Ада-ие хуралы "Школага 5-ки классчыларнын чанчыгарынга бергедээшкиннер"
методическая разработка (5 класс) по теме

Иргит Шончалай Борисовна

Эге класс чадазынга турган уруглар 5-ки классче шилчип кээрге, оларны чоок билип алырынга класс шагы башкыларга дузалаар.

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл adaptatsiya_pyatiklassnikov.docx19.09 КБ

Предварительный просмотр:

Ада-ие хуралы.

Темазы: Школага  5 –ки классчыларнын чанчыгарынга бергедээшкиннер.

( «Трудности адаптации пятиклассников к школе»

Хуралды чорударынын мурнунда башкыларга анкетаны чорудар.

Анкетанын айтырыглары.

 1. Силернин эртеминерде 5-ки классчылардан кым бергедежип турарыл?
 2. Эге школага салып турган демдектер уругларнын билиглеринге дугжуп турар деп санаар-дыр силер бе?
 3. Силернин башкылап турар эртеминерге хамаарыштыр бергедээшкиннер кандыг чылдагааннар-биле болуп турар деп бодаар силер?
 4. Силернин эртеминерде бергедээшкиннерни ажып эртеринге ада-иелерге кандыг сумелер бээр силер?
 5. Ажылдын кандыг хевирлерин сумелээр силер? (немелде кичээлдер, консультациялар, ..)
 6. Ада-иелер силерден кажан дуза дилеп чедип кээп болурул? ( уези, шагы)

Ада-иелерге анкеталарны база чорудар.

     Хундулуг ада-иелер?

Силернин ажы-толунер 5-ки класста ам 2 ай чедир ооренип турар. Эртем башкыларынга болгаш класс башкыларынга кандыг-ла бир козулбейн турар бергедээшкиннер туруп болур. Ынчангаш дараазында айтырыглар силернин уруунар азы оглунар 5-ки класска дурген болгаш чедиишкинниг ооренип эгелээринге дузалаар деп бодап турар бис.

 1. Кайы эртемни уругларынар чиик болгаш дурген шингээдип алыр-дыр.
 2. Кайы эртемге онаалгалар кылырынга бергедежир-дир?
 3. Ол,силер бодаарынарга чунун-биле холбашкан ышкаш-тыр.
 4. Класс башкызындан болгаш эртем башкызынын талазында кандыг дуза херек деп бодап турар силер?
 5. Кичээл уезинде эртем башкылары силернин уруунар азы оглунар-биле чугаалажырынга чуну сумелексээр-дир силер?

Ада-иелерге ажыктыг сумелер.

  Эге школадан ортумак школаже шилчилге оореникчилерге база берге бооп болур. 5-ки класска уругларны ооредилгенин оске системазы манап турар болгай: класстын удуртукчу башкызы, эртем башкылары, ангы-ангы кабинеттер.

        Ынчалза-даа 5-ки классчыларнын чамдыызы  боттарынын хуузунда улгаткан бис деп амырап турарлар болгай, а оскелери чаа чуулдерге чанчыгып чадап бергедежирлер. Ол уеде уруглар чылдагаан чок чувелерден холзеп, дувурээн байдалдыг-даа апаар, азы ажык, хоглуг-даа болгулаар. Уругларнын ажылдаар шаг- шинээ баксыраар, олар уттуучал, чурумнуг эвес, чамдыкта чем чиири, удууру баксыраар.

    5-ки класска оожум чанчыгарынын чылдагааннары:

1. Эртем башкыларынын талазындан албан куууседирин негээн ангы-ангы негелделер.

2. Билдинмес, танывас состеринин, терминнеринин хойу. 5-ки классчыга словарьларны ажыглап ооренирин, билбес состеринин утказын улуг улустардан айтырарын сумелээр.

3. Баштайгы башкызын чоктаан чааскаанзыргай байдалдар, класс башкызы шоолуг кичээнгей салып четтикпес болуру.

                Бо уеде холзээшкиннер, дувурээшкиннер шынныг, ундезинниг, оореникчиге улуг кижи болурунга дузалаар. Ынчангаш башкылар болгаш ада-иелер уруг бурузунге кичээнгейлиг болуру чугула.

       Ада-иелерге сумелер 1.

- Онаалга кичээлдер кылыр уелерин шын тургузары.

- Чырыкты болгаш шын олурарынын дурумнерин сагып турарын хынаар.

- Карактарынын чуве коорунче кичээнгей салыр, холдарын тренировкаладыр.

- Шын чемненирин сагыдар., витаминниг чемнерни чиртири.

- ургулчу спортчу шимчээшкиннерни кылып турарын сумелээр.

- Боду ажылдаар болгаш харыысалгалыг чорукка ооредири.

           Ада-иелерге сумелер 2.

- Уруунун, оглунун ооренип турар клазын, хун бурузун сонуургап айтырары.

- чангыскласста ооренип турар эштерин танып ап, чугаалажыр.

- Кижизидилгенин каржы аргаларын ажыглавас. Ылангыя оске улус турда.

- Бот тускайлан ажылдап оорениринге байдалдарны тургузар.

- Уругнун бичии-даа бол, чедиишкиннерин мактаар.

            Билдингир, ат-сураглыг педагог, психолог Симон Соловейчик бодунун бир номунда тускай дурумнерни чогаадып кылган. Шак ол дурумнерни ада-иелер уругларынга тайылбырлап, ооредири артык эвес.

- Оске кижилернин эт-херекселин, бир-ле чувезин албас болгаш бодуннун база бербе.

- Дилеп турар болза – бер, ушта тыртып алырын кызыдып турар болза – камгаланып оорен.

- Ойнаарынче кыйгырып турар болза – ойна, кыйгырбас болза, ойнадырынче диле – ол ыянчыг эвес чуул-дур.

- Ойнап тура, шынчы бол.

- Кымны-даа хомудатпа, ийи дугаар кажан-даа айтырба.

- демдектер дээш ыглава, чоргаар бол.

- Демдек дээш башкы-биле маргышпа, база башкыга хомудава.

- Шупту чувени уезинде кылып ооренир болгаш эки туннелдер келиринге бузурээр.

- арыг-силиг бол.

- Ургулчу чугаалап чор: давай дружить, давай играть, давай вместе пойдем домой.

            Ада-иелерге бо дурумнерни уругларынын орээлдеринге коску черлерге азып, демдеглээрин сумелээр.