Главные вкладки

  Литературлуг номчулга
  календарно-тематическое планирование (3 класс)

  Хертек Шенне Орлановна

  КТП 3 класс 

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл literaturlug_nomchulga_.docx44.67 КБ

  Предварительный просмотр:

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

  средняя общеобразовательная школа№2 г.Ак-Довурака

  Рассмотрено на заседании ШМО

  Протокол №___ от __2019 г.

  Согласовано

  Зам по УВР:_______Р.М.Конга

   от « __»____2019 г.

  Утверждена

  приказом №__от «_» ____2019 г

  Директор _____ Чыдат Ч.К

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

  по учебному предмету «Тувинская литература»

   3 класс

  на 2019 -2020 учебный год

  г. Ак-Довурак, 2019

  ТАЙЫЛБЫР БИЖИК

  3 класстын «Литературлуг номчулга» деп эртеминге тургускан ажылчын программа чаа федералдыг стандарттарнын негелдезинге болгаш Тыва республиканын ниити болгаш профессионал ооредилге яамызынын чанында ооредилге-методиктиг човулелдин бадылааны Э.Д. Ондарнын 3 класстарга (Кызыл 2000 чыл) тургусканы эге школанын номчулга программазынга дууштур тургускан.

  Номчулга программазынын кол сорулгалары, ниити характеристиказы

          «Литературлуг номчулга» эртемни ооредиринин кол сорулгазы – торээн дылынга медерелдиг, шын база аянныг номчуп билир кылдыр чанчыктырарда, тыва дылында бижиттинген ооредилге, эртем-нептеренгей база чечен чогаал созуглелдеринин утказын шингээдип, угаап бодаар чанчылдарын оттуруп сайзыратпышаан, бот-номчулга дуржулгазынга даянып, номчукчу болур бурун эргезин хевирлээр.

  Ук сорулганы боттандырары-биле дараазында айтырыгларны шиитпирлээр:

  - торээн дылынга чугаа ажыл-чорудулгазынын бугу хевирлерин (дыннаары, номчууру, чугаалаары, бижиири) сайзыратпышаан, оске кижилер-биле харылзаа тудуп билир кылдыр чанчыктырар;

  - тыва чечен состу эстетиктиг шингээдип алырынга белеткеп, торээн дылынга номчуттунар сонуургалын оттуруп сайзырадыр;

  - тыва чечен чогаалдын созуглелдери-биле ажылдап билир кылдыр чепсеглээр сорулгалыг эге практиктиг билиглерни бээр;

  - чангыс ол-ла темага бижиттинген тыва болгаш оске чоннарнын чогаалдарын деннеп, домей болгаш ылгалдыг чуулдерин тодарадып билир кылдыр чанчыктырар;

  - уругларнын номчаан чогаалдарынга даянып, оларнын мозу-будужун хевирлеп тура, эки – багай, буянныг – бак деп чуулдер дугайында билиглерин сайзырадыр, торээн чону база оске аймак кижилер чурттап турар чурту дээш чоргааралын оттуруп, Тыва болгаш Россия чоннарынын культура база чечен чогаалын хундулеп билир кылдыр кижизитпишаан, оореникчинин мозу-эстетиктиг дуржулгазын байыдар.

  «Литературлуг номчулга» деп эртемнин ооредилге планында туружу

          3 класстарга  «Литературлуг номчулга» деп эртемни ооредири-биле  неделяда 2 шакты берип турар,  бир ооредилге чылында – 68 шак.

  Программанын эгелерге хуваалдазы:

  ЭГЕ

  шагы

  1

  Экии, литературлуг номчулга!

  1

  2

   Улустуң аас чогаалының биче хевирлери.-

  4

  3

  Ооренип оорен

  3

  4

  Чылдың үелери.  Тодуг-догаа күзүмейни.

