Главные вкладки

  Өләсәйем ҡурсағы байрамы
  классный час на тему

  Мавлетова Зилда Ахмадиевна

  1.Балаларҙы ҡурсаҡтарҙың барлыҡҡа килеү тарихы, уларҙың төрҙәре  һәм уларға бәйле халыҡ ырымдары менөн таныштырыу.

  2. ҡорамаларҙан ҡурсаҡ эшләү ысулын өйрәтеү һәм  уларға һөйөү уятыу.

  3. Тыуған яҡҡа, халыҡ ижадына һөйөү, ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләү.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon Өләсәйем ҡурсағы байрамы40.5 КБ

  Предварительный просмотр:

  «)л2с2йем  7урса4ы» байрамы

  Ма7сат.

  1 . Балалар6ы 7урса7тар6ы8 барлы77а киле1 тарихы, улар6ы8 т0р62ре  32м улар4а б2йле халы7 ырымдары мен2н таныштырыу.

  2. ?орамалар6ан 7урса7 эшл21 ысулын 0йр2те1 32м  улар4а 30й01 уятыу.

  3. Тыу4ан я77а, халы7 ижадына 30й01, 7ы6ы73ыныу т2рби2л21.

    Был сараны байрам итеп 1тк2р2бе6, с0нки 7ыш7ы 3ыуы7тар башлан4ас та, 7ы66ар 7урса7тары мен2н йылы 0й62 ултырып уйнап ала тор4андар. Магазиндан алын4ан 7урса7тар бик ти6 ял7ыта. » инде 0л2с2й62ре мен2н берг2 ултырып,  я8ы 7урса7 тегерг2 0йр2неп ал3алар, улар 0с0н икел2т2 байрам.

  Йы3азландырыу.

  У7ыусылар текк2н  милли кейемд2ге 7урса7тар, т0рл0 т09т2ге 7орамалар, еп, 7айсы, эластик колготка, 7урса7 т0р62ре:  эст2рен2 бора7 тултырыл4ан 7урса7, мамы7 тултырыл4ан 7урса7, т0рл0 т09т2ге мулине - епт2р62н я3ал4ан 7урса7, и9ке бирс2тк2л2р62н тегелг2н 7урса7тар, уйынсы7 т0р62ре: таштан 09т2л, ултыр4ыс, диван 3.б., а4астан юнып эшл2нг2н кеше 3ындары, тал а4асынан б0кл2п эшл2нг2н ат 32м 2т2с баштары, балсы7тан  киптереп я3ал4ан б2лешт2р, пер2никт2р, сепр2кт2р62н 7урсатар; ошо 2йбер62р тултырыл4ан  0л2с2й6е8 3анды4ы.

  ?атнашалар.

  )л2с2й, уны8 ей2нд2ре, байрам4а килг2н 7ы66ар.

  Байрам барышы.

  Уртала, стена буйында урынды7, урынды7ты8  ике я4ынын шаршау 7орол4ан, стенала –  7улдан 3у4ыл4ан кел2м, 30лг0л2р,  т1р62 3анды7, уны8 09т0нд2 3ырып эшл2нг2н эрг2 юр4андар, 7орамалар6ан тегелг2н т1ш2кт2р.

  Урынды7та 0л2с2й ултыра, уны уратып  ултыр4ан балалар 7ул эшт2ре мен2н булалар. Улар 7урса7, 7урса77а юр4ан, менд2р, т1ш2к тег2л2р.

  Балалар  7урса7 тура3ында йыр йырлап алалар.

  )л2с2й:

  - Бына, бала7ай6арым, 7урса7тарыбы6 0с0н к1лд2к -  кейемд2р 26ер, х26ер 7урса7тары4ы6 мен2н уйнап ал3а4ы6 6а була. Тик уйнап туй4ас,  0й60 матур итеп йыйыштырып 7уйыр4а онотма4ы6.

  - )л2с2й, борон4о заманда баш7орттар 7ай6а й2ш2г2н? Х26ерге ке1ек матур 0й62ре  бул4анмы?

  - Борон баш7орттар тирм2л2р62 й2ш2г2нд2р.

  - Улар ни 0с0н тирм2л2р62 й2ш2г2н?

  - С0нки тирм2л2р6е  бер урындан икенсе урын4а к1сереп й0р0т01 у8айлы бул4ан.

  - Ни 0с0н к1сеп й0р0г2нд2р?

