Главные вкладки

  Конспект занятия. Кукольный театр "Маша болгаш адыг"
  методическая разработка по музыке (старшая группа) по теме

  Хертек Анай-Хаак Борисовна

  разработка.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл kukolnyy_teatr.docx17.07 КБ

  Предварительный просмотр:

  Кукольный театр «Маша болгаш адыг»

  Сорулгазы: Уругларны талантызын илередип тывары, бот - тывынгыр чоруун сайзырадыры, диалогка чугаалажып билиринге ооредир.

  Дириг амытаннарга ынак болур кылдыр кижизидер.

  Башкарыкчы:Бир-ле черге ашак кадай чурттап чораан. Ол ашак кадайнын Машенька дээр бичии уруу турган. (Уруглар ашак, кадайнын куклаларын тудуп ойнаар)

  Ашак: Кадай, моогулуг суптан хайындырып корем?

  Кадай:Моогулуг деп чунул моогу чок чуве-дир.

  Ашак: Чоп чок чувел?

  Кадай:Чок.

  Ашак: Аргалда моогу чок чуве бе?

  Кадай:Турган чуве диин , мунгарава кежэээ буде бээр.

  Ашак: Ылап-ла бе?

  Кадай: Ийе Машенька аргаже киргеш чыып эккээр. (Бир уруг Машеньканын кулазын тудуп алгаш унуп кээр)

  Маша: Кежээге чедир байырлыг кырган-ачай, кежээге чедир байырлыг кырган-ачай.

  Ашак: Эмин эртир аргаже ханыладыр кирбес, эштеринден чыдып кагбас сен уруум.

  Маша: Чаа кырган-ачай. (Маша эштери-биле бажыннын он талазындан коступ келир)

  Эштери: Машенька арга кирер бис бе. Моогу кат чыылынар.

  Маша: Че чоруулунар.

  («Как пошли наши подружки»-деп ырынын аялгазын салыптар, уруглар аргаже чоруптар)

  Башкарыкчы: Арга иштинге чоруп чорааш Машенька эштеринден аза бээр. Кылаштап-ла кылаштап-ла чоруурга мурнунда бажынчыгаш турган.

  Маша: Бажында кым чурттап турарыл? Чоп кым-даа чок чувел?

  (Кукланы ол бо талазынче эргилдиргеш коргулээр)

  Башкарыкчы:Ол бажынчыгашта улуг адыг чурттап турар. Ынчан ол бажын турбаан. Адыг кежээ бажынынга чедип келгеш  Машеньканы коруп кааш чугааланган.

  Адыг: Сени мен салбас мен. Мээн биле кады чурттап мээн печкам одап, менээ каша кылып берип мени  чемгерер сен.

  Башкарыкчы: Адыг хунзедир аргаже чорткаш келбес, Машаны кайнаар-даа салбас турган.Маша адыгдан дезер арга дилеп боданып эгелээн-дир оо. Бир-ле катап адыг аргадан чедип келирге маша чугаалаан.

  Маша: Адыгжыгаш!  Мени  чангыс хун салып кор,  мен кырган-авам кырган-ачамга пирожки чедирип берейн.

  Адыг : Чок. Сен аргага аза бээр сен. Кай пирожкилерин менээ бер мен чедирип берейн.

  Башкарыкчы:Машанын бодап алганы ышкаш болган, улуг барба белеткеп алгаш адыгга чугаалаан.

  Маша: Адыг! Бажын иштинде улуг барба бар коруп корем. Оон иштинде пирожкилер бар. Ол пирожкилерни кырган-авам, кырган-ачамга чедирип бээр сен.Ол коробканы бар чыткаш ажытпас сен.

  (Адыг биле Маша)

  Адыг: Чаа, бээр эккел.

  Маша:Эргин кырынче унуп келгеш корем. Чаъс чагбайн турар-дыр бе? (Адыг бажындан уне бээр)

  Башкарыкчы: Адыг уне бээри билек Машенька барба иштинче кире халый бээр. Адыг кирип келгеш ооргазынга барбаны чуктээш суурже чоруптар. Чоруп-ла, чоруп-ла олурган шылап кааш чугааланган:

  Адыг: Тожекке оруп алгаш пирожкиден чиптейн адырам.

  Башкарыкчы: Машенька (Барба иштинден бажын баккылап келгеш) чугаалаан.

  Маша: Коруп тур мен, коруп тур мен

  Тожекке олурба

  Пирожкини чиве

  Кырган-авам, кырган-ачамга

  Аппарып бер.

  Адыг: Кажарын корем шуптузун коруп турар ышкажыл.

  Башкарыкчы:Адыг улаштыр чоруп каан. Чоруп-ла орааш турупкаш чугааланган.

  Адыг: Тожекке орупкаш

  Пирожкиден чиптейн

  Башкарыкчы: А Машенька барба иштинден алгырган.

  Маша: Коруп тур мен, коруп тур мен

  Олурба пирожкини чиве,

  Кырган-авам, кырган-ачамга

  Аппарып бер.

  Адыг: Кажарын корем моон. Бедик олуруп алган ыракта мени коруп турар-дыр.

  Башкарыкчы:Адыг суурга чедип келгеш, Машеньканын кырган-авазы, кырган-ачазынын бажынынга чедип келгеш, бажынны соктаан.

  Адыг: тук-тук-тук! Ажыдынар, мен силерге Машенькадан пирожкилер эккелдим.

  Башкарыкчы: Ыттар адыгнын чыдын чыттап каапкаш халып-ла келгеннер. Адыг корткаш, барбазын октапкаш аргаже дезе берген.

  Машенька барбадан унуп келген. Ашак кадай оорээнинден, уруун куспактап чыттап «угаанныгбай» деп адап турганнар.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Конспект занятия по произведениям С.Я. Маршака с элементами кукольного театра и драматизации. С детьми 6-7 лет

  Продолжать развивать интерес к художественной литературе и умение ориентироваться по содержанию знакомых произведений С.Я. Маршака. Учить детей активно участвовать в совместных играх, изображать харак...

  Конспект занятия "Играем в кукольный театр" для детей старшей группы.

  Конспект занятия театрализованной игры по теме "Играем в кукольный театр" будет полезен для детей старшей группы(5-6 лет). Конспект занятия  направлен на развитие фантазии, внимания, воображения....

  Конспект занятия по трудовому обучению для средней группы на тему "Стирка кукольной одежды "

  Данное занятие развивает у детей навыки самообслуживания , становление самостоятельности , целенаправленности и саморегуляции собственных действий Так же первичные представления о труде взрослых ....

  Конспект занятия по рисованию "Обои для кукольной комнаты"

  Конспект занятия по рисованию в средней логопедической группе."Обои для кукольной комнаты"...

  Конспект занятия факультатива «Кукольный театр малышам» на тему: «Драматизация сказки «Страшный зверь» (отбор главных героев сказки) во второй младшей группе

  Цели: развивать актерские способности по средствам мимики, жестов, характера изображения персонажей сказки;побуждать детей объективно оценивать выбор главных героев сказки;дать понятия «актер&ra...

  Конспект занятия по формированию грамматического строя речи "Кукольная мебель" для детей с ТНР

  Формирование грамматического строя речи.Упражнять в словообразовании и в употреблении предлогов....

  КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 2017

  КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТРВоспитатель Конова Т.В.Цель занятия:Познакомить с видами театральных кукол. Задачи: Обучающие: 1. Изучить технологию работы с перчаточной куклой Развивающие: 1....