  3

  5

  Эки кылган ажыл – элеп-читпес алдар.-

  3

  6

  Хоктүг ужуралдар, солун болуушкуннар.-

  2

  7

  Бойдустуң чажыттары.-

  3

  8

  Чылдың  үелери. Аккыр харлыг кыжым.-

  4

  9

  Бойдуска хумагалыг болуулу!-

  3

  10

  Авторлуг тоолдар.-

  6

  11

  Торээн чуртум камгалакчылары.-

  3

  12

  Улус аразындан ие кара чымчак.-

  3

  13

  Чылдың үелери. Хɵглүг чазым.-

  2

  14

  Улустуң аас чогаалы. Тоолдар.-

  3

  15

  Бистиң бичии ɵңнүктеривис.-

  4

  16

  Тɵɵгү болгаш тоолчургу чугаалар -

  3

  17

  Ойнаксанчыг оюннарым. -

  3

  18

  Кижи болуру чажындан.-

  5

  19

  ϴске чоннарның аас чогаалы.-

  2

  20

  Чонум чаагай ёзу-чаңчылдары.-

  3

  21

  Чылдың  үелери. Чараш чайым. -

  5

  Шупту:

  68


  Шактарнын кызырылган уржуундан ооренип эртер номчулганын тематикаларынга бердинген шактарнын база класстан дашкаар номчулганын шактары кызырылган.

  3 класстарнын чечен чогаал курузунун утказы дараазында номнарнын дузузы-биле илереттинер болгаш боттаныр:

  1. Л. С. Кара-оол 3-ку класстын «Литературлуг номчулга» ному, Кызыл, 2013 чыл.

  Эртемни оорениринин туннелдери:

  Бот-тускайлан (личностуг) хевирлеттинген турар билиглери:

  •        ооредилгенин чедиишкинниг болурунун чылдагаанын тып билири

  •        бодунун ажылын туннеп, унелеп билири

  •        бодунун торээн чуртунга болгаш чонунга оон амыдырал-чуртталгазынын хамаарылгазын шингээдип алыр

  •        оске чоннарнын ниити мозу-шынарынын, моральдыг нормаларынын талаларын билип алыры

  •        бодунун-даа, оске чоннун кижилеринин-даа кылган чуулдерини эки, багай талаларынын уг-шиин тып билири

  •        моральдыг болгаш этиктиг негелделерге дууштур аажы-чанын таарыштырып, эде тургустунуп билири

  •        оске кижилернин сеткил-хоонун улежип, сагыш човаачал болуру

  •        уран-чечен культура-биле таныжып тура, чараш овур-хевирни эскерип коруп, шилип билири, ол овур-хевирге домейлежип кижизиттинери

  •        ооредилге, эртем-билигже чуткулдуу

  3 класстарның өөреникчилериниң  билииниң  предметтиг хевирлеттинген турары:

  -Ыыткыр, сымыранып, иштинде сөзүглелди  бодунуң билип алыр шаа-биле  дүрген номчууру.

  -Сөзүглелдиң хевирлерин литературлуг негелделерге дүүштүр (шын адалга, бижик демдектерин, логиктиг ударениени сагып) номчууру.

  -Сөзүглелдиң адынга болгаш бердинген чуруктарынга даянып, ооң утказын баш удур даап бодаары.

  -Номчаан чүүлүнүң кол сөстеринге даянып, утказын бодунуң сөзү-биле дамчыдып билири.

  -Болуушкуннарның болуп турар аайы-биле дес-дараалашкаан сагып чугаалаары.

  -Сөзүглелди кезектерге утказының аайы-биле чарып, башкының дузазы-биле бөдүүн болгаш нарын план тургузуп, кезек бүрүзүнге база бүдүн сөзүглелге  хамаарышкан айтырыгларны тургузуп билири.

  - Номчаан чүүлүн долузу-биле, кысказы-биле, шилилгелиг, диалогтарны медээ домактары-биле солуп, чүвелерниң овур-хевирин деңнеп, чугаалап билири.

  -Номчуур номунуң  титулдуг арынын, аннотациязын, эге база түңнел сөзүнге даяныры.

  -Хереглээн номун алфавиттиг каталогтан тып, библиотекада бар номнарны ажыглап өөренири.

  -Справочниктер, энциклопедиялар, уругларга хамаарышкан журналдарны ажыглап билири база кыска аннотацияларны сүмелээн номнарга тургузары.

  - Номчаан материалында кол  маадырларның мөзү-шынарларын  кижиниң алдынар ужурлуг  дүрүмнери-биле деңнээри.

