Главные вкладки

  ктп по лит.номчулга 3 кл
  календарно-тематическое планирование (3 класс)

  Салчак Ирина Владимировна

  ктп

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл literaturlug_nomchulga.docx54.87 КБ

  Предварительный просмотр:

  Литературлуг номчулга  кичээлинге хамаарыштыр тургускан календарь-тематиктиг планнын тайылбыр бижии.

  (Пояснительная записка) 3 класс

   Планны тургузарда, 1-4 класстарга тыва дыл болгаш номчулга программазынга база номчулга ному-биле ажылдаар «Методиктиг сумелерге» дууштур тургускан.

  Эге школанын 3-кү клазынын чечен чогаал курузунун утказы «Литературлуг номчулга» номнарынын дузазы- биле илереттинер.

  Ажыглап турар номнары:

  1)Л.С. Кара-оол «Литературлуг номчулга» эге школага 2-ги клазынга ѳѳредилге ному. Кызыл,2013.

  2)Л.С. Кара-оол «Тѳрээн чугаа» номунга МЕТОДИКТИГ СУМЕЛЕР». Кызыл,2011.

  3-кү класска неделяда 2 шак бердинген.

  Номчулга кичээлдеринин кол сорулгалары: 

  1)номчулганын шын, медерелдиг, аянныг, ыыткыр  номчуур шынарлары;

  2)чогаалда овур-хевирни, созуглелдин утказын шын шингээдип алыры;

  3)уругларнын чугаазын сайзырадыр болгаш оларга чугаалап, номчуп, дыннап билиринин чанчылдарын билиндирер;

  4)уругларнын ном-биле ажылдап, оон билиг тыварынга, номну ургулчу номчуурунга сонуургалдыг болурун чедип алыр;

  Чуну чедип алыры, чедип аар туннелдери ( УУД)

  Предметтиг

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры,

   дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру.

  Метапредметтиг

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Личностуг

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел»,

  «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле

  үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг.

      Номчулганын чанчылдары:

  I чартык чылда 2-3 слогтардан тургустунган нарын эвес сѳстерни будуну-биле адап, шын, медерелдиг номчуп билир; номчулганын темпизи чоорту дургедеп, таныш эвес сѳзуглелди номчуурунун дургени минутада 35-45 хире сѳс.

  II чартык чылда утка талазы-биле билдингир сѳстерни болгаш домактарны шын, аянныг, медерелдиг, илдик чокка, тода дынналдыр номчуптар; таныш эвес сѳзуглелди номчуурунун дургени 1 минутада 55-60 хире сѳс.

  Литературлуг номчулга

  Кичээлдиң темазы

  Ɵɵредилгениң

  чорудуунуң

  кол хевирлери

  Предметтиг планнаттынган туннелдери

  УУД

  Ѳѳредир хуусаазы

  метапредметтиг

  личностуг

  план

  факт

  1

  Моорей: «Угаанырлар, сагынгырлар»

  Е. Танова. Тыва черге йорээл.

  моорейнин айтырыгларынга харыылаар;

  Шулукту аянныг номчуп билир болгаш утказын чугаалап билир болур. Эге рифма дугайында билигни алыр.

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг.

  2-3

  Тывызыктар.

  Улегер домактар.

  Тывызыктарнын уш хевирин, темаларын билген турар. Улегер домак деп чул? дээрзин  билген турар

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  4

  Оюн удээн чугаалар.

  Оюн удээн чугааларнын болуктерин билир болгаш оларны ойнап билир болур; аянныг, медерелдиг номчуп билир.

  5

  С. Сурун-оол. Аккырмаа биле ийи (Узунду)

  Аянныг, медерелдиг номчуур болгаш утказын чугаалап билген турар. Диргизилге аргазы деп чул  дээрзин билир

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  6

  Н. Носов. Бодалга бодааным.

  Медерелдиг номчуур болгаш утказынбилип айтырыгларга шын харыылап билир турар. Чечен чугаа деп чул дээрзин таныжар.

  7

  Е. Танова. Ийи 2.

  Медерелдиг номчуп болгаш чугааны кезектерге чаргаш утказын эдерти чугаалап билир болур

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  8

  Ч. Ондар. Эдилелдин ээзинде.

  9

  Эгеге туннел кичээл

  10

  О. Саган-оол Куску аргага(Узунду)

  Аянныг, медерелдиг номчааш, куску  бойдусту хайгаарап болгаш эскерип чугааалап билир. Бойдус чурумалы деп чул билиген турар.

