаш Ии деп ужуктер.

  Урок проведен 15.11.2017 в 4 "б" классе для городского методобъединения учителей....

  Ийиги чада. Д деп ун болгаш Д, д деп ужуктер

  Ийиги чада. Д деп ун болгаш Д, д деп ужуктер...