  3 класстарнын өөреникчилериниң чугаа чорудулгазының болгаш медээлер-биле ажылдаарының (метапредметтиг)  хевирлеттинген турары:

  -утка болгаш дыл-домааның талазы-биле чедингир сөзүглелди үн доктаашкыны, интонация болгаш номчулганын дүргенин барымдаалап шын,медерелдиг,аянныг номчууру;

  -таныш эвес сөзүглелди номчуурунун дургени I-ги чартык чылда 2-ги класска 35-45 хире сос, II-ги чартык чылда 2-ги класска 55-60 хире сос, 3-ку класска 65-70 хире сос, 4-ку класска 1 минутада 75-90 хире сөс;

  - чогаалдың адынга болгаш аңаа хамаарыштыр чураан чуруктарга даянып алгаш, чогаалдын кол утказын тодарадып билири;

  - чогаалдың темазынга, кол утказынга, идеязынга хамаарышкан монологтарны (үзүндүлерни, абзацтарны) дыңналдыр номчууру, доктаадып алыры;

  - улуг эвес созуглелди ангы-ангы кезектерге чарып, кезек бурузунге ат чогаадыры; башкынын дузазы-биле созуглелге план тургузары база созуглелге болгаш оон кезектеринге хамаарышкан айтырыгларны тургузуп билири;

  - номчаан чуулунун утказын делгеренгей долу дамчыдары болгаш кыска-биле допчулап чугаалаары, справочниктер, энциклопедиялар болгаш уругларнын сеткуулдери-биле ажылдап билири;

  - чогаалдын кол маадырларынын чугаазынын утказын, аянын, чуну кылып турарын барымдаалап, оларга унелел бээри;

  Оореникчилере хевирлеттинген турар ужурлуг билиглер:

  - номчаан чогаалынга хамарышкан бодунун узел-бодалын бодунун состери-биле аас болгаш бижимел хевирге дамчыдары;

  - созуглелде чугула утка илередир состу ылгап билири, баштай иштинде номчааш, оон соонда аянныг ыыткыр номчууру;

  - чечен чогаалдарнын хевирлери-биле (жанрлар) практикти таныжылга; басня, оон онзагай талалары-биле таныжары;

  - авторнун бодалын, кол маадырларнын овур-хевирин, хевир-дурзузун, аажы-чанын, оларнын чуну кылып турарын, амыдырал-чуртталгазын тодарадып билири;

  - авторнун кол маадырларынга хамаарылгазын тодарадып, чугаалап билири;

  - авторнун кол маадырларынга хамаарылгазын тодарадып, чугаалап билири;

  - жанрларны деннеп тургаш, ылгап билири (тоол-басня, тоол-тоолчургу чугаа, тоол-чечен чугаа )

  А)  Ушкарып-башкарарынын (регулятивтиг).

  Өөреникчилерге хевирлеттинген турары:

  -өөренип турар эртеминиң тема, бөлүк аайы-биле кол сорулгаларын,утказын  угаап билири;

  - башкының удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип өөренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы болгаш бодунуң,эштериниң ажылын үнелеп билиринге өөренири;

  Өөреникчилерге хевирлеттинер аргалары:

  -башкы-биле демниг ажылдажыышкың үезинде чечен чогаалды өөренип шиңгээдип алырда чаа-чаа сорулгаларны салып билири;

  -кылып турар ажылдарың ажыл үезинде болгаш ажыл соонда шын азы шын эвес  кылып турарын боду сайгарып, шинчилеп билири;

  -номчулга талазы–биле бодунуң ажылын планнап билири.

  б) Эртемге сонуургалын ханыладыры-биле чоруттунган ажылдарның түңнелинде (познавательный)

  Өөреникчилерге хевирлеттинген турары:

  -өөредилге даалгаларын күүседип турар үеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, статьялар болгаш энциклопедиялардан тып билири;

  -бодунуң назы-харынга дүүштүр янзы-буру словарьларга, справочниктерга  даянып билири;

  -дылдың негелдерин күүседирде янзы-бүрү схемаларны, модельдерни, символ¬-демдектерни ажыглап билири;

  -белен таблицаларны, схемаларны,сөзүглелдерни немээри;

  Өөреникчилерге хевирлеттинер аргалары:

  - Библиотека болгаш Интернет дузазы-биле херек билиглерни тып, ажыглап билири;

  - аас болгаш бижимел чугааны шын болгаш медерелдии-биле тургузуп билири;

  - болуушкуннарны логиктиг (бодамчалыг) сайгарылгага даянып дамчыдып билири;