  - Я7ын тир2л2 мал4а 1л2н б0т32, н26ек а4астар6ан 32м сит2нд2н 7орол4ан тирм2л2р6е ти6 ген2 йыйып, к1сенг2нд2р. Тирм2 09т0н2 кейе6 яп7андар. « кейе66е матур орнамент мен2н би62г2нд2р. Уса7 09т0нд2 7а6андар6а ашар4а бешерг2нд2р. Бе66е8 2с2й - 0л2с2й62ребе66е8 д2 3е66е8 ке1ек матур 7ы66ары, батыр улдары бул4ан. Улар уйнар4а ярат7андар.

  - « ним2 мен2н уйна4андар 3у8? Уйынсы7тары бул4анмы?

  - Ул ва7ытта магазиндар бул4анмы?

  - Ул балалар6ы8 машиналары, Барби6ары бул4анмы?

  - Уйынсы7тар6ы 7ай6ан ал4андар?

  - Балалар4а уйынсы7тар6ы ата-2с23е эшл2г2н.

  - « ним2н2н эшл2г2н?

  - Уйынсы7тар6ы таштан, а4астан, балсы7тан, сепр2кт2р62н я3а4андар.

  - )л2с2й, 3ине8 7урса7тары8  булдымы?

  - Эйе, балам,  к1п булды.  «с2йем  ми82  т0рл0 т09т2ге 7орамалар6ан к16 яуын алырлы7 матур 7урса7тар эшл2п бирер ине. №2м ипт2ш 7ы66арым мен2н бер урынды7 булып туй4ансы уйнап алыр инек.

  - )л2с2й, ул 7урса7тары8 2лл2 7ай6а булып б0тк2дер инде.

  - Ю7, нишл2п 2лл2 7ай6а булып б0т30нд2р, ти. Мин улар6ы 3а7лап 7уй4анмын. С0нки 32р бала 16ене8 ярат7ан 32м уйнап 19к2н уйынсы7тарын 726ерл2п ултыртып 7уйыр4а тейеш. Й2 булма3а бер2й урын4а 3алып 7уйыр4а була. Бына мин д2 3анды7 т0б0н2 3алып 7уй4анмын. ( №анды7ты асып, уйынсы7тарын к1р32т2.) 

  Эсен2 бора7 тултырып 2с2йем тегеп бирг2йне был 7урса7ты. Шул тиклем 3а4ынам ошо 7урса4ымды,  уйна4ым килеп кит2, хатта исемен д2 х2тер62н сы4армайым.

  - « исеме кем, 0л2с2й?

  - Т2162  шаяртып 7ына Бора7бик2 тип 0нд2штем.  №у8ынан Бик2 тиг2н исем 16ен2 й2беште, с0нки Бик2 - ул 7ы6 бала тиг2нде а8лата, тине 2с2йем. Бик матур исем.

  - Х26ер мин 3е6г2  та4ы бер 7урса7 к1р32т2м. Уны 0л2с2й62ребе6 уйнат7ан.( ?урса7 к1р32т2.) Бындай 7урса7тар6ы 7орамалар6ан эшл2г2нд2р. ?орамалар - улар, 3е6 бел23еге6 инде, 0см0й0ш й2ки д1ртм0й0ш форма3ында 7ыр7ыл4ан тауар ки92ге. ?урса7тар4а б2йле ырымдар 6а бул4ан. М292л2н,  2г2р 62 7урса7ты малай уйнат3а, 4аил2л2 та4ы бер 7ы6 тыуаса7. ?урса7 баланы к16 тейе162н 3а7лай тип и92пл2г2нд2р 32м у4а 7урса7 тоттороп сы4арыр бул4андар. Й2н23е кешене8 к16е матур 7урса77а т0ш2. Та4ы ла, 7урса7  баланы8 т0ш0н 3а7лай, тип, уйла4андар. К0н0 буйы матур 7урса7 мен2н уйна4андан 3у8, бала, 2лбитт2, матур 4ына т0шт2р к1рг2н.

   Шулай итеп, 7урса7тар4а борон 6ур 232ми2т бирелг2н. №е6 62, балаларым, 7урса7тар мен2н уйнап 7ына 19еге6.

  Мине ты8лай тор4ас  арып киттеге6 инде. Бары4ы6 к1м2кл2п бейеп алы4ы6. Шунан  бер2й 7урса7 эшл2рг2 0йр2термен.

  (Бейе1 баш7аралар)

  - )л2с2й, ысынлап та бе66е тик бер т0рл0 7урса7тар ял7ытып китте. Бе6 улар6ы т2рби2л2п ултыртып 7уяйы7, 2 3е6 бе6г2 уйнатыр4а  я8ы 7урса7тар 0йр2теге6 2ле.

  - Бына 2с2йем 0йр2тк2н 7урса7ты 3е6г2 л2 эшл2рг2 0йр2т2йем 2ле. Бик е8ел эшл2н2 ул. «лл2 нис21 эшл2п алыр3ы4ы6 2ле.

  Бындай 7урса7ты эшл2р 0с0н тура м0й0шл0( 7улъяулы7 6урлы4ында) 7орама алабы6.( ?урса7 6урыра7 бул3ын ти32ге6 яулы7 алыр4а була. )

  ?ораманы бер нис2 тап7ыр уратабы6. Был - 7урса7ты8 к21623е. Ул 7атыра7 бул3ын 0с0н урта3ына 7атыр4а 7уйыр4а була. Еп мен2н б2йл2п , баш эшл2йбе6. К21623ен д2 шулай у7 эшл2йбе6. Баш мен2н к2162 ара3ына 7улдар 7уйыр4а була. Ул  да шул тура м0й0шл0 7орама мен2н я3алып, еп яр6амында беркетел2.

   С2ст2рен эластик колготканан эшл2йбе6. Колготканы к2р2кле о6онло7та 7ыр7ып, уны 0с тиге6 тотом4а б1леп 1р2бе6 62 7урса7ты8 башына беркет2бе6. Бына,  7урса7ты8  с2се 26ер 62. М0мкин 7ы97а с2сле итерг2.

  С2сен 7ара й0нд2н эшл2рг2 л2 була.

   « х26ер 7урса77а кейем 26ерл2йбе6. Ша7ма7 (д1ртм0й0ш форма3ында-4ы ) 7ораманы урта4а б0кл2п, та4ы ла бер6е б0кл2г2с, б2л2к2й ша7ма7 барлы77а кил2. Ша7ма7ты8 б0кл2нг2н осон 7ыр7абы6 - был баш 0с0н уйым булды. « 7ал4ан остарын т182р2кл2п ки92б2е6. ?ораманы я64ас, урта3ы уйыл4ан т182р2к килеп сы4а. Уны 7урса77а кей6ер2бе6. « 7улдар эшл232ге6, та4ы ла ике уйым к2р2к буласа7. Башына яулы7 ябындырыр4а ла була. ?урса4ыбы6 26ер.

  - )л2с2й, р2хм2т 3и82.

  - ?урса7тарыбы6 бик матур килеп сы7ты.

  - )л2с2й, 7урса7тар тура3ында бе6 ши4ыр6ар 6а бел2бе6, 30йл2п ишеттер2йек 2ле.

  (Ши4ыр 30йл2й62р. )

  - Бала7ай6арым, 7урса7тары4ы64а исем 7ушыр4а онотма4ы6. Тик исемд2ре 7ола77а ятышлы бул3ын.

  - Мине8 7урса4ымды8 исеме - «мин2.

  - « минеке - Сулпан.

  - Мин №ылыу тип 7ушам…

  ( ?урса7тарыны8 исемен 2йт2-2йт2 балалар уйнар4а таралышалар.)

  Зилдә  «хм26и2 7ы6ы М21литова

  т2рби21и эшт2р буйынса директор урынба9ары,

  башланғыс кластар уҡытыусыһы,

  Учалы районы М29к21 урта м2кт2бе


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Әлифба байрамы

  Праздник букваря проводится в 1-м классе.Әлифба байрамы на башкирском языке,проводилась в середине февраля,когда научились читать и писать.На праздник приглашаются родители.Дети показывают чему ...

  Әлифба байрамы

  Праздник прощания с букварем на башкирскомя языке...

  Ҡаҙ өмәһе байрамы-йолаһы

  Ҡаҙ өмәһе байрамын үткәреүселәргә ярҙамға! (на башкирском языке)...

  Ҡорама ҡорау байрамы - йолаһы

  Борондан килгән һәм онотолоп барған  ҡул эшенә һәм сәнғәт төрөнә һөйөү уятыу. Туҙҙырғансы кеймәгән  кейемдәрҙән ҡорамалар ҡорарға өйрәтеү. Матурлыҡты күрә белергә өйрәтеү....

  Көҙгө бал байрамы конкурсы

  Бәрәңге - ул икенсе икмәк. Бәрәңге аштарына конкурс төрҙәре...

  Һуңғы ҡыңғырау байрамы

  Һуңғы ҡыңғырау байрамы 2014...

  Шәжәрә байрамы

  1. уҡыусыларҙың шәжәрәләре менән танышыу2. һәр фамилия вәкиленең талантын баһалау, шөғөлдәре менән танышыу...