Главные вкладки

  "Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер"
  план-конспект урока (1 класс) по теме

  Оюн Урана Очуровна

  Тема: Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер.(номчулга болгаш бижилге)

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл dekabr_9.docx21.7 КБ
  Office presentation icon prezentatsiya.uzhuglel.ppt937 КБ

  Предварительный просмотр:

  Декабрь 9, 2014 ч.                                                             1 «г» класс

                                                                                      Башкы: ОюнУ.О.

  Ужуглел.   Кичээл №63

  Тема: Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер.(номчулга болгаш бижилге)

  Сорулгазы:  Ооренген уннернин, ужуктернин шын бижилгезинин болгаш номчулгазын катаптаар. Чаа ун, ужуктер-биле таныштырар.   Уругларнын аас болгаш бижимел чугаазын, тывынгыр, сагынгыр чоруун сайзырадыр. Дузааргак, биче сеткилдиг аажы-чанга кижизидер.

  Планнаан туннелдер: д деп ун болгаш Д,д ужуктерни таныыр, оске ужуктерден ылгап билир; бижилгези; ооренген ужуктерни катаптаар.

  УУД:

  Регулятивтиг: партазынын кырында ооренир херекселдерин шын организастап; кичээлдин сорулгаларын тодарадып билиринге  ооренир.

  Шингээл барымдаазы – улегер езугаар аас чугаа тургузуп кичээлдин кол сорулгаларын чедип алырынга ооренир.

  Уне барымдаазы – улустар-биле чугаалажып. Эш-оорунун болгаш башкызынын чугаазын узе кирбейн, дыннап билиринге ооренир. Кичээлге кылган ажылдарын туннеп билиринге ооренир.

  Аажы-чан барымдаазы – оореникчи кижинин этикетти сагып турарынын деннели.

  Кичээлдин чорудуу

  1. Организастыг кезээ.
  2. Чугаа сайзырадылгазынга минута.

  Б. Богун ай, хунун адаптынарам.

  -Неделянын каш дугаар, чуу деп хунул?

  -Ам каш дугаар чуу деп кичээливис болурул?

       3.Кичээлдин сорулгазы-биле таныштырар.

  –Уруглар бо кичээлде чуну кылыр-дыр бис? (Слайд 1)

  (самбырада демдектерни коруп харыыларын бээр)

  - Бистин суурувуска Чылбыга коступ келген.Ол хой кудумчулар аразынга келгеш дедир чоруур оруун таппайын баргаш, силерден дуза дилеп келгани ол. Дузалажыр бис бе , уруглар?

  - Ол арай-ла силерни ам-даа эки номчуп, бижип билбес боор болар дээш шала улуг класстарже барыксап турар-дыр. Чоргузуптаалы бе азы дузалажыптар силер бе?

  - Ынчаарга силер оон кылдырган даалгаларын эки кууседир ужурлуг силер.

  4. Катаптаашкын

  А) Ужуктер кожаазы-биле ажыл.(Слайд2)

  - Ужуктер кожаазын корунер. Уннер болгаш ужуктер кандыг болуктерге чарлып турарыл? (Ажык болгаш ажык эвес)

  - Ажык унну ажык эвес унден канчаар билип алыр  бис? (Ажык эвес унну адаарывыска аас иштинге шаптараазынга таваржыр)

  - Ажык уннернин дугайында чуну билир силер?

  (Слогтар тургузар; соска узун база кыска адаттынар.)

  - Кыска е деп уннун дугайында чуну билир силер? (Состун чугле иштинге база соолунге турар)

  - Ажык эвес уннер кандыг болуктерге чарлырыл?2 (Ыыткыр база дулей).

  - Ыыткыр уннер - …

  Дулей- …

  Б) Онаалга ханалдазы.

  – Эрткен кичээлде кандыг ун-биле танышкан ийик бис? (Д деп ун. Кандыг унул?)

  В) Оюн «Чуу артыгыл?» (Самбырада чуруктар: долаана, дилги, дырбактыг, диис, диин)

  - Чурукче корунерем, чулер-дир аданар. (Диин, дилги, дагаа, дырбактыг, диис, долаана-кат) чурукта чувелернин чузу домей бооп турар-дыр? (Шупту д деп унден эгелээн состер)

  - Чылбыга коруп тургаш артык чувелерни ап каптынар дээн. Чуу артык-дыр? (Долаана-кат. Чуге дизе долаана- кат, а артканнары дириг амытаннар)

  - Ам чуу артык-дыр? (дагаа, чуге дизе –куш, а артканнары аннар)

  А ам чуу артык-дыр? (диис-азырал амытан)

  - Бо амытаннар Чылбыганын дузалакчылары бооп турар. Чуге ындыгыл? (Чуге дизе олар аннар аргада кады чурттап турарлар) 

  1. Чаа тема

  а)Шинчилел ажыл.

  - Уруглар, биче д деп ужуктун бижимелин кандыг база каш кезектен тургустунганын шинчилеп корунерем.

  (Самбырада элээн каш хевирлерин коргускен. Ийи кезектен тургустунган. Бирги кезээ чуу деп ужукте барыл? Ийиги кезээ?

   бирги кезээ – а, ийиги кезээ – у. Дудуштуруптарывыска – д деп ужук.)

  б)Бичии д деп ужуктун бижилгези. (Бижилге кыдырааштарында – а.3).

  в)Слогтарны номчааш бижиир.

  1. Рефлексия
  1. Паралап ажылдаары.

  Ужуктер-биле состер тургузар. Домак чогаадыр.

  -Кымнар эки ажылдаан?

  1. Кичээлдин туннели

  -Богун чуну оорендивис? Чуу солун болду?


  Предварительный просмотр:

  Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

  Подписи к слайдам:

  Слайд 4

  да – даа ды -дыы до – доо ду – дуу де – дээ ди – дии д ѳ – д ѳѳ д ν - д νν

  Слайд 5

  Диис оолдары. Даш ындында дааш унду. Далаш ынаар чордум. Ында диис оолдары чыдыр. Олар менден чем диледи. Шилде судум чедирдим.

  Слайд 6

  Д

  Слайд 7

  Д … Ш а, ы, о, и, ѳ , ν

  Слайд 9

  Кичээл дээш, четтирдим!


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Ажык кичээл темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужуктер

  Ажык кичээл   Темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужуктер  Тоора-Хем 20013Тыва дылТемазы: М деп ун болгаш М, м деп ужектерБашкызы: Самия Хорагай ВикторовнаКлазы: 1 «Г»Сорул...

  Ц деп ун болгаш Ц, ц деп ужуктер, (4-ку чада). Оюн-кичээл

  Сорулгалары: 1) Ц деп  ун болгаш Ц,ц  деп ужуктерни билиндирери, шын адап ооредири; Дортку чадага чедир ооренген уннернин болгаш ужуктернин шын бижилгезин, номчулгазын катаптаар; Уругларнын ...

  Ужуглел кичээлинин планы: "Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер"

  Темазы: Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер...

  У деп ун болгаш У у деп ужуктер ажык кичээлдин план-конспектизинге ажыглаан презентация

  Учитель знакомит учащихся с новым звуком [у] и новыми буквами Уу. Урок прошел перед  ШМО учителей начальных классов. Подготовка открытого урока не обошлось без участия родителей. Они помогли детя...

  Темазы У деп ун болгаш У,у деп ужуктер.Ажык кичээлдин план-конспектизи.

  На уроке первоклассники знакомятся с новым звуком и новыми буквами.Урок проводился 21 октября 2015 года перед учителями начальных классов ШМО  МБОУ "СОШ № 3 имени Т,Б,Кечил-оола" города Кызыл.При...

  Презентация "Д деп ун болгаш Д, д деп ужуктер"

  Тыва школанын 1-ги клазынын ужугле кичээлинге "Д деп ун болгаш Д, д деп ужуктер" деп теманы ооредирде ажыглаар презентация....