Главные вкладки

  Яңы йыл байрамы
  классный час на тему

  Мавлетова Зилда Ахмадиевна

  Яңы йыл байрамына сценарий. Кәзә йылын ҡаршылағанда.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл yany_yyl_-_2015_kz_yylyna_stsenariy.docx27.15 КБ

  Предварительный просмотр:

  Я8ы йыл – 2015 – К2з2 йылы

  Сценарий


  К2з2 б2р2ст2ре  ёлка тир2л2й йырлап й0р0й. (Шыршы матур кейенг2н…)

  К2з2 б2р2се: Шымы4ы6! Кемдер кил2!


  К2з2 б2р2ст2ре  елка т0б0н2  й2шен2. 
  К2з2 килеп кер2. Ул к2бе9т2 тотоп ал4ан. 


  К2з2: М222, м222.
  К2з2 б2р2ст2ре: М222, м222. «с2й, 2с2й.
  К2з2 б2р2ст2ре 2с23е тир2л2й й1гереп й0р0й62р.
  К2з2: М222, м222. Бер, ике. 0с… (3анай) Ю7. Бер, ике, 0с, д1рт…Ой. Опять я8ылыштым. Бер, ике. 0с, д1рт, биш, алты, ете.

  К2з2: М222, м222. Б0т2ге6 62 бындамы?

  К2з2 б2р2ст2ре:  М222, м222. «с2й, 2с2й. Б0т2бе6 62 бында.

  К2з2: М222, м222.  Б0г0н  байрам. Мин байрам 09т2лен2 к2бе9т2 алып  килдем. Бик к18елле 7аршылаяса7бы6 байрамды.

  К2з2 б2р2ст2ре:  М222, м222. «с2й, 2с2й. Бе6 ёлканы би62йекме?

  К2з2: М222, м222. Би62ге6 балаларым. Мин та4ы магазин4а барып кил2м. №е6г2 30т, 7айма7, торт алып кил2м. Ишекте бикл2п ултыры4ы6, б1рег2  ишекте асма4ы6.

  К2з2 б2р2ст2ре:  М222, м222. «с2й, ним2 була ул б1ре?
  К2з2: М222, м222.  Б1ре - ул, балаларым, бик 7ур7ыныс н2м2. Уны8 да 3е6ее8 3ыма7 д1рт ая4ы бар, тик а7ылы ю7. №е6 1л2н ашай3ы4ы6, 2 ул к2з2 б2р2ст2рен ашай. ?ом3о6, бик у9ал  йырт7ыс ул. Шым 4ына ултыры4ы6. Б1ре я7ында 4ына й0р0й. Мин2н баш7а бере3ен2 л2 ишек асма4ы6.

  К2з2 б2р2ст2ре:  М222, м222. «с2й, 2 бе6 3ин ик2нен 7ай6ан бел2йек?

  К2з2: М222, м222.  Мин 3е6г2 бына ошолай  йырлайым: 

   Б2л2к2й  шыршы4а

   ?ыш к0н0 3ал7ын,

   Алып 7айттым 0йг2

   Ул торор бал7ып.         И9еге662 7алдымы?
  К2з2 б2р2ст2ре:  М222, м222. «с2й, и9ебе662 7алды!
  К2з2: М222, м222.  Ярай. Мин киттем!

  К2з2 сы4ып кит2.

  К2з2 б2р2се:  М222, м222. «й62ге6, ёлканы  ш2п кен2 би62йек т2, ёлка тир2л2й йырлап –бейеп алайы7.

  К2з2 б2р2се:  М222, м222. ?алай матур булды. Бейеп алайы7. (музыка я84ырай, бейей62р) 

  Ишек ша7ый6ар.

  К2з2 б2р2се:  Ой, кемдер кил2. «й62ге6 й2шен2йек.

  ?ыш бабай мен2н ?ар3ылыу  кил2.

  ?ыш бабай. Асы4ы6 ишекте, балалар, асы4ы6. №е66е Я8ы йыл мен2н 7отлар4а килдем,  3е6г2 б1л2кт2р  килтер6ем.

  К2з2 б2р2ст2ре:  М222, м222. Ышанмайбы6 бе6 3и82. Бе66е8 2с2й йырлай бел2.

  ?ыш бабай. ?ар3ылыу  7ы6ым, й2 йырла  2ле.

  ?ар3ылыу.   Б2л2к2й  шыршы4а

                         ?ыш к0н0 3ал7ын,

                         Алып 7айттым 0йг2

                         Ул торор бал7ып.        
  К2з2 б2р2ст2ре:  М222, м222. «с2й, 2с2й. Бе6 3ине таныны7. Ишек асы7, 2й62 ин.