  - алган медээлерни сайгарып, критикалап билири;        

  В) Өөреникчилериниң бот-боттарының аразында харылзажырынга хамаарыштыр

  хевирлеттинген турар билиглери (коммуникативтиг):

  -аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -аңгы-аңгы бодалдарны өөренип, сайгарып билири болгаш чаңгыс аай түңнелге келиринге өөредири;

  -бот туружун болгаш бодалын быжыглап чаңчыгары;

  -билдинмес чүвелеринге айтырыгларны салып билири;

  -коммуникативтиг сорулгаларны шиитпирлээринге дылдың аргаларын чедимчелиг ажыглаары;

  -бөлукке ажылдап өөренири; бодунун бодалындан аңгыда эжиниң узел-бодалын база дыңнап, үнелеп билири;  туңнел үндүрерде бодунуң бодалын тайылбырлап билири болгаш эш-өөрүнун узел-бодалы- биле деңнештирип билири;

  Өореникчилерниң  харылзажырынга хамаарыштыр билиглериниң хевирлеттинери:

  - коммуникативтиг сорулгаларны дыңнакчыга тода, дорт, дес-дараалашкаа-биле  медээни, билигни чедирери;

  -удур-дедир хыналда үезинде бот-боттарынга  дузаны үезинде чедирип билири болгаш коммуникативтиг сорулгаларны шиитпирлээринге дылдың аргаларын чедимчелиг ажыглаары;

  - бөлүк-биле ажыл үезинде чогуур айтырыгларны салып билири.

  3-ку класстын доозукчузунун билиинге

  негелделер

  Эге ниити ооредилге черинин доозукчузу «Литературлуг номчулга» деп эртемни ооренген туннелинде:

  1. бодунун моон сонгаар сайзыраарынга база оске эртемнерни чедиишкинниг шингээдип алырынга номчулганын ужур-дузазын медереп билген турар болгаш узуктел чок номчулга долгандыр турар хурээлелди, делегейни база бодун билип алырынга чучгула арга деп чуулду шингээдип алган турар ужурлуг;

  2. чечен чогаалды буруну-биле унелеп хулээвишаан, номчаан чуулунге хамаарыштыр сеткил-сагыш хайныышкынныг харыыны берип, бодунун бодалын илередип, чугаалажып турар кижизинин бодалын хундулеп билир кылдыр ооренген турар;

  3. Россиянын оске чоннарынын культура-тоогулуг байлаа база бугу кижи торелгетеннин улегерлери-биле, ол ышкаш тыва, орус классиктиг уруглар чогаалчыларнын чогаалдары-биле таныжар аргалыг болур. Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «чоптуг чорук», «шынчы чорук», «харыысалга», «алыс кузел», «човаачал», «дузааргак», «кээргээчел» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мозу-будуш талазы-биле унелелдери хевирлеттниген турар ужурулуг;

  4. амыдыралынга торел, ог-буле, кожа-хелбээ база эп-найыралдыг харылзааларнын чугулазын билип эгелээр болгаш «найырал», «бот-боттарын билчири», «бот-боттарынга дузалажыры», «хундулел», «ынакшыл», «торелзирек» болурунун дугайында билиглерни угаап бодаар аргалыг болур. Ол ышкаш бодунун уе чергези база улуг кижилер-биле харылзаа тударынын негелделери болгаш аргалары-биле таныжып, бодунун болгаш чогаалдын маадырларынын ажыл-херектерин деннеп коор билиглери хевирлеттинер;

  5. чечен чогаалды уран чуулдун онзагай хевири деп шингээдип, ону уран чуулдун оске хевирлери-биле деннеп ооренип алган турар;

  6 ооредилге база эртем-нептеренгей литература-биле ажылдаар эге билиглерни алыр болгаш практиктиг ажылынга херек медээни тып болгаш ажылдап билир кылдыр ооренип алган турар.

