Главные вкладки

  Литературлуг номчулга
  презентация к уроку по чтению (4 класс) на тему

  Открытый урок на тему: "Бора-Шиижек" проведенным в четвертом классе.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл Презентация "Бора-Шиижек"2.93 МБ

  Предварительный просмотр:

  Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

  Подписи к слайдам:

  Слайд 1

  Ажык кичээлди ӊ

  Слайд 2

  Кичээлди ӊ сорулгалары : 1) Уругларга « авторлуг тоол » деп чул дээрзин билиндирип , С.Пюрбюнун «Бора- Шиижек » деп тоолун аянныг , чараш номчуп , ооредир . 2) Уругларнын аас чугаазын сайзырадыр . 3) Уругларны дузааргак чорукка болгаш куштарга ынак болурунга кижизидер

  Слайд 3

  Шиижекчигеш

  Слайд 4

  Чараш куштар Тывамда х ө й Сана дизе торулбас мен Довук ышкаш Шиижектен Тогду хой дег Тогдук чедир Хараачыгай , хамнаарактан , Казыра дег даска чедир Тоолда кирген куштар -ла х ө й Доозазын ада дизе Кайгамчыктыг Хаан-Херети Кадын кыс дег Алдын-Доосту Челээш ɵ ӊ у херелденген Чеди ч ү з ү н дойду кушту Чергелештир адап боор бис

  Слайд 5

  Шиижек Россиянын э ӊ -не биче хемчээлдиг кужу бисти ӊ Тывавыста чурттап чоруур . Оо ӊ ады шиижекчигеш , де ӊ зизи 5-7 грамм болур . Шиижекчигешти ӊ кудуруу , чалгыннары чолдак . Бо куштар колдуунда тайга черге чоруур . Бир чылда 4 млн. курттарны чиптер . Шиижек бедик ыяш бажындан белен д ү шпес куш.

  Слайд 7

  Сергей Бакизович Пюрбю

  Слайд 8

  Тыва улусту ӊ алдар-сураглыг ш ү л ү кч үз ү Сергей Бакизович Пюрбю 1913 чылды ӊ сентябрь 7-де Улуг-Хемни ӊ Эжимге торуттунген . Бай аалды ӊ х ө лечии болбушаан , бичии Пюрбю бир чыл иштинде моол бижикти номчуп , бижип турар кылдыр өө ренип алган . 1926 чылда Пюрбю Кызылга бир дугаар тыва школага киргеш , тывалап бижииринге таарыштырган орус алфавитти өө ренип , ийи чылды ӊ иштинде ынчаардагы де ӊ нел-биле оранчок эртем-билиглиг апарган . Пюрбюнун э ӊ -не баштайгы чогаалы « Акым » деп шулуу 1933 чылда ү нген . Ол эвээш эвес шулуктернин автору болганындан ангыда « Чечек деп бир дугаар тыва шулуглелди бижээн .

  Слайд 9

  Пюрбюнун « Эртенги ыры », « Советтиг Ада- чуртум делгерезин » деп шулуктеринин чыындылары 1944 чылда унген . 1947 чылда шулуктеринин « Торээн черим » деп уш дугаар ному унген . Хой-хой лириктиг шулуктер , балладалар , шулуглелдерден ангыда , Пюрбюнун « Ынакшылды камнаар херек », «Кызылу уер » деп шиилери , « Эргеппей дугайында тоожу », «Кудерек дугайында чугаалар » деп чечен-чугаалары номчукчуларга , корукчулерге билдингир . Пюрбю келир уенин салгакчыларынын мурнунга чогаадыкчы хулээлгезин тода медереп чораан болгаш « Шынаппайнын чугаазы », « Мерген бичиилер болгаш мелегей кучутеннер » деп номнарны уругларга бараалгаткан

  Слайд 10

  Словарьлыг ажыл : Кара тамы – ханы о ӊ гар , богаалыг – моюндуруктуг , бузуттуглар – ойталап -х ɵ рлээрлер

  Слайд 11

  Сула шимчээшкин Шиижекчигеш туруп-туруп , Шала оожум кылаштай -дыр Чалгыннарын к ө дургешти ӊ , Аай-дедир херлип тур 1, 2, 3 кырынче , 1, 2, 3 адаанче Сергек , сергек ужуп ү нген .

  Слайд 12

  1) Тоолда Шиижекчигеш биле угбашкыларны ӊ аразында чугааны тыпкаш , аянныг номчу ӊ ар . 2) С.Пюрбюн ү ӊ « Бора- Шиижек » деп тоолунда де ӊ нелгелерни тыпкаш , ушта бижи .

  Слайд 13

  Тоолда де ӊ нелгелер Чиирбей дег чымчак салаа , чадаган дег кы ӊ гырткайнып , д ү пчок кара тамаа д ү шкен ышкаш , адышта дег , чатты берген чыткан , му ӊ гаш д ү мбей тайылган дег .

  Слайд 14

  Бажы ӊ га онаалга 1. «Бора- Шиижек » деп тоолду С.Пюрбюнун « Мелегей кучутеннер болгаш бичии мергеннер » деп номундан долузу -биле номчааш , Шиижекти ӊ угбашкыларга таваржырыны ӊ мурнунда кымнар -биле ужуражып турганын билип алы ӊ ар . 2. Тоолга чуруктан чуру ӊ ар

  Слайд 15

  Кичээнгейлиг болганынар дээш четтирдивис


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  рабочая программа по "Литературлуг номчулга" Л. С. Кара-оол.

  развернутая рабочая программа к учебнику "Литературлуг номчулга" автор Л. С. Кара-оол. 2013г...

  рабочая программа литературлуг номчулга 4 класс

  4 класстын  ажылчын программалары...

  Календарно-тематическое планирование по литературному чтению (литературлуг номчулга) 3 класс по учебнику Кара-оол Л.С.

  Календарно-тематическое планирование составлено по новому учебнику "Литературлуг номчулга" для 3 класса. Автор учебника Кара-оол Л.С.Год издания 2013 г....

  Календарно-тематическое планирование по литературному чтению (литературлуг номчулга) 4 класс по учебнику Кара-оол Л.С.

  Календарно-тематическое планирование составлено по новому учебнику "Литературлуг номчулга" для 4 класса. Автор учебника Кара-оол Л.С.Год издания 2014 г....