Главные вкладки

  Поурочное планирование урока
  план-конспект урока (2 класс)

  Куулар Римма Михайловна

  План открытого урока

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл azhyk_kicheel_kandyg.docx25.84 КБ

  Предварительный просмотр:

  Тема: Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар состер.(Демдек ады)

  Баш бурунгаар планаттынган туннелдер: 

  1) бот-тускайлан онзагайы: эптиг-демниг , найыралдыг чорукка, национал мозу-будушке, чараш аажы-чанга кижизидер;

  2) метапредметтиг: эш-оору-биле болуктеп, эжеш, бот-тускайлан ажылдап, бодунун бодалын тода тайылбырлап, эртемни амыдырал болгаш оске эртемнер-биле холбап билирин чедип алыры;

  3) предметтиг: чувелернин демдээн коргузер, кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар состер демдек аттарын билип ап, практика кырынга аас болгаш бижимел ажылдарны кылып ооренир.

  Билип алыр чуулдери: чувелернин демдээн коргузер кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар состер демдек аттары.

  - демдек адын дыйлагар шыйыг-биле шыяры.

  - демдек аттарын домактар иштинден тып, айтырыын салып билири.

  - домактарны демдек аттары-биле делгеренгейжидип, харылзаалыг чугааны тургузуп билири.

  Дерилгези: улегер домактар, предметтиг чуруктар, алдын аптара, тестилер.

  Арга-методтары: дилеп тывар,  коргузуг, оюн, хайгаарал, деннелге, бот-тускайланажыл(личностно-ориентированный подход, системно-деят. подход, уровн. дифференц., проектная деятельность)

  Кичээлдин технологтуг картазы

  Кичээлдин этаптары.

  Этап бурузунун сорулгазы.

  Башкынын ажыл чорудулгазы.

  Оореникчилернин ажыл чорудулгазы.

  Ооредилге талазы-биле планнаттынган туннелдер.

  1.Ооредилгеже кичээнгейин хаара тудары.

  Оореникчилерни кичээлче организастаар, хаара тудар.

  -Экии, уруглар!

  - Бо хун кичээливисте аалчылар келген. Ынчангаш олар-биле мендилежип, шулуувус чугаалаалынар.

  Экии деп холдарывыс-биле мендилежиили

  Экии деп аастарывыс-биле мендилежиили

  Экии деп карактарывыс-биле мендилежиили

  Экии деп состен чиик, сергек кичээливис эрттирээли

  -  Бот-боттарынарже хулумзурушкеш оожум олуттарынарже олуруптунар.

  Мендилежир.

  Шулукту шупту чугаалаар.

  Оореникчилер кичээлге белен.

  2.Оореникчилернин билиин идекпейжидери.

  Ооренгенин катаптаары.

  1. Оюн «Алдын сандай»

  Бо сандайнын ады анаа эвес – алдын сандай. Виолеттаны чалап алыылынар.

  - Виолетта, кандыг оореникчил, уруглар?

  -Эр-хейлер!

  -Харыылап , чугаалап турар состеринер чуу деп айтырыгга харыылаттынарыл?

  - Бо хун кичээливисте чуу деп теманы катаптап  ооренир-дир бис?

  - Кичээливиске  сорулгадан салыптаалынар?

  2.Дурум-биле ажыл.

  Чувелернин демдээн коргузуп турар кандыг? Деп айтырыгга харыылаттынар состерни демдек ады дээр. Чижээ: чырык (кандыг?)класс, аяс (кандыг?) хун.

  Чувелернин демдээн коргузер состернин аразында удурланышкак уткалыг состер бар. Чижээ: Чайгы хун-дун, узун-чолдак.

  Ону-кызыл

  Ону-шокар

  Амданы –чаагай

  Хевири-борбак

  Хемчээли-улуг

  Оореникчилер чугаалаар.

  -чараш, эки, биче сеткилдиг, арыг, дузааргак, чурумнуг, шынчы.

  -Кандыг? Деп айтырыгга харыылаттынып турар.

  -Мен богун кичээлде эки харыылаар мен.

  Мен богун кичээлде чараш бижиир мен

  Ооренгенин туннээр.

  Катаптаашкын

  Ооренгенин катаптаары.

  Чуруктар-биле ажыл

  а). – Уруглар, бо  чурукта чулер-дир? (Аъттар). 

  - Олар чузу-биле ангыланып турар-дыр? (Чузуну-биле).

  - Кандыг аъттар-дыр? (Ак, кара).

  - Шын-дыр, аъттарнын чузуну ангы.

  Ак аът – кара аът.

  б). –  Чурукта чулерни коруп тур силер? (Аяктар)

  - Аяктар чузу-биле ангыланып турар-дыр? (Хемчээли).

  - Бо аяк кандыг-дыр? (Улуг).

  - А бо аяк? (Бичии).

  - Шын-дыр,  улуг аяк,  бичии аяк.

  в). –Уруглар, бо чурукта чулер-дир? (Дус, чигир). 

  - Дус-биле чигирнин  амданы домей бе? (Чок).

  - Дус кандыгыл? (Ажыг).

  - Чигир кандыгыл? (Чигирсиг).

  - Шын-дыр, олар амданы-биле ангыланып турар.

  Ажыг дус – чигирсиг чигир.

  -Эр-хейлер!

  Ном-биле ажыл. Арын76

  Кыдыраашка ажыл.

  Кыдыраажымны ажыткаштын

  Ийлендир мен салып аар мен

  Холумда бо демир-ужуум

  Чажырбас мен мынчаар тудар.

  Мергежилге 187 ар 76

  Бердингенин кым номчуптарыл?

  Куштуг, эки-адыг

  Кажар, кичээнгейлиг-…дилги

  Чараш, эвилен, эки-койгун

  Чараш, каржы, кара сагыштыг-бору

  Ооренгенин туннээр.

  3.Сула шимчээшкин .

  Оореникчилерни дыштандырар.

  Матпаадыр паштаныр

  Бажы курлуг манаар

  Ортаа Мерген от салыр

  Уваа-Шээжен уруктаар

  Биче-моомей чээрген чыыр

  Чуп чудурук, бип билек. Кып-кыры, оп-ожун кижиргенчиг колдуктар.

  -Эр-хейлер!

  7.Ооренген чуулун быжыглаары.

  Билигни быжыглаары.

  2.Оюн «Хуулгаазын аптара».  Удурланышкак уткалыг состерни тып:

  Арыг-хирлиг, ажыг-чигирсиг, дурген-оожум, чымчак-кадыг, улуг-бичии, ак-кара, ырак-чоок, чаа-эрги, чоон-чинге, аар-чиик, бедик-чавыс, эки-багай, изиг-соок, эвээш-хой,

  3.Мергежилге 188 арын 77.

  -Мергежилгенин бердингенин кым номчуптарыл, уруглар? Аас-биле кылыптаалынар.

  Аът-биле ыт.

  Домей демдектери: азырал дириг амытаннар, кежи дуктуг, кдуруктарлыг

  Ылгалдыг демдектери: аът- улуг, ыт-бичии, аът-сиген чиир, ыт-чем чиир.

  Сандай-биле стол.

  Домей демдектери: ыяштан кылган, азы демирден боор, дорт буттарлыг.

  Ылгалдыг демдектери: сандай чавыс, стол бедик, сандай бичии, стол улуг, сандай кыска, стол узун, сандай дорбелчин, стол борбак.

  -Эр-хейлер!

   3.Мергежилге 190

  Будуктуг ыяшка куш чыглыр,

  Буянныг огге чон чыглыр.

  -Улегер домакты кым номчуптарыл, уруглар?

  -Эр-хей!

  -Бо улегер домакта карартыр парлаан состерге айтырыгдан салып корунерем? (Кандыг)

  -Улегер домактын утказын кым канчаар билип тур? Будуктуг ыяшка куш чыглыр дээн-дир (ыяштын буду хой боор болза кушкаштарны хат, шуургандан база камгалаар боор)

  Буянныг огге чон чыглыр кым канчаар бодап тур?

  -чуге буянныг дээнил? (Тыва кижи шаандан тура биче-сеткилдиг, хундулээчел, унген-кирген чонунга, торелдеринге аяк-шайын кудуп сунар ынчангаш ол огден улус узулбес боор.)  

  4. Тест-биле ажыл.

  -Столунар кырында саазында тестилер салып каан мен, уруглар номчааш шын харыызын тыпкаш, шыйып аар. Чугле чангыс харыы шын болур

  -Эр-хейлер! Бир эвес 1 айтырыг шын эвес болза «4»демдек 2 шын эвес болза «3» шупту шын болза «5» демдектеринерни демир-ужук биле салып алынар.

  Айтырыгларга харыылаар.

  Сагынгыр, чечен-мерген харыылаар.

  Диктантыны кичээнгейлиг бижиир. Хыналдазын чорудар.

  Туннээр.

  Билиг хыналдазын чоруткан.

  8.Рефлексия.

   Бодунун кичээлге ажылын унелеп, туннээри.

  - Богун кичээлде чуну ооренип алдывыс, уруглар?

  -Демдек адынын айтырыы?

  -Богун мен…. билип алдым.

  -….солун болду.

  -….берге болду.

  -Смайликтеринерин кодуруптер.

  Айтырыгларга харыылап,бодунга унелелди бээр.

  Туннелди ундурер.

  Кичээлдин сорулгазын чедип алган.

  9.Онаалга.

  Бажынга онаалга бээри.

  Мергежилге 191 арын 77

  Онаалганы кууседир.

  Онаалга бердинген.

  Тест.

  1.Демдек адының айтырыы.

  А) кандыг?            Б) кым?                       В) чүү

  2.Демдек ады   чүнү илередирил?

  А) чүвелерни               Б) кылдыныгны                В) чүвелерниң   демдээн

  3. Чүвелерниң амданын көргүскен кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар сөстү тып.

  А) борбак                  Б) кызыл              В) ажыг

  4.Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар сөстү тып.

  А) оожум         Б) ном              В) ойнаар

  Тест.

  1.Демдек адының айтырыы.

  А) кандыг?            Б) кым?                       В) чүү

  2.Демдек ады   чүнү илередирил?

  А) чүвелерни               Б) кылдыныгны                В) чүвелерниң   демдээн

  3. Чүвелерниң амданын көргүскен кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар сөстү тып.

  А) борбак                  Б) кызыл              В) ажыг

  4.Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар сөстү тып.

  А) оожум         Б) ном              В) ойнаар

  Тест.

  1.Демдек адының айтырыы.

  А) кандыг?            Б) кым?                       В) чүү

  2.Демдек ады   чүнү илередирил?

  А) чүвелерни               Б) кылдыныгны                В) чүвелерниң   демдээн

  3. Чүвелерниң амданын көргүскен кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар сөстү тып.

  А) борбак                  Б) кызыл              В) ажыг

  4.Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар сөстү тып.

  А) оожум         Б) ном              В) ойнаар


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Поурочное планирование уроков в 3 классе. Математика.

  Данный  материал включает поурочное планирование уроков математики по учебнику Л. Г Петерсон "Математика 3 класс", рассчитанный на 5 часов в неделю (170 часов). Здесь же представлен график контро...

  Поурочное планирование уроков в 3 классе. Литературное чтение.

  Данный материал представляет поурочное планирование уроков литературного чтения в 3 классе по учебнику Е. В. Бунеевой "В одном счастливом детстве", рассчитанное на 3 часа в неделю (102 часа)....

  Поурочное планирование уроков в 3 классе. Окружающий мир.

  В данном материале предоставлено поурочное планирование по учебнику А. А. Плешакова "Мир вокруг нас. 3 класс", рассчитанное на 2 часа в неделю. (68 часов)....

  Примерное поурочное планирование уроков математики для 4 класса по учебнику Л.Г.Петерсон

  Представляю тематическое планирование на год из расчёта 4 часа в неделю...

  поурочное планирование уроков математики в 4 классе

  поурочное планирование   уроков математики в 4 классе , программа Школа России...

  Поурочное планирование уроков музыки 1 класс по программе Критской.

  Конспекты уроков по музыке 1 класс. Программа Критской....

  Поурочное планирование уроков музыки 1 класс по программе Критской.

  Конспекты уроков по музыке 1 класс. Программа Критской....


   

  Комментарии

  Куулар Римма Михайловна

  хороший материал для проведения открытого урока