  11

  Э. Кечил-оол. Кайгамчыктыг картошкамЧ. Ондар. Кыштын тыныжы.

  Шулуктерни аянныг номчаан болгаш утказын билген турар. Эпитет дугайында билген турар

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  12

  Ю. Кюнзегеш. Шартылаа биле Кымыскаяк (Басня)

  Басняны аянныг, медерелдиг номчуур болгаш рольдап номчувушаан маадырларнын овур – хевирин чугаалап билген турар

  13

  Ю. Кюнзегеш. Ажыл

  Шулукту шын , аянныг номчуп, билири

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  14

  О. Сувакпит. Арзылан билеПар. (Басня)

  Басныны аянныг номчааш, маадырларын танып билир, ун чокка театржыдарынга киржир

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  15

  О. Сувакпит. Салааларым

  (Узунду)

  Шулукту аянныг номчуп билири болгаш ада-иезинге качаар дузалажып турарын чугаалап билир болур

  16

  К.-Э. Кудажы. Мыйыт

  Номчулганын жанрын ылгап билири, чогаалды аянныг номчааш. Утказын эдерти чугаалап билир

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  17

  С. Сурун-оол. Уутунмас тоорук.

  Аянныг, медерелдиг  номчуп билир болгашчугаанын кол маадырын танып билир; Тайгага сагыыр дурумнерни билир

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

   

  18

  М. Пришвин. Алдын шынаа. С Комбу. Чогум чул ол, уруглар?

  Аянныг номчуп утказын чугаалап билир. Чугаанын утказынга таарыштыр чурук чуруп билир. Шулукту аянныг ночуп, айтырыгларга харыылап билир болур

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  19

  С. Сурун-оол. Хек.

  Ном-биле ажылдап билири, номчаан чуулун сайгарары. Диалогту номчуп билген турар

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  20

  Г. Скребицкий. Куштарнын медээзи

  Чугааны медерелдиг номчуп, кышкы бойдус чурумалын тып номчуп билир, чурук чуруп билир болур

  21

  Б. Ховенмей. Кыш

  Айтырыглар дузазы-биле чуруктарга чугаа тургузуп билир.Шулукту аянныг номчаш айтырыгларга харыылап билир

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  22

  М. Кенин-Лопсан. Кыштын шулукчузу Харжыгаш А.Пушкин. Кыш.

  Аянныг номчуп утказын деннеп билир. Чогаалчылар шулуктеринде кандыг аргаларны ажыглаанын чугаалап билир

  23

  Л.Толстой. Ак кодан. Чечен чугаа

  Чугааны медерелдиг, аянныг номчаан соонда план езугаар утказын сайгарып, чугаалап билген турар

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  24

  Л. Чадамба Соок-Ирей

  Аянныг ночааш утказын билир болур, бодунун амыдыралы биле холбап билир

  25

  Кышкы тоолдар

  Кышкы тоолдарны боттары номчааш, утказын деннеп чугаалап билир. Тоолдарга чуруктар чуруп билир болур

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  26

  М. Кенин-Лопсан. Оскус ангыр

  Чечен чугааны медерелдиг тода номчуп билир болгаш утказын чугаалап ооренген турар. Чогаалдын кол  маадырын тодарадып билир

  27

  Ч. Кара-Куске. Хурээлелди камгаланар!

  Уругларнын эки аажы-чанын чугаалар дузазы-биле билиндирер. Ун аяны-биле номчудар, утказын чугаалаары

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  28

  О. Сувакпит. Эмнеп алган

  Кол утказын илередип билири, номчаан чуулун долузу-биле чугаалаары

  29

  Бойдус толу

  Дириг бойдуска камныг хумагалыг болур, кээргээр сеткилди оттурар чогаалдарны номчаан турар

  30

  С. Пюрбю Сагынгыр куске

  Тоолду аянныг номчааш утказын билир болгаш маадырларнын аажы-чанын

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  31

  С. Маршак. Угаанныг Кускежик Тоол

  Шулуктерни аянныг номчуп, оларны деннеп сайгарар. Шээжилээр

  32

  С. Пюрбю Кажар диин.

  Чогаалдар дамчыштыр бойдустун хоойлуларын сагып ооренир.

  33

  С. Пюрбю «Оптуг Чыккылаа»

  Чогаалдар дамчыштыр бойдустун хоойлуларын сагып ооренир.

