Главные вкладки

  кл. шагы "Кадыкшылга оранынче аян- чорук"
  классный час по зож (3 класс)

   Чарита Сергеевна Ёндан

  Сорулгазы:

  •         Кадык амыдырал деп чул дээрзин уругларга  билиндирери;

  •         Уругларнын чогаадыкчы чоруун, кичээнгейлиг, сонуургалын оттурар;

  •         Кадык болур чорукка уругларны кижизидери.

  Чорудуу:

  Башкы: Экии, эргим оннуктер! «Экии! »деп со- биле эгелепкеш чуну кузеп турар мен дээрге силерге кижибурузунге кан дег кадыкшылды кузеп турарым ол болур. Кижилер дужуп келгеш, мендилешкеш бот- боттарынга чуну- чуну кузээрил? Чуге дээрге делегейге кадыкшыл дег унелиг чуве чок. А бис чамдыкта бергедежи бергеш ам миннип келир болгай бис.

  Богун Кадыкшылга оранынче аъттаныптаалы. Ынаар барда янзы- буру шаптараазыннарны ажып чорааш чеддер бис.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл kadykshylga_oranynche_ayan.docx4.16 КБ

  Предварительный просмотр:

  Кадыкшылга оранынче аян- чорук

  Сорулгазы:

  • Кадык амыдырал деп чул дээрзин уругларга  билиндирери;
  • Уругларнын чогаадыкчы чоруун, кичээнгейлиг, сонуургалын оттурар;
  • Кадык болур чорукка уругларны кижизидери.

  Чорудуу:

  Башкы: Экии, эргим оннуктер! «Экии! »деп со- биле эгелепкеш чуну кузеп турар мен дээрге силерге кижибурузунге кан дег кадыкшылды кузеп турарым ол болур. Кижилер дужуп келгеш, мендилешкеш бот- боттарынга чуну- чуну кузээрил? Чуге дээрге делегейге кадыкшыл дег унелиг чуве чок. А бис чамдыкта бергедежи бергеш ам миннип келир болгай бис.

  Богун Кадыкшылга оранынче аъттаныптаалы. Ынаар барда янзы- буру шаптараазыннарны ажып чорааш чеддер бис.

  • Ги конкурзувус ады «Улус чоннун чеченни»

  Аай- дедеир октаттынган состерден улугер домактардан тургузунар.

  «бай, Кадык, кижи, дээрге- ле, кижи- дир»

  «боуру, арыг- силиг, Кадык, дээрге- ле, болуру- дур»

  «унелиг, Кадыкшыл, алдыдан»

  Конкурс 2. «Загадки» (слайд 3-4)

  Два соседа- непоседы

  День на работе,

  Ночь на отдыхе (глаза)

  Ношу их много лет,

  А счету им не знают (волосы)

  Всю жизнь ходят в обгонку,

  А догонять друг друга

  Не могут. (ноги)

  Оно много меньше нас,

  А работает всякий  час (сердце)

  Между двух светил

  В середине я один (нос)

  У пяти братьев

  Одна работа (пальцы)

   Конкурс 3. «Чуу?», «Кажан ?» «Каяа?»

  • Кижи дыннап мага ханмас чуу деп эмил ол? (музыка)
  • Чайгы хуннун херелдеринден кандыг айыылдыг белектер ап болур бис? (орт)
  • Делегейде эн- не унелиг чуве чул? (кадыкшыл)
  • Кажан- даа чалгааравайн чуну канчаарыл? (тынар)
  • Фитотерапия деп чул? (эм оъттар- биле эмненири)
  • физкультминутканы кажан чорударыл? (турупкан уеде)- - кадыкшклга оранынче эжии биске ажыттына берди. бис оон делгем орээлдеринде чоруп тур бис. тынарыывска чиик. Аян чорук кылырынга эки - дир.1- ая остановка. ортээл "Кижинин кадыкшылы"шын харыынын адаан шыяар.1. кижи бодунун организимин чуге билип алыксаалыл?

  а) кадыкшылын камгалап база дадыктырарынга.

  б) кижи боду угаан билип, ажылдаар, чурттаар

  .в) бодунда бар аргаларны ажыглап билири.

  2.  

   


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Сан кичээли: "Эштерим-биле аян-чорук"

  Урок по математике для 1 класса на тувинском языке...

  Куску арыгже аян-чорук кичээли.

  Куску арыгже аян-чорук кичээли.Темазы: Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар состер.Кичээлдин сорулгазы: 1) 2-ги класска ооренген кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар состер дугайында билиглерин катаптап...

  Демдек аттары. Катаптаашкын. Аян-чорук кичээл.

  Демдек аттарын аас болгаш бижимел чугаага шын ажыглап билиринге чанчыктырар. Уругларнын сос курлавырын байыдары.Торээн черинин бойдузунга, ан-меннеринге ынак, оларга камныг болурунга кижизидер....

  “Бойдус зоналарынче аян-чорук”

  Сорулгазы:”Бистиң чуртувустуң бойдус зоналары” деп темага уругларның алган билиглерин делгемчидип, бойдус зоналарының тус-тузунда агаар бойдузун, туружун,үнүштерин,дириг амытаннарын тодарадып, ылгап б...

  «Эвээжедир,улгаттырар" деп темалыг кичээл-аян-чорук

  Кичээлдиң сорулгалары:         Өөредиглиг:«Улгаттырар»,«эвээжедир »деп билиглер-биле таныштырар. Cанны кадарга ,ооң түңнели база ынча  улгадыр, а бир эвес...

  Демдек адынга аян-чорук кичээли

  2014 чылдын Сочиге болган олимпиадага тураскааткан катаптаашкын кичээли...

  Разработка НОД "Билирбейнин аалынче аян-чорук"

  Сорулгазы:1) Улустун аас чогаалын сан кичээлинге ажыглап тургаш уругларны ооредири.Уругларга 1-ден 7-ге чедир саннарны катаптадыры, тыва огнун эт-херекселдери-биле таныштырарын уламчылаар; геометрилиг...