Главные вкладки

  Календарно-тематическое планирование по предмету "Литературлуг номчулга" в 3 классе Л.С. Кара-оол
  календарно-тематическое планирование по чтению (3 класс) на тему

  ктп

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл ktp_literaturlug_nomchulga_3_klass_l._s._kara-ool.docx41.5 КБ

  Предварительный просмотр:

                               Тѳрээн чугаа. Тайылбыр бижик.

       Номчулганың алыс сорулгазы – шын, медерелдиг, аянныг болгаш чѵгѵртѵ номчуурунга  ѳѳредири. Чѵвени медереп билип тура номчууру аянныг, шын номчулганың алыс ундезини ол болур.

       Оон ангыда, номчулга уругларны ном-биле ажылдап, оон чуве билип алырынга чаңчыктырар сорулгалыг.

       Номчулга программазы беш кезектен тургустунган: 1)Номчулганың тематиказы; 2)класстан дашкаар номчулга; 3)номчулгага чаңчыктырары; 4)созуглел-биле ажылдарның хевирлери; 5)чогаалдарның хевирлери-биле практика кырынга таныжылга.

        3-ку класска берге эвес сѳзуглелди  медерелдии-биле, шын, чѵгѵртѵ номчуурун чедип алыр.Ѳѳредилге чылының эгезинде берге сѳстерни слогтап номчуур. Сѳстерни  шын, тода адаарынга, домактар сѳѳлунге болгаш аразынга интонацияны сагыырынга, чогуур паузаларны кылырынга чакчыктырар. Бирги чартык чылда  1 минутада 50-60 сѳс, а ѳѳредилге  чылынын тончузунде 1 минутада 65-70 сѳс чедир номчуур.

         3-ку класска: номчаан чѵлѵѵнге хамаарышкан айтырыгларны харыылаар; башкының айтырыгларын ёзугаар номчаан  чѵѵлѵнѵң утказын чугаалаар; белен, кыска  сѳзуглелди катаптап чугаалаар; сѳзуглелди башкының дузазы-биле кезектерге чаргаш, оларга аттар чогаадыр; даалга ёзугаар херектиг сѳстер болгаш домактарны ушта бижиир; тоолдар ыдып, шулуктерни чугаалап билири.

         Класстан дашкаар номчулга: 1)уругларның  класска номчулга ѵезинде алган билиглерин улам ханыладыр, 2)библиотекадан херек ном шилип алырынга, номдан материал дилээринге уругларны ѳѳредир; уругларны ном-биле ажылдаарынга чаңчыктырар болгаш оларның кандыг-бир эртемге сонуургалын хайныктырар.  

           Чыл дургузунда ѳѳредир темаларның бѳлуктер аайы-биле хуваалдазы:

  Темалар

  Шактар хуваалдазы

  1

  Экии литературлуг номчулга. Е Танова тыва черге йѳрээл.

  1

  2

   Улустуң аас чогаалы. Тоолдар.

  3

  3

   Улустуң аас чогаалының биче жанрлары.

  4

  4

  Тоолчургу болгаш тѳѳгѵ чугаалар.

  3

  5

  Ѳске чоннарның аас чогаалы

  2

  6

  Ѳѳренип  ѳѳрен

  3

  7

  Чылдың ѵелери. Тодуг-догаа кѵзѵмейни.

  1

  8

  Эки кылган ажыл -  элеп-читпес алдар.

  3

  9

  Хѳктѵг  ужуралдар. Солун болуушкуннар.

  2

  10

  Бойдустуң чажыттары.

  3

  11

  Чылдың ѵелери. Аккыр харлыг кыжым.

  3

  12

  Бойдуска хумагалыг болуулу.

  3

  13

  Авторлуг тоолдар

  6

  14

  Тѳрээн чуртум камгалаары.

  Бистиң проективис.

  3

  15

  Улус аразындан ие кара чымчак.

  3

  16

  Чылдың ѵелери. Хѳглѵг чазым.

  2

  17

  Бистиң бичии ѳңнѵктеривис.

  3

  18

  Ойнаксанчыг оюннарым

  2

  19

  Кижи болуру чажындан

  3

  20

  Ѳске чоннарның аас чогаалы

  2

  21

  Чонум чаагай ёзу чаңчылдары

  2

  22

  Чылдың ѵелери.чараш чайым.