  34

  Т.Кызыл-оол Бодаган. Багай чанчыл.

  Чогаалчы-биле таныштырар, аянныг номчуп ооредир. Тоолдун утказын эдерти чугаалап билир болур

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  35

  Э. Кечил-оол. Шолалатканым

  Медерелдиг номчуп бердинген план езугаар утказын сайгарып ооренир.

  36

   А. Барто. Ийи алышкы

  Тоолду рольдап аянныг номчуп билир болгаш утказын чугаалап билир болур

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  37

  «Бистин ачаларывыс (акыларывыс)-Ада-чурт камгалакчылары»

  Тоолду рольдап аянныг номчуп болгаш утказын билген турар

  38

  Б. Ховенмей. Ием холу.

  Темага хамаарышкан айтырыглар болгаш онаалгаларны кууседир

  39

  С. Тока. Ававыс чокта.(Узунду)

  Шулукту аянныг номчуур, айтырыгнын харыызын шилип тып номчуп билир; бердинген негелде езугаар овур-хевирин бижип билир болур

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  40

  Э. Кечил-оол. Ава созун дыннаваска

  -Чогаалды аянныг номчааш, утказын чугаалап билир болур;

  -Кол  маадырларынын овур-хевирин чугаалап билир

  41

  О. Саган-оол. Онза уе

  -чогаалды аянныг номчааш, утказын  билир;

  -кол маадырларынга хамаарылгазын илередип билир, амыдырал-биле холбап чугаалап билир

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  42

  Л. Чадамба. Часкы тарылга

  -Чогаалды медерелдиг номчааш, утказын

  чугаалап билир; тускай планны чогаалдын утказынга дууштуруп билир

  43

  Чыраа Кулун (тыва улустун тоолу)

  -шулукту аянныг номчааш, утказын билир билир болур;

  Февраль 23 –Ада –чурт камгалакчыларынын хунун канчаар демдеглеп турарын чугаалап билир.

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  44

  Хам Бору биле Шинчээчи Бору (тыва улустун тоолу)

  Бердинген темага таарыштыр онаалгаларны болуктер аайы биле улежип, материалдарны тып белеткеп билир турар

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  45

  Хараган бажында дук (тыва улустун тоолу)

  -шулукту шын, аянныг номчааш,  утказын чугаалап билир;

  - Март 8  чуге демдеглеп турарыл билген турар

  46

  К. Ондар «Мени таныыр»

  - Шулукту шын, аянныг номчааш, айтырыгларга харыылапбилир;

  -кезектерге чаргаш утказын чугаалап билир болур

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  47

  С.Комбу «Сайдаяк»

  - Шулукту шын, аянныг номчааш, айтырыгларга харыылапбилир;

  -кезектерге чаргаш утказын чугаалап билир болур

  48

  . О.Саган-оол «Оол биле кушкаш»

  -чурук езугаар частын демдектерин чугаалап билир; -созуглелди шын, медерелдиг номчааш, айтырыгларга харыылап, утказын билген турар; -амыдырал-биле холбап билир болур

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  49

  О. Саган-оол «Элик оглу»

  -созуглелди шын, медерелдиг номчааш, айтырыгларга харыылаар болгаш рольдап номчуп билир

  50

  Дуза дилээн адыг.(Тоогу чугаа)

  -чугааны шын, медерелдиг номчааш, айтырыгларга харыылап билир, кол бодалын илередип билр болур;

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  51

  Аскыр Дагаа чуге дан бажында алгырар апарганыл?

  -чугааны аянныг номчааш, айтырыгларга харыылап билир;

  Рольдап номчуп ооренир

  52

  Дээлдиген уну

  -чугааны аянныг номчааш, утказын чугаалап билген турар

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  53

  Ч. Кара-Куске. Чылгылаар мен

  -шулукту шын, аянныг  номчааш, айтырыгларга харыылап билир;

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  54

  Ч. Кара-Куске Чунгу

  -созуглелди шын, медерелдиг номчааш,утказын эдерти чугаалап билир болур;

  55

  А. Шоюн Таныжылга

  -чугааны аянныг номчааш, утказын билир;

  -эвилен ээлдек аажы чанныг болурунче чуткуур

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  56

  С. Сурун-оол. Шериг-оолдун олчазы (Узунду)

  -созуглелди шын медерелдиг номчуур болгаш рольдап номчуп ооренир; кол маадырларын адап билир