  ?ыш бабай. №аумы3ы4ы6, к2з2 б2р2ст2ре.  И92нме3еге6,  балалар, 7уна7тар.  К0тт0г06м0 бе66е.

  К2з2 б2р2ст2ре:  М222, м222. ?ыш бабай мен2н ?ар3ылыу   бит был. К0тт0к бе6 3е66е. Р2хим итеге6.

  ?ыш бабай.  №е66е8 с2л2меге66е бе6г2 еткер6ел2р. К0тк2неге66е белдек. Урман-7ыр6ар аша ашы4ып килдек. №е6г2 урманда4ы айыу- б1рел2р62н, тейен-т0лк0л2р62н бик к1п с2л2мд2р килтер6ек. Байрам4а к2з2 б2р2ст2ре, 7ар б0рт0кт2ре, 7уяндар, ……… килг2н ик2н.   Я8ы йыл бары4ы64а ла шатлы7-7ыуаныстар 4ына килтер3ен.

   ?ар3ылыу.                        

                          Тау6ар 32м урмандар аша

                          №е6г2 аш7ынып килдем.

                         Байрам4а 3у8ламайым, тип,

                          К1к б1рел2 мин елдем.

                          М24р1р Ир2м2л тауында,

                          Уралымда т0й2гем.

                          №2р 19емлеге 726ерле,

                          Яратам 32р кейеген.

                          Мине бик к0тк2н3еге6,

                          Матур шыршы 7уй4ан3ы4ы6.

                           №е66е8 мен2н берг2-берг2

                           !теп кит3ен байрамыбы6.

  ?ыш бабай.  Быйыл  К2з2  йылы. «й62ге6, к2з2  б2р2ст2ре,  ёлка  тир2л2й

   М. С2лимовты8 «К2з2»  йырын  йырлап  алайы7.

  ?ыш бабай.  Бына, 3е66е8 телеграмманы алды7.  (телеграмманы  к1р32т2?ыш бабай» конкурсына са7ыр4ан3ы4ы6 ик2н. №2р бер кластан бер2р у7ыусы к0с 3ынаша, тиг2н3еге6.  Эйе шул, мин 7артай6ым х26ер, урыныма 0р-я8ы ?ыш бабай 3айлар к2р2к. «й62ге6, конкурсты башлайы7. И8 ш2п ?ыш бабай-  е8е1сел2р6е б1л2кт2р к0т2. Алып барыусылар, балды д0р09 7уйы4ы6,  и4тибарлы булы4ы6.

  ?ар3ылыу.   ?ыш бабай,  конкурсты алып барыр4а к2з2 б2р2ст2ре яр6ам ит2.

  К2з2 б2р2се:  М222, м222, и8 беренсе бе66е8 «?ыш бабай6ар»  ши4ыр 30йл2й.

  ?ыш бабай6ар»  ши4ыр 30йл2й.)

  К2з2 б2р2се:  М222, м222, х26ер  бе66е8 «?ыш бабай6ар»  йырлай6ар.

  ?ыш бабай6ар»  йырлай6ар.)

  К2з2 б2р2се:  М222, м222, х26ер  бе66е8 «?ыш бабай6ар»  бейей62р.

  ?ыш бабай6ар»  бейей62р.)

  ?ыш бабай.  Бик  я7шы.  Конкурс о7шаны. Ана бит 7алай матур тун текк2нд2р, 7алай матур йырлай6ар, бейей62р. Алып барыусылар, 3166е 3е6г2 бир2бе6.

  (Алып барыусылар е8е1сел2р6е билд2л2й.)

  ?ар3ылыу.   «И8 7упшы ?ыш бабай» номинация3ында е8г2не 0с0н _____ класс у7ыусы3ы _____________________________ б1л2кл2н2.

   «И8 о9та телле?ыш бабай» номинация3ында е8г2не 0с0н _____ класс у7ыусы3ы _____________________________ б1л2кл2н2.

  «И8 мо8ло ?ыш бабай» номинация3ында е8г2не 0с0н _____ класс у7ыусы3ы _____________________________ б1л2кл2н2.

  «И8 д2ртле ?ыш бабай» номинация3ында е8г2не 0с0н _____ класс у7ыусы3ы _____________________________ б1л2кл2н2.

  Конкурста 7атнаш7ан у7ыусылар4а 6ур р2хм2т, 2 х26ер кемд2р ?ыш бабай4а ши4ыр 30йл2й, кем йыр йырлай, кем бейей -  улар6ы ?ыш бабай то4онда4ы  к1ст2н2ст2р к0т2.