  2

  23

  Класстан дашкаар номчулга

  8

                                                                      Шупту: 68шак          

  Литературлуг номчулга 3 класс Л.С. Кара-оол.

  1-ги улдун 17 шак.

  Кичээлдин темазы

  Кичээлдин хевири

  Кичээлдин сорулгазы

  шагы

  Эрттирер х-уну

  1

  Экии литературлуг номчулга. Е Танова. Тыва черге йѳрээл.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Чаа ѳѳредилнге эгелээни-биле холбаштыр уругларнын ѳѳрушкузун, сонуургалаын деткиир. Е Танова. Тыва черге йѳрээл. Йѳрээлди аянныг номчуп, утказын медереп билип алыры.

  03.09

  2

  Улустуң аас чогаалының биче жанрлары.(3ш)

  Тывызыктар.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Улустуң аас чогаалының биче жанрлары,

  Тывызыктар-биле таныжары. Улустуң аас чогаалынга уругларның сонуургалын сайзырадыры. Тывызыктар доктаадыры. Бот номчулгазын сайзырадыры.

  07.09

  3

  Улустуң аас чогаалының биче жанрлары.

  Vлегер домактар

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Улустуң аас чогаалының биче жанрлары,

  ѵлегер домактар -биле таныжары. Улустуң аас чогаалынга уругларның сонуургалын сайзырадыры. ѵлегер домактар доктаадыры. Бот номчулгазын сайзырадыры.

  10.09

  4

  Улустуң аас чогаалының биче жанрлары.

  Оюн ѵдээн чугаалар

  Узун тыныш

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Улустуң аас чогаалының биче жанрлары,

  Оюн ѵдээн чугаалар. Амыдыралга тѳлептиг кижи бооп хевирлеттинеринге, ажыл- агыйга чаңчыгып ѳѳрениринге оюннарның ужур- дузазын, салдарлыын билиндирип, оюннарда езулалдарны болгаш сагыыр ужурларны шингээттирер

  Узун тыныш -биле таныжары. Улустуң аас чогаалынга уругларның сонуургалын сайзырадыры. Оюн ѵдээн чугаалар, узун тыныш доктаадыры. Бот номчулгазын сайзырадыры

  14.09

  5

  Класстан дашкаар номчулга

  Библиотекаже экскурсия.

  Улустуң аас чогаалының биче жанрлары-деп темага чогаалдар номчууру,  дыңнадыглар бижиип, чурууру. доктаадыры.

  17.09

  6

  Ѳѳренип  ѳѳрен.(3ш)

  С. Сѵрѵң-оол. Аккырмаа-биле ийи.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Номчаан чуулѵнѵң утказын  билип алыры, ооң утказын бодунуң сѳстери –биле дамчыдып ѳѳренири.

  Ѳѳредилгеге сонуургалын кѵштелдирери. Эки ѳѳреникчи болур чѵткѵлѵн сайзырадыры.

  21.09

  7

  Н. Носов. Бодалга бодааным.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Номчаан чуулѵнѵң утказын  билип алыры, ооң утказын бодунуң сѳстери –биле дамчыдып ѳѳренири.

  Ѳѳредилгеге сонуургалын кѵштелдирери. Эки ѳѳреникчи болур чѵткѵлѵн сайзырадыры.

  24.09

  8

  Е. Танова. Ийи 2.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Номчаан чуулѵнѵң утказын  билип алыры, ооң утказын бодунуң сѳстери –биле дамчыдып ѳѳренири.

  Ѳѳредилгеге сонуургалын кѵштелдирери. Эки ѳѳреникчи болур чѵткѵлѵн сайзырадыры.

  18.09

  9

  Чылдың ѵелери. Тодуг-догаа кѵзѵмейни.(2ш)

  Э.Кечил-оол. Кайгамчыктыг картошкам.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Эрте кѵстѵн дѵшкени-биле холбаштыр бойдуска кандыг ѳскерлиишкиннер эгелээрин ѳѳредир. Шѵлѵкту аянныг номчуп ооң утказын сайгарар. Уругларның бойдуска ынакшылын, оон чараш каазын унелеп билирин кижизидип сайзырадыр.

  28.09

  10

  Ч Ондар. Кыштың тыныжы.