  Чугаанын хевирлери болгаш номчукчу ажыл чорудулгазынга хамаарыштыр негелделер:

  Эге школанын доозукчузунун ооренип алган турар ужурлуг чуулдери:

  • номчулганын сорулгаларын билген турар (номчукчунун сонуургалын хандырары-биле, номчуттунар дуржулгазын чедип алыры-биле, бодалдар болгаш барымдаалар, бадыткалдар болгаш оске медээлер тывары-биле);
  • созуглелдин янзы-буру хевирлеринин утказын медерелдиг хулээп алыры (дынналдыр база иштинде номчуп тура, дыннап тура), оларнын тускай хевирлерин тодарадыры (чечен, эртем-нептеренгей, ооредилге, тайылбырлыг), чогаалдын кол бодалы болгаш маадырларын тодарадыры, чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалаашкаан тодарадыры, дыннаан азы номчаан ооредилге, эртем-нептеренгей база чечен чогаал созуглелинге айтырыгларны салыры;
  • чогаалдын созуглелинге азы берген темага даянып, бодунун бодалын улуг эвес хемчээлдиг монолог чугаа хевирлиг тургузары (тоожуушкун, тодарадып чугаалаары, угаап бодаары);
  • чугаа этикединин дурумнерин сагып, янзы-буру ооредилге болгаш амыдыралдын байдалынга диалог чорудары, номчаан азы дыннаан чогаалын сайгарып турда, диалог чугаага киржири;
  • сос-биле ажылдаары (состун хой уткалыын, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыр, бодунун сос курлавырын байыдары);
  • номчаан чуулунун утказын билип турар кылдыр темпилиг номчуур (дынналдыр, иштинде);
  • хемчээли назы-хар, клазынга дугжуп турар кылдыр чогаалдарны медерелдиг болгаш аянныг номчуур;
  • номчаан чогаалынын мозу-шынар талазы-биле утказын тодарадып, маадырларнын аажы-чанынын алыс ужурун сайгарып, боду  туннелдерни кылыр, маадырларнын ажыл-херектерин мозу-шынарнын унелелдери-биле дензигуурлээр;
  • янзы-буру хевирнин созуглелдерин сайгарары-биле бодун аргаларны ажыглаар: чогаалдын кол бодалын тодарадыр болгаш чылдагаан харылзааларын тодарадыр; созуглелди кезектерге чарып, ат бээр; боду план тургузар; авторнун маадырга, болуп турар болуушкуннарга хамаарылгазын тодарадыры-биле ажыглаан уран аргаларын тывар(деннелге, диригжидилге, метафора);
  • эртем-нептеренгей, ооредиглиг база чечен чогаал созуглелинин онзагайын барымдаалап, номчаан азы дыннаан чуулунун утказын дамчыдар; созуглелдин утказын катаптап чугаалаары (долу азы шилилгелиг);
  • номчаан чуулун демниг сайгарар, созуглелге азы бодунун дуржулгазынга даянып, бодалын бадыткаар;
  • чогаалдын адын азы допчузун коргеш, номнун дугайында билип алыры, берген темага библиотекадан херек номну дууштур шилип тывар;
  • берген улегерге даянып, чечен чогаалдын кыска аннотациязын тургузар (автору, ады, темазы, номчууру-биле сумелер);
  • алфавиттиг каталогту база назы-харынга дуушкен словарьлар болгаш тайылбыр литератураны боду ажыглаар.

  Бо ажылчын программа  1 чыл иштинде кууседип, чедип алырынче угланган.

  Календарно-тематическое планирование

  № п/п

  раздела

  Тема урока

  Кол-во часов

  Тип урока

  Домашнее задание

  Дата (план)

  Дата (факт)

  Примечание

  причина корректировки

  1 ЭГЕ. Экии, литературлуг номчулга! (1 шак)

  1

  1.1

  Моорей «Угаанныглар, сагынгырлар». Е. Танова. Тыва черге йорээл.

  1

  Чаа теманы ооредири

  Шулукту доктаадып алыр а 5-6

  04.09

  2 ЭГЕ. Улустун аас чогаалынын биче хевирлери (4 шак)

  2

  2.1

  Тывызыктар

  1

  Чаа теманы ооредири

  3 тывызык доктаадыр а.8-12

  07.09

  3

  2.2

  Улегер домактар

  1

  Чаа теманы ооредири

  3 улегер домак доктаадыр а.13-14

  11.09

  4

  2.3

  Оюн үдээн чугаалар.Салаалар-биле ойнаар оюннар:"Чыдыг кодан","Алагатай". Узун-тыныш.