  (
  У7ыусылар ши4ыр 30йл2й, йырлай, бейей,  ?ыш бабай6ан к1ст2н2ст2р алалар)


  ?ыш бабай.  Бик  я7шы, балалар. Мине  к0тк2н3еге6, байрам4а 26ерл2нг2н3еге6. Х26ер  шыршы тир2л2й  йырлап –бейеп алайы7.

  (Алып барыусылар байрамды дауам ит2. Шыршы тир2л2й  йырлап –бейеп алалар)

  ?ыш бабай. Ярай, балалар, 6ур р2хм2т. №е66е8 мен2н бейеп- йырлап й2ш2реп китк2нд2й булдым.  Ми82  икенсе ауыл4а конкурс7а  барыр к2р2к. №ау булайы7, та4ы ла осрашыр4а я63ын 3е66е8 мен2н.  К2з2 йылы 7отло бул3ын, 32р 7ай3ы3ына б2хет, шатлы7, 7ыуаныстар алып кил3ен.

  ?ар3ылыу.   Икенсе  йыл «?ар3ылыу»конкурсын 1тк2реге6.  №ау булы4ы6, байрам ми82 бик о7шаны. Тырышып у7ы4ы6. А7ыллы булы4ы6.

  Балалар. №ау бул, 3ау бул ?ыш бабай. №ау бул, 3ау бул, ?ар3ылыу.

  (?ыш бабай к1ст2н2ст2ре таратыла)


  Телеграмма


  Х0рм2тле  ?ыш бабай 32м ?ар3ылыу!

  М29к21 урта м2кт2бен2

   «?ыш бабай» конкурсына

  са7ырабы6.  

  №2р бер кластан

   бер2р у7ыусы к0с 3ынаша.

  1.  «?ыш бабай6ар»  ши4ыр 30йл2й.
  2.  «?ыш бабай6ар»  йырлай6ар.
  3.  «?ыш бабай6ар»  бейей62р.

  №е66е к0т0п У7ыусылар

  М29к21 урта м2кт2бене8

   Я8ы  йыл байрамында 

  1тк2релг2н 

  «?ыш бабай» конкурсында

  «И8 д2ртле ?ыш бабай» 

  номинация3ын яула4аны  0с0н

  __   класс   у7ыусы3ы

  _____________________________

  б1л2кл2н2

  М2кт2п директоры: ________Н.Ф.Б1л2ков

                 Конкурсты  ойоштороусылар:_______Л.Р.Хамзина

                                                                        ________Л.И.Шакирова

                             ?ыш бабай:________З.».М21литова

                             ?ар3ылыу:__________Г.А.;айсина

  2015 йыл

   «И8 о9та телле?ыш бабай» номинация3ында е8г2не 0с0н _____ класс у7ыусы3ы _____________________________ б1л2кл2н2.

  «И8 мо8ло ?ыш бабай» номинация3ында е8г2не 0с0н _____ класс у7ыусы3ы _____________________________ б1л2кл2н2.

  «И8 д2ртле ?ыш бабай» номинация3ында е8г2не 0с0н _____ класс у7ыусы3ы _____________________________ б1л2кл2н2.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Әлифба байрамы

  Праздник букваря проводится в 1-м классе.Әлифба байрамы на башкирском языке,проводилась в середине февраля,когда научились читать и писать.На праздник приглашаются родители.Дети показывают чему ...

  Әлифба байрамы

  Праздник прощания с букварем на башкирскомя языке...

  Ҡаҙ өмәһе байрамы-йолаһы

  Ҡаҙ өмәһе байрамын үткәреүселәргә ярҙамға! (на башкирском языке)...

  Ҡорама ҡорау байрамы - йолаһы

  Борондан килгән һәм онотолоп барған  ҡул эшенә һәм сәнғәт төрөнә һөйөү уятыу. Туҙҙырғансы кеймәгән  кейемдәрҙән ҡорамалар ҡорарға өйрәтеү. Матурлыҡты күрә белергә өйрәтеү....

  Көҙгө бал байрамы конкурсы

  Бәрәңге - ул икенсе икмәк. Бәрәңге аштарына конкурс төрҙәре...

  Өләсәйем ҡурсағы байрамы

  1.Балаларҙы ҡурсаҡтарҙың барлыҡҡа килеү тарихы, уларҙың төрҙәре  һәм уларға бәйле халыҡ ырымдары менөн таныштырыу.2. ҡорамаларҙан ҡурсаҡ эшләү ысулын өйрәтеү һәм  уларға һөйөү уятыу.3. Тыуға...

  Һуңғы ҡыңғырау байрамы

  Һуңғы ҡыңғырау байрамы 2014...