  Э.Кечил-оол. Кайгамчыктыг картошкам.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Эрте кѵстѵн дѵшкени-биле холбаштыр бойдуска кандыг ѳскерлиишкиннер эгелээрин ѳѳредир. Шѵлѵкту аянныг номчуп ооң утказын сайгарар. Шулуктун утказынга дууштур уругларнын ногаа-аймаанга унелелин деткиир. Ногаа-аймаандан эки дужут алыр дизе, ажылгыр болур чорукка кижизидер.

  01.10

  11

  Класстан дашкаар номчулга

  Библиотекаже экскурсия.

  Кѵс-деп темага чогаалдар номчууру,  дыңнадыглар бижиип, чурууру, шѵлѵктер  доктаадыры.

  1 ш

  08.10

  12

  Эки кылган ажыл -  элеп-читпес алдар.(3ш)

  Ю.Кюнзегеш. Шартылаа биле кымыскаяк.

  Ю.Кюнзегеш. Ажыл.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Басня дугайында эге билиглерни алыры. Кѵш-ажылга ынак , ажылгыр, кызымак кижилерге хѵндѵткелдиг болурун сайзырадыры. Басняны аянныг номчуп, утказын чугаалап ѳѳренири. Шѵлѵктѵ шээжилээри.

  12.10

  13

  О.Сувакпит . Арзылаң биле пар. (басня)

  О.Сувакпит. Салааларым.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Басня дугайында алган  билиглерин катаптаары.  Кѵш-ажылга ынак , ажылгыр, кызымак кижилерге хѵндѵткелдиг болурун сайзырадыры. Басняны аянныг номчуп, утказын чугаалап ѳѳренири

  15.10

  14

  Чугаа сайзырадылгазы. Туннел кичээл.

  Чогаадыг. «Мергежилди сонуургаар мен»

  Чугаа сайзыра

  дылгазы.

  Ѳѳренип эрткен темазын туңнеп,билип алган чѵѵлдерин сактып чугаалаар. Бодунуң сонуургап, келир ѵеде шилип алыксап чоруур мергежилиниң дугайында чогаадыг бижиир. Уругларнын дыл- домаан сайзырадыры.

  19.10

  15

  Хѳктѵг  ужуралдар. Солун болуушкуннар. (2ш)

  К-Э. Кудажы. Мыйыт.

  Холушкак хевирниң кичээли

  Кижи-тѳрээн бойдузунун ээзи, ооң камгалакчызы болур; ооң каас чаражынга, бай-байлаанга сагыш-сеткили ѳѳрѵп, аңаа хумагалыг болур кузелдерни уругларга шингээттирер. Улуг-биче кижилерге хѵндѵткелдиг чоруурун кижизидери.

  22.10

  16

  С.Сѵрѵң-оол. Уутунмас тоорук.

  Холушкак хевирниң кичээли

  Кижи-тѳрээн бойдузунун ээзи, ооң камгалакчызы болур; ооң каас чаражынга, бай-байлаанга сагыш-сеткили ѳѳрѵп, аңаа хумагалыг болур кузелдерни уругларга шингээттирер. Улуг-биче кижилерге хѵндѵткелдиг чоруурун кижизидери.

  26.10

  17

  Бойдустуң чажыттары.(3ш) М.Пришвин. Алдын шынаа. С. Комбу. Чогум чѵл ол уруглар?

  Холушкак хевирниң кичээли

  Кижи-тѳрээн бойдузунун ээзи, ооң камгалакчызы болур; ооң каас чаражынга, бай-байлаанга сагыш-сеткили ѳѳрѵп, аңаа хумагалыг болур кузелдерни уругларга шингээттирер.

  29.10

  2-ги улдун. 14 шак.

  18

  С. Сурун-оол «Хек»

  Холушкак хевирниң кичээли

  Чечен чугааның утказынга дѵѵштур орай кузун бойдуска ѳскерлиишкиннерни,  орай кѵстѵң демдектерин билип ап, куштарның, курт-кымыскаяктар болгаш унуштерниң амыдыралында болуп турар онзагай чѵѵлдерни шингээдип алыр.

  12.11

  19

  Г.Скребицкий. Куштарның медээзи.

