Главные вкладки

  Программа по музыке 1-4 классов
  рабочая программа по музыке на тему

  Мавлетова Зилда Ахмадиевна

  Композитор Мөхәррәм Сәлимов ижады буйынса музыканан эш программаһы

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon muzykanan_esh_programmahy.doc130 КБ

  Предварительный просмотр:

                                   

  Баш7ортостан Республика3ы М24ариф министрлы4ы

                             

  Музыка д2ресен2н эш программа3ы

  М0х2рр2м «хм2тша улы С2лимов

  Балалар 0с0н йыр6ар

                                                                                                                                

  М У З Ы К А

   

  1-4 кластар 0с0н

  эш программа3ы

   

  )ф0 «Китап»- 2012

   Башланғыс кластар уҡытыусыһы Зилдә Мәүлитова төҙөнө

  А8латма я6ыу

    

   Урта д0й0м белем бире1 м2кт2бе у7ыусылары Башлан4ыс кластар 0с0н   «Музыка» д2ресен2н Баш7ортостан Республика3ы М24ариф министрлы4ы тарафынан т27дим ителг2н М0х2рр2м С2лимовты8 «Балалар 0с0н йыр6ар» йыйынты4ы буйынса т060лг2н я7ынса музыканан эш программа3ы.

  Программаны8 й0км2тке3е у7ыусылар4а музыкаль с2н42тте:  фольклор, тарихи  йыр6ар,   композитор6ы8 292р62рен, я6ыусылар6ы8 ши4ыр6арын,   халы7 32м Баш7ортостанды8,  Р2с2й6е8 32м б0т2 донъя  профессиональ музыка м262ни2тен 0йр2не1г2 й1н2лт2.

  Композитор М0х2рр2м С2лимовты8 ижады балалар6а  Тыу4ан илг2 патриотлы7, т2би42тк2 30й01, музыкаль с2н42тк2 4орурлы7 т2рби2л2й.

   Йыр6ар6ы ты8ла4андан 3у8  балала йыр6ы8 тарихын, т2би42тте8 матурлы4ын, кешел2р6е8 хе6м2тен, хайуандар6ы8 тормошон,  халы7 йолаларын 0йр2нерг2 тел2ге тыуа.

  Программала  музыкаль с2н42тте8 19еше тормош мен2н б2йле булыу4а  й1н2лтелг2н.

  Программаны8 т0п методик принцибы  булып:   7ы6ы73ыныу,  музыка мен2н тормошто8 б2йлелеге, т2би42т с2н42тен2 1теп ине1, интонация, композитор - йыр6ы баш7арыусыны8 о9талы4ы  тора.   Кеск2й класс у7ыусыларыны8 программа4а керг2н йыр6ар6ы отоп алыуы -  музыкаль м262ни2тк2 30й01 т2рби2л2й.

  Программаны8 структура3ын «Балалар 0с0н йыр6ар»  йыйынты4ында  бирелг2н музыкаль 292р62р тема3ы билд2л2й.

  У7ыу предметы  «Музыка»ны8 д0й0м характеристика3ы

  Башлан4ыс класта Музыка т0п предметтар6ы8 бере3е булара7, рухи 32м 2хла7и я7тан м262ни2т 30й01г2 й1н2лтелг2н. Музыканы беле1 32м 0йр2не1 32л2те - тормош мен2н музыканы8 ны7лы б2йл2нешен а8лау4а, донъяны8 м262ни2тен 0йр2не1г2 7айтып 7ала.  Музыкаль с2н42т у7ыусылар6ы рухи-2хла7и я7тан т2рби2л2162, Тыу4ан илг2 30й01, 16е82 32м баш7алар4а эстетик т2рби2 бире162 6ур роль уйнай.  

  Башлан4ы кластар6а музыканы 0йр2не1 ошо ма7саттар6ы 32м м2сь2л2не 0йр2не16е 16 эсен2   ала:

       •   У7ыусылар4а музыкаль м262нит2тте булдырыу -  рухи м262ни2тте 0йр2те1; 

  • Музыкаль с2н42ттк2 30й01 уятыу, 7ы6ы73ыныу т2рби2л21, 2хла7и 32м рухи байлы7 булдырыу:  Тыу4ан илг2 30й01, тарих7а, традициялар4а, т0рл0 халы7 музыкаль м262ни2тен2  х0рм2т т2рби2л21;
  • У7ыусылар6ы8 музыкаль 19ешен 32м а8ын Баш7ортостанды8, Р2с2й6е8, б0т2 донъяны8 профессиональ музыкаль м262нит2те аша ки82йте1;
  • Музыка4а  32л2тте,  хис-той4оно музыкаль грамоталы7 аша  19тере1.

  У7ыусыны8 музыкаль белемен ойоштороу6ы8 т0п форма3ы булып музыка д2ресе тора. С2н42т д2ресе булара7 уны8 16ене8 16енс2лект2ре бар.   Музыка д2ресене8 специфика3ы булып: у7ытыусыны8 32м  у7ыусыны8 й2нле 32м образлы музыка тауышы мен2н эш ите1е; музыка аша баланы8 рухи донъя3ына т2ь9ир ите1е; у7ыусыны8 йыр6ы о9та баш7арыусы 32м ты8лаусы, 16ен композитор итеп тойоуы, музыканы 16ен2 йылы 7абул ите1е, у7ытыусыны8 д2ресте д0р09 т0601е 32м с2н42т законы буйынса д0р09 ойоштороуы тора.