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  57

  Ч. Кара-Куске Алышкылар

  -созуглелди шын, медерелдиг номчааш, айтырыгларга харыылап билир; Деннелгелиг домактарны тып билир

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  58

  И. Крылов. Чаан болгаш Моська. Басня

  -басняларны  аянныг номчааш, доктаадып алыр;

  - утказын билип алыр

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  И.Крылов «Чаан биле –

  Моська»

  59

  Л.Толстой. Ошку биле бору. Басня

  -созуглелди шын, медерелдиг номчааш, айтырыгларга харыылап билир; Деннелгелиг домактарны тып билир

  чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  60

  Ыят чок крокодил (Кхмер тоол)

  -тоолду шын, медерелдиг номчааш, утказын чугаалап билир;

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  61

  Ийи элчиген (Кыргыс тоол)

  -тоолду аянныг номчааш, утказын билир;

  -созуглели шын, номчааш, утказын билир

  62

  К.-Э. Кудажы. Танды кежии (Узунду)

  -созуглелди номчааш, утказын билир; дириг бойдуска сонуургалдыг камныг болур дээрзин билген турар

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  63

   М. Кенин-Лопсан. Мунгашталган балыктар

  -созуглелди кичээнгейлиг номчааш, утказын чугаалап билир;

  -дириг бойдуска камныг, кээргээчел сеткилдиг болур

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  64

  Е. Танова. Артыш

  Шулуктерни аянныг номчааш, доктаадып алыр;

  -торээн черинин унуш-байлаан таныыр, камнаар

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  65

  Монгуш Эргеп болгаш оон уругларга чогаалдары

  -Номну номчааш, утказын чугаалап билир;

  -азырал, черлик амытаннарнын аттарын, амыдыраар аргаларын деннеп чугаалап билир

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  66

  Чурукка план езугаар чугаа тургузар.  Л. Чадамба.Каас уе. С. Сурун-оол Чодураа

  -шулуктерни аянныг номчааш, кол бодалын илередир;

  -деннелгелерни кылып билир

  -бойдусту чарашсынып , магадап билир, камнаар. Байыдар ужурлуг

  Регулятивтиг: 

  -ооренип турар темазын, кол сорулгаларын утказын  угаап билири;

  -башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

  -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы кылып билири

  -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билири

  Познавательные:

  -ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде номнар, библиотека болгаш интернет дузазы-биле  тып, ажыглап билири;

  Коммуникативтиг:

  -алган медээлерни сайгарып, критикалап билир

  - аас чугаага диологту ажыглап билири;

  -ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге

  келири

  Чогаалдарнын дузазы-биле «эки», «багай», «шынчы чорук», «алыс кузел», «кээргээчел», «дузааргак» деп этиктиг билиглерни угаап, сагыш-сеткил база мɵзу-бүдүш талазы-биле үнелелдери хевирлеттинген турар ужурлуг

  67

  С. Сарыг-оол Чайлагга (Узунду) Э. Кечил-оол Солун чайым

  -созуглелди шын, медерелдиг номчааш, кадарчы малчын кижинин ажыл-ижи биле таныжар

  -чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга харыылаары, болуушкуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дыңнаан азы номчаан ɵɵредилге база чечен чогаал сɵзүглелинге айтырыгларны салыры;

  -сɵзүглелдерниң тускай хевирлерин тодарадыры;

  -сɵс-биле ажылдаары (сɵстүң хɵй уткалыы, дорт болгаш доора уткаларын тодарадыры);

  -медерелдиг болгаш темпилиг номчууру;

  -аянныг номчууру

  68

  Проект «Мээн ынак чогаалчым»

  -оореникчи бурузу бодунун ынак чогаалчызынын дугайында чугааны белеткээр, оон номнарын эш     оорунге таныштырар.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  рабочая программа по "Литературлуг номчулга" Л. С. Кара-оол.

  развернутая рабочая программа к учебнику "Литературлуг номчулга" автор Л. С. Кара-оол. 2013г...

  Литературлуг номчулга

  Открытый урок на тему: "Бора-Шиижек" проведенным в четвертом классе....

  "Номчулга техниказын экижидер аргалар"

  Литературлуг номчулганын техниказын сайзырадыр аргаларнын чамдыызын чыып бижээн методиктиг разработка....

  рабочая программа литературлуг номчулга 4 класс

  4 класстын  ажылчын программалары...