  1

  Чаа теманы ооредири

  1 оюн ооренип алыр

  14.09

  5

  2.4

  Класстан дашкаар номчулга

  1

  Библиотекаже экскурсия

  Ыяштар, оът-сиген дугайында 5-5 тывызык бижиир

  18.09

  3 ЭГЕ. Ооренип оорен (3 шак)

  6

  3.1

  С.Сүрүң-оол. Аккырмаа биле ийи.

  1

  Чаа теманы ооредири

  а.20-22 номчуур, утказын чугаалаар

  21.09

  7

  3.2

  Н.Носов. Бодалга бодааным

  1

  Чаа теманы ооредири

  а.22-25 номчуур

  25.09

  8

  3.3

  Е.Танова. Ийи 2

  1

  Чаа теманы ооредири

  а.25-29 утказын эдерти чугаалаар

  28.09

  4 ЭГЕ. Чылдың үелери.  Тодуг-догаа күзүмейни (3 шак)

  9

  4.1

  О. Саган-оол Куску аргага

  1

  Чаа теманы ооредири

  а 31-32 Кыска чогаадыг бижиир «Куску арга»

  02.10

  10

  4.2

  Э Кечил-оол. Кайгамчыктыг картошкам.Ч.Ондар. Кыштың тыныжы.

  1

  Чаа теманы ооредири

  а 33-36шулуктернин кайы-бирээзин шээжилээр

  05.10

  11

  4.3

  Класстан дашкаар номчулга

  1

  Библиотекаже экскурсия

  Кус деп темага чогаалдар номчуур

  09.10

  5 ЭГЕ.  Эки кылган ажыл – элеп-читпес алдар (3 шак)

  12

  5.1

  Ю. Кюнзегеш. Шартылаа биле кымыскаяк. Ажыл.

  1

  Чаа теманы ооредири

  а 36-38 доктаадыр

  12.10

  13

  5.2

  О. Сувакпит. Арзылаң биле  Пар. Салааларым.

  1

  Чаа теманы ооредири

  а 39-42 номчуур,доктаадыр

  16.10

  14

  5.3

  Чугаа сайзырадылгазы. Туннел кичээл. Чогаадыг «Мергежилди сонуургаар мен»

  1

  Чугаа сайзырадылгазы

  Чогаадыг «Мергежилди сонуургаар мен»

  19.10

  6 ЭГЕ.  Хоктүг ужуралдар, солун болуушкуннар (2 шак)

  15

  6.1

  К-Э. Кудажы Мыйыт.

  1

  Чаа теманы ооредири

  а  43-46чогаалды эдерти чугаалаар

  23.10

  16

  6.2

  С.Сүрүң-оол. Ууттунмас тоорук.

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.47-48 номчуур

  26.10

  7 ЭГЕ. Бойдустуң чажыттары (3 шак)

  17

  7.1

  М.Пришвин. Алдын шынаа.С.Комбу. Чогум чүл ол уруглар?

  1

  Холушкак хевирнин кичээли

  а 50-52шынаанын эртенги болгаш душтеки чуруктарын чуруур

  06.11

  18

  7.2

  С.Сүрүң-оол Хек.

  1

  Холушкак хевирнин кичээли

  а 52-55 утказын чугаалаар

  09.11

  19

  7.3

  Г.Скребицкий. Кушкаштарның медээзи.

  1

  Холушкак хевирнин кичээли

  а.55-56 айтырыг 2, 3

  13.11

  8 ЭГЕ.   Чылдың  үелери. Аккыр харлыг кыжым (4 шак)

  20

  8.1

  Б.Ховеңмей. Кыш.М.Кенин-Лопсан. Кыштың шүлүкчүзү.

  1

  Чаа теманы ооредири

  а 57-59 шулукту шээжи-биле ооренир

  16.11

  21

  8.2

  А.Пушкин. Кыш.М.Кенин-Лопсан. Харжыгаш

  1

  Чаа теманы ооредири

  а 59-60. Шулукту шээжи-биле оорен

  20.11

  22

  8.3

  Л.Толстой. Ак кодан.

  1

  Чаа теманы ооредири

  а 61-63 утказын эдерти чугаалаар

  23.11

  23

  8.4

  Л Чадамба Соок-Ирей.

  1

  Чаа теманы ооредири

  Аа.64-65 шулукту шээжи-биле ооренир

  27.11

  9 ЭГЕ.    Бойдуска хумагалыг болуулу! (3 шак)

  24

  9.1

  М.Кенин-Лопсан. Оскүс аңгыр.

  1

  Чаа теманы ооредири

  а 66-67 чечен-чугааны эдерти чугаалаар

  30.11

  25

  9.2

  Ч.Кара-Күске. Хүрээлелди камгалаңар!

  1

  Чаа теманы ооредири

  а 68-69 шулуктун утказы-биле чурук чуруур

  04.12

  26

  9.3

  О. Сувакпит. Эмнеп алган.

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.69-70 шулукту шээжи-биле ооренир

  07.12

  10 ЭГЕ.  Авторлуг тоолдар (6 шак)

  27

  10.1

  С.Пюрбю. Сагынгыр күске.

  1

  Чаа теманы ооредири

  а 71-72 утказын чугаалаар

  11.12

  28

  10.2

  С.Маршак. Угаанныг күскежик.

  1

  Чаа теманы ооредири

  73-76 тоолду эдерти чугаалаар

  14.12

  29

  10.3

  С.Пюрбю. Кажар дииң.

  1

  Чаа теманы ооредири

  а 77-78 номчуур

  18.12

  30

  10.4

  С.Пюрбю. Оптуг Чыккылаа.

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.78-80 утказын эдерти чугаалаар

  21.12

  31

  10.5

  Т.Кызыл-оол. Бодаган.

  1

  Чаа теманы ооредири

  а 80-81 аянныг номчуур, эдерти чугаалаар

  25.12

  32

  10.6

  Т.Кызыл-оол. Багай чаңчыл.

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.82-84 пландан тургускаш эдерти чугаалаар

  15.01

  11 ЭГЕ.  Торээн чуртум камгалакчылары (3 шак)

  33

  11.1

  Э.Кечил-оол «Шолалатканым»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.85-89 аянныг номчуур

  18.01

  34

  11.2

  А.Барто «Ийи алышкы»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.89-90  бистин ачаларывс (акыларывыс)-камгалакчылар деп проекти белеткээр

  22.01

  35

  11.3

  Бистин проективис «Бистин ачаларывыс (акыларывыс) – Ада-чуртувустун камгалакчылары

  1

  Чаа теманы ооредири

  Ачаларга (акыларга) каас чалалгалар кылыр

  25.01

  12 эге. Улус аразындан ие кара чымчак (3 шак)

  36

  12.1

  Б.Ховенмей «Ием холу»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.92-93 шулукту шээжи-биле ооренир

  29.01

  37

  12.2

  С.Тока «Ававыс чокта»

  1

  Чаа теманы ооредири

  Ава дугайында улегер домактар бижиир

  01.02

  38

  12.3

  Э.Кечил-оол «Ава созун дыннаваска»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.96-98 4 одуруглуг шулук чогаадыр

  05.02

  13 эге. Чылдын уелери. Хоглуг чазым (2 шак)

  39

  13.1

  О. Сагаан-оол «Онза уе»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.99-100 чогаадыкчы ажыл  

  08.02

  40

  13.2

  Л.Чадамба «Часкы тарылга»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.100-102 состерни орус дылче очулдургаш бижиир

  12.02

  14 эге. Улустун аас чогаалы. Тоолдар ( 3шак)

  Чаа теманы ооредири

  41

  14.1

  Чыраа кулун.Тыва улустун толу

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.103-105 тоолдун утказынга дугжур улегер домак бижиир

  15.02

  42

  14.2

  Хам Бору биле Шинчээчи Бору. Тыва улустун толу

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.106-108 аянныг номчуур

  19.02

  43

  14.3

  Хараган бажында дук. Тыва улустун толу

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.108-110 тоолдун утказынга дугжур улегер домак бижиир

  22.02

  15 эге. Бистин бичии оннуктеривис (4 шак)

  44

  15.1

  К.Ондар «Мени таныыр»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.111-112 шулукту шээжи-биле ооренир

  26.02

  45

  15.2

  С.Комбу «Сайдаяк»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.112-113 шулукту шээжи-биле ооренир

  29.02

  46

  15.3

  О.Саган-оол «Оол биле кушкаш»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.113-115 чогаалды эдерти чугаалаар

  04.03

  47

  15.4

  О.Саган-оол «Элик оглу»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.115-118 эдерти чугаалаар

  07.03

  16 эге. Тоогу болгаш тоолчургу чугаалар (3 шак)