  Холушкак хевирниң кичээли

  Чечен чугааның утказынга дѵѵштур орай кузун бойдуска ѳскерлиишкиннерни,  орай кѵстѵң демдектерин билип ап, куштарның, курт-кымыскаяктар болгаш унуштерниң амыдыралында болуп турар онзагай чѵѵлдерни шингээдип алыр.

  16.11

  20

  Чылдың ѵелери. Аккыр харлыг кыжым.(3ш)

  Б.Хѳвеңмей. Кыш.

  М.Кенин-Лопсан. Кыштың шѵлѵкчѵзѵ.

  Чаа теманы

  ооредири

  Кыштың  дѵшкени-биле холбаштыр бойдуска кандыг ѳскерлиишкиннер эгелээнин ѳѳредир. Шѵлѵкту аянныг номчуп ооң утказын сайгарар. Уругларның бойдуска ынакшылын, оон чараш каазын унелеп билирин кижизидип сайзырадыр.

  19.11

  21

  А. Пушкин. Кыш.

  М.Кенин-Лопсан.Харжыгаш.

  Л.Чадамба. Соок-Ирей.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Уругларның хуузунда хайгаарылынга болгаш шѵлѵктернин утказынга ѵндезилээш, кыштың онзагай демдектерин, оон болуушкуннарын шингээдип ап, кыш дугайында бижиттинген уран- чечен бодалдарны сактып алырын билиндирер.

  23.11

  22

  Л.Толстой. Ак кодан.»

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Уругларнын хуузунда хайгаарылынга болгаш шулуктернин утказынга ундезилээш, кыштын онзагай демдектерин, оон болуушкуннапын шингээдип ап, кыш дугайында бижиттинген уран- чечен бодалдарны сактып алырын билиндирер.

  26.11

  23

  Класстан дашкаар номчулга

  Библиотекаже экскурсия.

  Кыш-деп темага чогаалдар номчууру,  дыңнадыглар бижиип, чурууру, шѵлѵктер доктаадыры.

  30.11

  24

  Бойдуска хумагалыг болуулу.(3ш)

   М. Кенин –Лопсан. Ѳскѵс аңгыр.

  Дириг амытаннарны уругларнын кээргеп билирин, оларга ынак болурун кижизидер.

  Уругларның бойдуска ынакшылын, оон чараш каазын унелеп билирин кижизидип сайзырадыр.

  03.12

  25

  Ч.Кара-Кѵске. Хѵрээлелди камгалаңар!О.Сувакпит. Эмнеп алган.

  Шѵлѵкту аянныг номчуп ооң утказын сайгарар. Уругларның бойдуска ынакшылын, ооң чараш каазын унелеп билирин кижизидип сайзырадыр.

  07.12

  26

  Чогаадыг.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Ѳѳренип эрткен чѵѵлдеринге даянып, бир-ле дириг амытан дуайында азы бир-ле солун болуушкун дугайында чогаадыг бижиир.

  10.12

  27

  Авторлуг тоолдар.(6ш)

  С.Пюрбю. Сагынгыр кѵске.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Номчулгага уругланың сонуургалын сайзырадыры. Тоолда бердинген дириг амытаннарның солун ужуралдарын таварыштыр дириг амытаннарга ынак болуп.оларны чаптавышаан, кижилер аразында база  ындыг янзылыг болуушкуннар барын эскерер.

  14.12

  28

  С.Маршак. Угаанныг Кѵскежик

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Номчулгага уругланың сонуургалын сайзырадыры. Тоолда бердинген дириг амытаннарның солун ужуралдарын таварыштыр дириг амытаннарга ынак болуп.оларны чаптавышаан, кижилер аразында база  ындыг янзылыг болуушкуннар барын эскерер.

  17.12

  29

  С.Пюрбю. Кажар дииң

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Дириг амытаннарны уругларнын кээргеп билирин, оларга ынак болурун кижизидер болгаш ивижилернин ажыл- ижин созуглелдин утказын дамчыштыр билиндирер

  21.12

  30

  С.Пюрбю. Оптуг Чыккылаа.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Номчулгага уругланың сонуургалын сайзырадыры. Тоолда бердинген дириг амытаннарның солун ужуралдарын таварыштыр дириг амытаннарга ынак болуп.оларны чаптавышаан, кижилер аразында база  ындыг янзылыг болуушкуннар барын эскерер.

  24.12

  31

  Т.Кызыл-оол. Бодаган.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Номчулгага уругланың сонуургалын сайзырадыры. Тоолда бердинген дириг амытаннарның солун ужуралдарын таварыштыр дириг амытаннарга ынак болуп.оларны чаптавышаан, кижилер аразында база  ындыг янзылыг болуушкуннар барын эскерер.

  28.12

  3-ку улдун. (19 шак )

  32

  Т.Кызыл-оол. Багай чаңчыл..

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Номчулгага уругланың сонуургалын сайзырадыры. Тоолда бердинген дириг амытаннарның солун ужуралдарын таварыштыр дириг амытаннарга ынак болуп.оларны чаптавышаан, кижилер аразында база  ындыг янзылыг болуушкуннар барын эскерер.

  14.01

  33

  Класстан дашкаар номчулга

  Библиотекаже экскурсия.

  Авторлуг тоолдар -деп темага чогаалдар номчууру,  дыңнадыглар бижиип, чурууру. доктаадыры.

  18.01

  34

  Тѳрээн чуртум камгакчылары.

  Э.Кечил-оол. Шолалатканым.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Чогаалдын утказын дамчыштыр кызыгааржылар Торээн чуртун кымдан азы чуден камгалап турарын болгаш дайын хуннеринде бистин Шериивистин маадырлыг чоруун, оларнын чуу дээш демисежип чораанын билиндирер.

  21.01

  35

  Бистиң проективис: бистиңачаларывыс  - Ада-чуртувустуң камгалакчылары

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Уругларны шинчилел ажылы кылырынга сонуургалын кѵштелдирери, аззынга  болгаш ѳске-даа чоок кижилеринге хѵндѵткелдиг, кичээнгейлиг,ынак  болурун хевирлеп кижизидери.

  25.01

  36

  Улус аразындан ие кара чымчак.

  Б.Хѳвеңмей. Ием холу.

  С.Тока. Ававыс чокта.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Уругларның шын, аянныг номчулгазын, чугаазын сайзырадыры, сѳс курлавырын байыдары.авазынга болгаш ѳске-даа чоок кижилеринге хѵндѵткелдиг, кичээнгейлиг,ынак болурун хевирлеп кижизидери.

  28.01

  37

  Э.Кечил-оол. Ава сѳзѵн дыңнаваска.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Уругларның шын, аянныг номчулгазын, чугаазын сайзырадыры, сѳс курлавырын байыдары.авазынга болгаш ѳске-даа чоок кижилеринге хѵндѵткелдиг, кичээнгейлиг,ынак болурун хевирлеп кижизидери.

  01.02

  38

  Чылдыңѵелери. Хѳглѵг чазым.

  О.Сагаан-оол. Онза ѵе.

  Л.Чадамба.часкы тарылга

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Ѳѳреникчилерниң кичээнгейин бойдуста частың баштайгы демдектерин эскерип билирин болгаш аянныг номчуп, час дугайында одуругларны утка ударениезин барымдаалап шын илередирин чедип алыр.

  04.02

  39

  Улустуң аас чогаалы. Тоолдар. Чыраа кулун. (Тыва улутуң толу)

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Номчулгага уругланың сонуургалын сайзырадыры. Тоолда бердинген дириг амытаннарның солун ужуралдарын таварыштыр дириг амытаннарга ынак болуп.оларны чаптавышаан, кижилер аразында база  ындыг янзылыг болуушкуннар барын эскерерип чоруурунга чаңчыктырар.

  08.02

  40

  Улустуң аас чогаалы. Тоолдар. Хам бѳрѵ-биле шинчээчи бѳрѵ (Тыва улутуң тоолу)

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Номчулгага уругланың сонуургалын сайзырадыры. Тоолда бердинген дириг амытаннарның солун ужуралдарын таварыштыр дириг амытаннарга ынак болуп.оларны чаптавышаан, кижилер аразында база  ындыг янзылыг болуушкуннар барын эскерерип чоруурунга чаңчыктырар

  11.02

  41

  Улустуң аас чогаалы. Тоолдар. Хараган бажында дѵк  (Тыва улутуң тоолу)

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Номчулгага уругланың сонуургалын сайзырадыры. Тоолда бердинген дириг амытаннарның солун ужуралдарын таварыштыр дириг амытаннарга ынак болуп.оларны чаптавышаан, кижилер аразында база  ындыг янзылыг болуушкуннар барын эскерерип чоруурунга чаңчыктырар

  15.02

  42

  О. Сагаан-оол « Оол биле Кушкаш»

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Кижи бойдустун ээзи болганда, ол бойдуста бар чугу-ле дириг амытаннарны камгалаар, кадагалаар чорукка болгаш оларны кээргеп, дуза чедириксээн хоонуг болурунга уругларны кижизидер. Хуузунда боду номчуп  оорениринге чанчыктырар.

  18.02

  43

  О.Сагаан-оол. Элик оглу.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Торээн черинин каас чараш, бай-байлак бойдузунга уругларнын чоргааралын оттуруп, анаа хумагалыг болурун болгаш дириг амытаннарга сагыш човаачал, кээргээчел, биче сеткилдиин кижизидер.

  22.02

  44

  Тѳѳгѵ болгаш тоолчургу чугаалар.

  Дуза дилээн адыг. (тѳѳгѵ чугаа).

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Уругларның номчулгага, солун  болгаш тоолчургу чугааларга сонуургалын кѵштелдирип, аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадып, сѳс курлавырын байыдары.

  25.02

  45

  Тѳѳгѵ болгаш тоолчургу чугаалар. Аскыр дагаа чѵге даң бажында алгырар апарганыл?

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Уругларның номчулгага, солун  болгаш тоолчургу чугааларга сонуургалын кѵштелдирип, аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадып, сѳс курлавырын байыдары.

  01.03

  46

  Тѳѳгѵ болгаш тоолчургу чугаалар.  Дээлдиген ѵнѵ

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Уругларның номчулгага, солун  болгаш тоолчургу чугааларга сонуургалын кѵштелдирип, аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадып, сѳс курлавырын байыдары.

  04.03

  47

  Класстан дашкаар номчулга

  Бот номчулга

  Уругларның номчулгага, солун  болгаш тоолчургу чугааларга сонуургалын кѵштелдирип, аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадып, сѳс курлавырын байыдары. Бир-ле тоолчургу чугаа номчуп азы улуг улустан дыңнап алгаш кээр. Класста эштеринге ооң утказын аянныг чугаалап бээр.

  11.03

  48

  Ойнаксанчыг оюннарым Ч. Кара-Кѵске. Чылгылаар мен.

  Ч. Кара-Кѵске. Чуңгу.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Шѵлѵктѵ шээжилээр. Уругларның ойнаар оюннарының дугайында беседа чорудар, аянныг, шын, медереп номчуурунче кичээнгей салып, уругларның номчулгазын сайзырадыр.

  15.03

  49

  А Шоюн .Таныжылга.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Уругларның ойнаар оюннарының дугайында беседа чорудар, аянныг, шын, медереп номчуурунче кичээнгей салып, уругларның номчулгазын сайзырадыр

  18.03

  50

  Кижи болуру чажындан. С. Сѵрѵң-оол.

  Шериг-ооллуң олчазы.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Уругларның ойнаар оюннарының дугайында беседа чорудар, аянныг, шын, медереп номчуурунче кичээнгей салып, уругларның номчулгазын сайзырадыр

  22.03

  ӀV улдуң (17ш)

  51

  Ч. Кара-Кѵске. Алышкылар.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Уругларны амыдыралга ынак, чѵткѵлдѵг, кызымакай, кежээ, дузааргак болун хевирлеп кижизидери.

  01.04

  52

  И. Андреевич Крылов.

  Чаан болгаш Моська.

  Л.Толстой. Ѳшкѵ биле бѳрѵ.

  Чаа теманы

  ѳѳредири

  Басняларның кол-утказын уругларга билиндирип. авторнуң  ѵзел - бодалын уругларга билип ап шыдаар  шаа – биле билиндирери. Аянныг, шын, медереп номчуурунче кичээнгей салып, уругларның номчулгазын сайзырадыр

  05.04

  53

  Ѳске чоннарның аас чогаалы Ыят чок крокодил (Кхмер тоол)

  Чаа теманы ѳѳредири

  Уругларның номчулгага, солун  болгаш тоолчургу чугааларга сонуургалын кѵштелдирип, аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадып, сѳс курлавырын байыдары.

  08.04

  54

  Кыргыс улустуң толу. Ийи элчиген.