  Музыка д2рест2ренд2 музыкаль ойоштороусанлы7ты8 т0р62ре бала4а музыкаль белем бире1г2 32м т2рби2л21г2  й1н2лтелг2н. Балалар6ы8 музыкаль баш7арыу ойоштороусанлы4ына хор йыр6ары, ансамбль 32м я84ы6 йырлау, музыкаль-ритмик х2р2к2тт2р, музыка 7оралдарында уйнау, йыр6ар6ы с2хн2л2штере1, 2ки2т 7уйыу кер2.

  У7ыу планында у7ыу предметыны8 урыны

  Баш7ортостан Республика3ы М24ариф министрлы4ы тарафынан т27дим ителг2н М0х2рр2м С2лимовты8 «Балалар 0с0н йыр6ар» йыйынты4ынан т060лг2н  урта д0й0м белем алыу буйынса программа

  1-4 кластар 0с0н

  Й0км2тке3е

  Тыу4ан ил тура3ында йыр6ар

  Ватан халы7 музыкаль традицияларын беле1. Р2с2й халы7 ижадын 0йр2не1. Композитор тормошонда рухи байлы7ты 0йр2не1.

  Тарихи  йыр6ар

  Тыу4ан илебе66е8 батыр6арын,  ш2хест2рен беле1. Улар4а 30й01 т2рби2л21, легенда - тарих 0йр2не1

  Салауат Юлаев тура3ында йыр6ар

  Милли геройыбы6 32м халы7 батыры Салауат Юлаев7а дан йырлау

  М262кле  йыр6ар

  Музыкаль 32м ши4ри фольклор: йыр6ар, бейе162р, ти62йткест2р, та7мазалар, та7ма7тар, йома7тар, уйын - с2хн2л2штере162р 0йр2не1.

  Т2би42т ми6гелен2 б2йле  йыр6ар

  Т2би42тк2 30й01, т2би42тте к162те1, халы7 ижадын 0йр2не1

  Кеше исемд2рен2 б2йле 7ы6ы7лы  йыр6ар

  Кеше исемд2рене8 матурлы4ын к1ре1, улар4а арнап 7ы6ы7лы йыр6ар 0йр2не1

  Я8ы йыл тура3ында   йыр

  :ур байрам - Я8ы  йыл байрамына, ?ыш бабай6ы 3а4ынып 7аршы алыу4а арнап йыр 0йр2не1

  Бишек  йыр6ары

  Б2л2к2й са7та 2с2й йырла4ан йыр4а 30й01 уятыу 32м 0йр2не1

  23 февраль – Ватанды 3а7лаусылар тура3ында  йыр6ар

  Ватанды 3а7лаусылар т2рби2л21

  К18елле  йыр6ар

  С2хн2л2штере1, талантты асыу 0с0н йыр6ар 0йр2не1

  Тимурсы эшт2ре тура3ында  йыр

  Тимурсы эшт2рен 0йр2не1 32м улар6ы8 эшт2рен2 30й01 т2рбил21

  №у4ыш тема3ына  йыр6ар

  Б0й0к Ватан 3у4ышында4ы батырлы7ты 32м герой6ар6ы и9к2 алыу, улар4а дан йырлау

         8 март- «с2й62р к0н0н2  арнал4ан   йыр6ар

  «с2й, 0л2с2йг2 яр6ам ите1, улар4а р2хм2т у7ыу

  Пионер тура3ында   йыр

  Пионерия к0н0н2 йыр 0йр2не1, пионер эшт2рен беле1, пионер булыу4а  26ерлек алып барыу

  М2кт2п тура3ында  йыр6ар

  М2кт2пк2 30й01, тырышып у7ыу, м2кт2п мен2н хушлашыу тура3ында йыр6ар 0йр2не1

  Хайуандар тура3ында  йыр6ар

  Йорт хайуандарына ихтирамлы булыу, улар6ы яратыу

  М0х2бб2т тура3ында  йыр (вальс)