  48

  16.1

  Тоогу чугаа. Дуза дилээн адыг

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.119-120 чогаалды эдерти чугаалаар

  11.03

  49

  16.2

  Тоолчургу чугаа «Аскыр Дагаа чуге дан бажында алгырар апарганыл?»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.120-121 рольдап номчуурунга белеткенир

  14.03

  50

  16.3

  Тоолчургу чугаа «Дээлдиген уну»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.121-122 эдерти чугаалаар

  18.03

  17 эге. Ойнаксанчыг оюнарым (3 шак)

  51

  17.1

  Ч.Кара-Куске «Чылгылаар мен»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.123 шулукту шээжи-биле ооренир

  01.04

  52

  17.2

  Ч. Кара-Куске «Чунгу»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.124-126 кол утказын эдерти чугаалаар

  04.04

  53

  17.3

  А.Шоюн «Таныжылга»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.126-127 чогаадыг «Эжим-биле ынак оюнувус»

  08.04

  18 эге. Кижи болуру чажындан (5 шак)

  54

  18.1

  С.Сурун-оол «Шериг-оолдун олчазы»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.128-130 эдерти чугаалаар

  11.04

  55

  18.2

  Ч.Кара-Куске «Алышкылар»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.130-132  деннелгелиг домакты тыпкаш ушта бижи

  15.04

  56

  18.3

  И.Крылов «Чаан болгаш Моська»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.132-133 басняга чурук чуруур

  18.04

  57

  58

  18.4

  Л.Толстой «Ошку биле Бору»

  2

  Чаа теманы ооредири

  Асняга дугжур улегер домак бижиир а. 134

  22.04

  25.04

  19 эге. Оске чоннарнын аас чогаалы (2 шак)

  59

  19.1

  Кхмер тоол. Ыят чок крокодил

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.135-137 эдерти чугаалаар

  29.04

  60

  19.2

  Кыргыс улустун тоолу. Ийи элчиген

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.137-138 сос каттышыышкыннарын ушта бижиир

  02.05

  20 эге. Чонум чаанай езу-чанчылдары (3 шак)

  Чаа теманы ооредири

  61

  20.1

  К-Э.Кудажы «Танды кежии»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.139-141 чурук чуруур

  06.05

  62

  20.2

  М.Кенин-Лопсан «Мунгашталган балыктар»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.141-143 аянныг номчу

  09.05

  63

  20.3

  Е.Танова «Артыш»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.143-144 шээжи-биле ооренир

  13.05

  21 эге. Чылдын уелери. Чараш чайым (5 шак)

  64

  21.1

  Л.Чадамба «Каас уе»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.145-146 шээжи-биле оорен

  16.05

  65

  21.2

  С.Сурун-оол «Чодураа»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.а.146-147 чодурааны чуруур

  20.05

  66

  21.3

  С.Сарыг-оол «Чайлагга»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.147-149 чогаадыг «Чайгы дыштанылга»

  23.05

  67

  21.4

  Э.Кечил-оол «Солун чайым»

  1

  Чаа теманы ооредири

  А.149 шээжи-биле ооренир

  27.05

  68

  21.5

  Бистин проективис «Мээн ынак чогаалчым»

  1

  Холушкак кичээлдин хевири

  Кыска дыннадыг кылыр

  30.05


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  рабочая программа по "Литературлуг номчулга" Л. С. Кара-оол.

  развернутая рабочая программа к учебнику "Литературлуг номчулга" автор Л. С. Кара-оол. 2013г...

  Литературлуг номчулга

  Открытый урок на тему: "Бора-Шиижек" проведенным в четвертом классе....

  рабочая программа литературлуг номчулга 4 класс

  4 класстын  ажылчын программалары...

  Календарно-тематическое планирование по литературному чтению (литературлуг номчулга) 3 класс по учебнику Кара-оол Л.С.

  Календарно-тематическое планирование составлено по новому учебнику "Литературлуг номчулга" для 3 класса. Автор учебника Кара-оол Л.С.Год издания 2013 г....

  Календарно-тематическое планирование по литературному чтению (литературлуг номчулга) 4 класс по учебнику Кара-оол Л.С.

  Календарно-тематическое планирование составлено по новому учебнику "Литературлуг номчулга" для 4 класса. Автор учебника Кара-оол Л.С.Год издания 2014 г....