  Чаа теманы ѳѳредири

  Уругларның номчулгага, солун  болгаш тоолчургу чугааларга сонуургалын кѵштелдирип, аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадып, сѳс курлавырын байыдары.

  12.04

  55

  Чонум чаагай ёзу чаңчылдары.

  К-Э. Кудажы. Таңды кежии.

  Чаа теманы ѳѳредири

  Тѳрээн чонунуң ёзу чаңчылдарынга сонуургалдыг, ону сагып,ѳѳренип кѳрѵп чорурун кижизидип хевирлээри.

  15.04

  56

  М.Кенин-Лопсан. Муңгашталган балыктар.

  Е.Танова. Артыш.

  Чаа теманы ѳѳредири

  Торээн бойдузунга ынак, аңаа хумагалыг болурун кижизидип хевирлээри.

  22.04

  57

  Чылдың ѵелери. Чараш чайым.

  Л.Чадамба. Каас ѵе.

  С.Сѵрѵң-оол. СЧодураа

  Чаа теманы ѳѳредири

  Торээн бойдузунга ынак, аңаа хумагалыг болурун кижизидип хевирлээри.

  26.04

  58

  С. А.Сарыг-оол. Чайлагга.

  Э.Кечил-оол.солун чайым.

  Чаа теманы ѳѳредири

  Торээн бойдузунга ынак, аңаа хумагалыг болурун кижизидип хевирлээри.

  29.04

  59

  Проект. Мээң ынак чогаалчым.

  Чаа теманы ѳѳредири

  Бѳлѵктерге чарлып алгаш проекти биле ажылдаары.

  03.05

  60

  Проект. Мээң ынак чогаалчым.

  Шинчилел ажылын кылып ѳѳренири

  Бѳлѵктерге чарлып алгаш проекти биле ажылдаары.

  06.05

  61

  Проект. Мээң ынак чогаалчым.

  Шинчилел ажылын кылып ѳѳренири

  Бѳлѵктерге чарлып алгаш проекти биле ажылдаары.

  10.05

  62

  Проект. Мээң ынак чогаалчым.

  Шинчилел ажылын кылып ѳѳренири

  Бѳлѵктерге чарлып алгаш проекти биле ажылдаары.

  13.05

  63

  Класстан дашкаар номчулга. Тыва эки турачылар.

  Проект. Тыва эки турачылар.

  Шинчилел ажылын кылып ѳѳренири

  Бѳлѵктерге чарлып алгаш проекти биле ажылдаары.

  17.05

  64

  Проект. Тыва эки турачылар.

  Шинчилел ажылын кылып ѳѳренири

  Бѳлѵктерге чарлып алгаш проекти биле ажылдаары.

  20.05

  65

  Проект. Тыва эки турачылар.

  Шинчилел ажылын кылып ѳѳренири

  Бѳлѵктерге чарлып алгаш проекти биле ажылдаары.

  24.05

  66

  Проектилерни камгалаары

  Шинчилел ажылын камгалап ѳѳренири

  Бѳлѵктерге чарлып алгаш проекти биле ажылдаары.

  27.05

  67

  Чайгы онаалгалар

  31.05


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Календарно-тематическое планировние по русскому языку 1 класс

  Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 1 класса. УМК "Школа России" (авторский коллектив: Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др.). Разработано в соответсвии с требованиями ФГОС...

  Календарно-тематический план по трудовому обучению. 4 класс школы 8 вида

  Календарно тематический план по ручному труду для 4 класса коррекционной школы 8 вида для детей с легкой формой умственной отсталости по" Программе специальных (коррекционных) образовательных учрежден...

  Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-3” (серия УМК 2-11) Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова

  Каленарно тематическое планирование разработано на  основе Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной программы начального общего образования ...

  Календарно-тематическое поурочное планирование учебного материала по основам православной культуры для IV «Г» класса на 2018-2019 учебный год.

  Календарно-тематическое поурочное планирование учебного материалапо  основам православной культуры  для IV «Г» класса на 2018-2019 учебный год....

  Календарно-тематическое поурочное планирование учебного материала по литературному чтению для 3 «Б» класса на 2018-2019 учебный год

  Календарно-тематическое поурочное планирование учебного материалапо литературному чтению для 3 «Б» класса на 2018-2019 учебный год...