  Бер-бере8де х0рм2т итерг2 0йр2не1; вальс бейерг2 0йр2не1

  Тыныслы7 тура3ында   йыр

  Ер62 32р ва7ыт тыныслы7 бул3ын 0с0н, Тыу4ан илде 3а7лар4а 0йр2те1

  Календарь-тематик план

  Тема

  )йр2не1 0с0н йыр6ар

  класс

  с242т 3аны

  1тк2ре1 ва7ыты

  план

  факт

  1

  Тыу4ан ил тура3ында йыр6ар

  Баш7ортостан- г0лостан. Й.Солтанов

  Те6елешеп бе6 кил2бе6. К.Кинй2булатова

  Ерем, телем,  илем. Р.Ш2к1р

  Ту4ан тел. Р.;арипов

  Тыу4ан я4ым. З.С2лихова

  Ярат7ан 7алам. «.Та3ирова

  ?айтып кил2м Б0рй2нем2. И.Сабитов

  Ян4антау вальсы. Г.Ситди7ова, И.Хурамшин

  2

  Тарихи  йыр6ар

  Баш7орт хал7ына. Ш.Бабич

  Саманта Смит. В.Й2нб2ков

  Барселона б2йете. М.С2лимов 31662ре, халы7 к0й0

  Батыр6ар 32йк2ле. Г.Юнысова

  Муса батыр. М.Ямалетдинов

  Ш242ле Ша7ман. Л.Шакирова

  3

  Тимурсы эшт2ре тура3ында  йыр

  Тимурсылар. Б.Но4оманов

  4

  Кеше исемд2рен2 б2йле 7ы6ы7лы  йыр6ар

  Гел2н 16енс2 30йл2й. С.»либай

  :ур булып 19тем инде. ».Та3ирова

  «нис2- музыкант. К.Кинй2булатова

  Сафа. К.Кинй2булатова

  Х2й нисек этен 0йр2тте. С.Муллабаев

  Туплы Я7уп. ;. Д21л2ди

  5

  Я8ы йыл тура3ында   йыр

  ?ыш бабай. «.»хм2т-Хужа

  6

  Тыныслы7 тура3ында   йыр

  Тыныслы7. М.С2лимов, С.»либай

  7

  М262кле  йыр6ар

  «п-чи, сума6ан. Халы7 31662ре.

  Килеп индем.  Халы7 31662ре

  8

  Т2би42т ми6гелен2 б2йле  йыр6ар

  К06г0 м262кт2р. Р.Россиянин

  ?айын илай. А.Игебаев.

  Ям4ыр уйнар4а са7ыра. «.Та3ирова

  ?ояш апай, сы7, сы7. В.»хм26иев

  Эх, я6 кил2. Ф.;1м2ров

  Бо6 кит2. «.Та3ирова

  Апрель йылмая.  Ф.Р2хим4олова

  9

  Хайуандар тура3ында  йыр6ар

  К2з2л2р. К.Кинй2булатова

  10

  Салауат Юлаев тура3ында йыр6ар

  №2р бер баш7орт 3и82 c2л2м  бир2. У.В2хитова

  Салауат. Ш.Бабич

  11

  №у4ыш тема3ына  йыр6ар

  Связист. Б.Мо7амай

  Пионер анты. Ш.Би77олов

  12

  23 февраль – Ватанды 3а7лаусылар к0н0н2 арнал4ан  йыр6ар

  Ер62н 3алдат атлай. Ф.Шафи7ова

  13

  Пионер тура3ында   йыр

  Янсы, янсы, ян костер. К.Кинй2булатова

  14

  8 март- «с2й62р к0н0н2  арнал4ан   йыр6ар

  )л2с2й. Р.Янбулатова

  Ми82 р2хм2тт2р яуа . А.С2ф2рова

  15

  Бишек  йыр6ары

  Б21-б21, б2песк2й. Халы7 31662ре

  С28гелд2к йыры. В.»хм26иев

  16

  К18елле  йыр6ар

  «ки2т йом4а4ы. Б.Байымов

  Барабы6. К.Кинй2булатова

  17

  М2кт2п тура3ында  йыр6ар

  М2кт2пк2 бар4ым кил2. «.Та3ирова.

  Т2162, т2162 и8 т2162. М.Дилм0х2м2тов.

  Ике3е6 са7. С.»либай.

  №у8ланы. С.»либай.

  Хуш, м2кт2бем.З.Ханнанова

  18

  М0х2бб2т тура3ында  йыр (вальс)

  Мин бит к0т2м. Ф.Салауатова

  Башлан4ыс класс у7ытыусы3ы Зилд2 «хм26и2 7ы6ы М21литова т060н0.

  2014-2015 у7ыу йылы


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Рабочая программа по музыке ПНШ 1 класс

  УМК "Перспективная начальная школа". Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС (по Челышевой Т.В., Кузнецовой В.В.)...

  Рабочая программа по музыке для 1 класса, основанная на программе Критской, Сергеевой

  Рабочая программа  по музыке для 1 класса по ФГОсу. Составлена на основе программы Критской, Сергеевой. Имеет приложение в виде тестов для контрольно-обобщающих уроков....

  Рабочая программа по музыке для 1 класса по программе "Планета Знаний"

        Рабочая программа по музыке составлена на основе  Примерной основной  образовательной программы начального общего образования по музыке М.:АСТ Астрель, 2009 г.,...

  Рабочая программа по музыке для 2 класса по программе "Начальная школа XX века"

  Рабочая программа по музыке для 2 класса по программе "Начальная школа XX века"...

  Рабочая программа по музыке для 1 класса программа "Гармония"

  Представлена рабочая программа по музыке для 1 класса по программе "Гармония"...

  Рабочая программа по музыке для 2 класса по программе "Начальная школа XXI в"

         Рабочая программа по музыке для 2  класса составлена на основе:- федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования...