Главные вкладки

  Сценарий "Хуулгаазын оюн-найыр"
  методическая разработка

  Хомушку Долбанмаа Октээовна

  Сценарий разработка национального тувинского праздника "Шагаа"(на тувинском языке)

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл Обучающие игры с детьми41.77 КБ

  Предварительный просмотр:

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Мишутка» г.Ак-Довурак.

  Согласовано:                                                                              Утверждено:                                                                                                                                                                                            Зав.зам.по ВМР                                         Заведующей МБДОУ д/с «Мишутка                                                                           --------/Дагбы Н.Д /                                                            _______/Монгуш А.Б-Т/                                                                               «----»------------2021г                                                             «___»_______2021г

  Сценарий разработка национального тувинского  праздника «Шагаа»

  (Подготовительной к школе группе)

  Подготовила:Музыкальный руководитель

   по ритмике и хореографии

  Хомушку Долбанмаа Октээовна

  г.Ак-Довурак - 2021г.

  Сорулгазы:

  1.Тыва улустун чаа-чыл байырлалынын чорудуун уругларга ойнадып ооредири.

  2. Уругларнын коружун, узел-бодалын, нити билиин болгаш аажы-чанын кижизидери

  3.Долгандыр турар хурээлелдин болгаш бойдус биле бодунун тудуш холбаалыынын дугайнда кижинин билип алыышкынын уругларга сайзырадыры.

  Эге белектел ажылдар: уруглар, кижизидикчи башкылар-биле уругларны тыва оюннарга ооредири, шээжи  –  биле доктаадыр шулуктери, ырылары, танцылары, тывызыктары, улегер-домактары.

  Каастап-шимээр ажылдар: огну кожурери, огну тигери, огну аайлаары, аяк-саваны чечелеп салыры, байырлал болур орээлди каастаары ( чылдарны азары, ынааны огнуг  ленталар-биле каастаары

  Литература: Амгы уеге тургустунганкан тыва тоол «Оскус оол-биле ноян»

  Киржикчилери:

  Ак-Сал ирей

  Ажыкмаа кадай

  Дагаа

  Мечи

  Байырлалдын чорудуу:

  Болур шагынын бертинде каш минута четпейн турда  тыва чараш аялга дынналып кээр. Орээлди байырлалдын утказынга таарыштырып аян киир каастаан.

  Уруглар, « Шагаа»-деп ырынын   аялгазынынга, байырлал болур залдын ийи эжиинден кирип келирлер.

  Шупту:Амыр-ла ,Амыр !(чолукшуурлар)

  Аалчыларны Ак-Сал ирей, Ажыкмаа кадай уткуп турар.

  - Амыр-ла, Амыр уруглар !

  Ажыкмаа угбай:  дорже эртип сааданар уругларым!

  Аалга кирген кижи аяк эрии ызырар .

  Шайдан ижип корунерем  уругларым.

  Приветственный танец «Ээлгир шынгырааш»

  Ак-Сал ирей: Шагаа –деп чул?- шулуктеп тургаш тайылбырлап бээр силер бе, уругларым?

  Уругларнын шулуктери:

  Автору -Чап Чулдум , «Шагаа»

  (уруглар шулукту одуругларга улежип номчуурлар)

  1.Шаа кээрге,  часты оштаар

  Шагаа хуну унуп келди

  Саннар ыжы дээрже шойлуп,

  Сагыш-хоону сергедип кээр.

  2.Аалдардан аал дамчаан

  Адаан-моорей хайнып унду

  Кырган, чалыы, бичи чаштар

  Кымнар манаа хоглевес дээр

  3.Адыгжылар чазын адар,

  Аваангырлар тевек тевер,

  Маргылдажып баг-даа хагар,

  Баскылаштыр чунгуулаар-даа.

  4.кажык адып, даалылаар

  Кагжып оруп. Шыдыраалаар,

  Шуру шуудуп чинчилежир,

  Шуптузунга оюн четчир

  5.Шагдан тура ада-огбе

  Сагылгазы-шагаавыста

  Чолдуг хунде акты чажып

  Чолукшуулу, йорээжиили.

  Ажыкмаа угбай: Оо! кончуг-даа шын чугаалап тур силер уругларым. А шагааны уткууру дээрге – удуп чыткан бойдусту уткуп хулээп алырывыс ол.  Бугу бойдус чаа-ла донут-дожатан адырлып аар дээш, иезинин аа- судун эмип, ижип алгаш, бис ышкаш оон озуп унер.

  Ук байырлалды Топ Азиянын бугу чоннары эрттирер.

  (Аялга дынналып кээр)

  Ак-Сал ирей:

  Кузеп манаан  чылывыста

  Чылдар аалдап  чедип келди

  Оюн-тоглаа шагаавысче

  Чалаалынар!  уткуулунар! (Аялга адаа – биле 12 чыл челээштендир самнап  унуп  келгеш  шулуктээрлер)

  Сам- «12чыл»

  12 чылдын шулуктери

  (тыва уругларнын ясли-садтарынга номчулга номундан)

  Куске чыл:

  Хамык чылдар эгези мен

  Куске чылды хундулээли.

  Карыш четпес боттуг-даа бол

  Кучу ында, могееээли!

  Инек чыл:

  Ийиги чыл-инек чыл-дыр.

  Ии,  дадай! Шынгыы чыл-дыр.

  Эскериичел, каразыычал-

  Элээн берге амытан-мен.

  Пар чыл:

  Пар чыл дээрге, ушку чыл-дыр,

  База-ла бир онза чыл-дыр.

  Бараанындан коргунчуг бол,

  Баары эриг амытан-мен.

  Тоолай чыл:

  Тоолга бо-ла таваржып кээр

  Тоолай база чылда кирген.

  Шагдан бээр-ле чаштар оннуу

  Чараш чаагай амытан мен

  Улу чыл:

  Чурталганын сурукчузу,

  Чугаа – состун шынчы ээзи,

  Чаагай сеткил, кадыкшылдын

  Чаяакчызы – Улу чыл мен.

  Чылан чыл:

  Чылан чылда амыдырал

  Чындынайнып турар деп бил.

  Аарыг-аржык, аш чут шуптуу

  Арлы берген ышкаш болур

  Аът чыл:

  Тыва кижи аътка ынак,

  Тынын берген чувези ол.

  Ынчалза-даа аът чыл болза,

  Ындыг амыр эвес чыл-дыр.

  Хой чыл:

  Хой дег чаагай сеткилдиг мал

  Ховар дээрзин боданарам.

  Хонну биче, чаны кортук

  Хоокуйну кээргенерем.

  Мечи чыл:

  Мечи чыдын угааны – бай,

  Менээргектер ынчаш ковей,

  Алдарзырак, былдамыш деп,

  Атка кирген чылывыс бо

  Дагаа чыл:

  Эртежи-ле бодум бо дээш,

  Эртенин-не кыйгы салыр –

  Уйгужуга туразы чок

  Улуг ишчи Дагаа бо-мен.

  Ыт чыл:

  Ээзинге бердингени,

  Эн-не шынчы болганы-даа,

  Ыттын эки шынарларын

  Ылап айтып, бадыткаар мен.

  Хаван чыл:

  Эргилделиг чылдарывыс

  Эн-не солгу – Хаван чыл-дыр.

  Кеми-даа чок, багы-даа чок –

  Кээргенчиг амытан мен.

  (Ийи солчур чылдар унуп келирлер)

  Инек чылы:

  Шаандан тура ада-огбем

  Шажын номун ажытыргаш

  Шагын, хунун часпайн келген

  Шагаавыста моорлап келдим

  Куске чылы Инек чылынга:

  Унген хуну уткуп тургаш,

  Унген чылды туннеп удээл,

  Ууле-херек будер кылдыр,

  Ур-ле тейлеп согуруулу

  Ажыкмаа угбай 12 чылга:

  Хурээлелди камгаланар,

  Хуннун-даннын кадарынар!

  Хуг дээр отка, уер-сугга,

  Куштуг хатка алыспанар!

  Бойдузувус камгаланар!

  Болчукчу бооп кадарынар!

  Сугда, черде хамык байлак

  Шуптуувусту утпаалынар

  Ан-мен, унуш, балык-байлан

  Ам-даа озуп, арбыдазын!

  Долгандыр-ла чапты берген

  Хурээлелди камгаланар!

  Шуптуу 12 чыл: Ындыг-ла болзунам!

  (12 чыл хуулгаазын аялга –биле ханаларже боттарынын олутарынче олургулап кире бээрлер ). Ийи чыл(куске, инек ) коску олуттарда артып калырлар).

  Ажыкмаа угбай:  Шагаа уезинде ужур ындыг, уругларым : тоолдажыр, тывызыктажыр, дурген чугаалажыр, улегер домактажыр, кожамыктажыр , янзы-буру оюннарны чаа унер чылдын шагы келгиже, тонгуже, кады кожа аалдар-биле бот-боттары чалажып  ойнап чорааннар. Ол кандыг оюннарыл, силерден айтырып оргаш, кады ойнаар бис.

  Куске чылы: чоруур шагым  бетинде  силер биле ойнап хоглеп алыйн уруглар.

  Бир уруг: Чинчи чажырар-дыр че

  (куске чылы кады ойнай бээр)

  Шуптуу: че!

  Бир уруг: Чинчи тыпаан  кижини  шиидерде дурген -чугаа азы шулук чугааладыр бис.

  Шуптуу: ындыг-дыр!

  (Оюнга музыканы салып болур )

  Оюн «Чинчи чажырар»

  Дурген-чугаа, узун-тыныш-уругларнын кууселдезинде

  Уруглар: (билип алганынга)

  Солун ою н –дур!Аа!-деп, магадаар.

  Ажыкмаа: Ам аржыыл чажыржып  «Ортеннежип «  ойнаар-дыр че, уруглар!

  Бир уруг: оюнда шиидерде улегер-домактар чугааладыр-дыр че!

  Уруглар: Че!

  Бир уруг:Че-ве дээш, долгандыр олура кааптарлар.

  (Оюнга музыка уделгези туруп болур)

  Улегер домактар

  Уруглар: (билип алганынга)

  Бо база дыка солун он барды! Оо!-деп, магадаар.

  Бир уруг: Ам кажык оюнундан билип аалынарам (шуптуу бичи хаптарда кажыктарлыг болур)

  Башкы: Баштай сага кылыр кажыктан шилип алынар, уруглар. Ол оске кажыктардан улуг болгаш аар болур. Шилип алган кажыкты оору октапкаш, черде чыдар кажыктарны оору октапкан кажык-биле , сынар шаа –биле, денге боле туткаш, дозар. Холга сага-биле тутуна берген кажыктар ончузу апаар. Черде артып калган кажыктар тонгуже ойнаар.

  (Музыкалыг сула шимчээшкин)

                                           Сам  «Кажыктаалы»

  1 оол уруг:

  Кырган ачай тевек – деп чул?

  Айтып берем

  Кымывыс –даа билбес-тир бис.

  (коруп турар)

  2 оол уруг:

  Бодап кор даан, кырган ачай,

  Бурун тыва

  Бужар солун оюннуг-дур.

  (манап турар)

  Ак-Сал ирей: Ол шын харын оолдарым

  Тевек база тываларнын  тергиин солун оюну-дур

  Чеже салгал дамчып келген-

  Чер-ле санап шыдавас мен

  3 оол уруг:

  Тевектезе тергиин-не мен,

  Дескешпес сен, бырашпас сен,

  Ийи будум меннип турда,

  Илдик турбас чуве-дир ол

  4 оол уруг:

  Бо-ла болгай тулган-дыр бе,

  Бодум кылган чувем-дир ол.

  Каш-каш янзы теп каап турда

  Хала турбас чувен-дир ол.

  5 оол  уруг:

  Эжен-не бо шынап чер-ле

  Эмин эрттир тевек-тир мон

  Эдээм астып, чииктенипкеш,

  Эгелээйн сана шинме

  Ак–Сал ирей:

  Аваангырлар тевектээрин

  Танцы-Самга корээлинер!

  Танцы «Тевектээл»

  Шупту: оо!-деп каарлар.

  Ырылыг часпар

  1._Ыры

  «Танды тыва оглу мен» кууселдеде группа №12 болуктун кижизидикчизи__________________________________________________________

  2._Ыры «Сайзанак»_кууселдеде №10 болуктун кижизидикчиз и_____________________________________________________________

  Ак-Сал ирей: Оо! кончуг-даа шын ырлажып, ойнап  билир-дир силер, уругларым. Ам чараш чанчылывыс дугайнда ырлажып беринерем, уругларым!

  Ыры «Чанчылывыс чараш»

  Ажыкмаа угбай: Ийи чыл солушту, хуулгаазын оюн-найыр адакталды.

  Тыва черимге ак судум чажыым чажып йорээлдээйн:

  (тос карак-биле чажыг чажар)

  Эртине байлактыг,

  Элбек дужуттуг,

  Суггат-сууннуг,

  Суггур-чаъстыг,

  Кадар оъттуг,

  Кан-суруглуг,

  Аян-шинчилиг,

  Аяс дээрлиг-ле болзун!

  Тыва чонумга:

  Эртем билиглиг,

  Эптиг-демниг,

  Чуглуг-соруктуг,

  Сулде-сузуктуг,

  Экиге буянныг,

  Эрбенге харыылыг,

  Домаан чидирбес,

  Доктарга алыспас-ла болзун!

  Ак-Сал ирей: Шагаа-биле!(уругларны артыжавышаан)

  Шуптуу: Ындыг-ла болзунам!(кадактарын солчуп сунчуурлар, шагаалаан уруглар ада-иези-биле унуп чоруптарлар)


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  сценарий последнего звонка "Сценарий многосерийного фильма"

  интересный тематический сценарий последнего звонка....

  Сценарий: Мастер-класс «Победи конфликт!» Сценарий: Мастер-класс «Победи конфликт!»

  Сценарий: Мастер-класс «Победи конфликт!»    Сценарий: Мастер-класс «Победи конфликт!»  Цель: познакомить педагогов с опытом эффективного взаимодействия классного руковод...

  Класс шагы. Хуулгаазын шол. Темазы"Январь 14- Ыдыктыг Валентин хуну»

  "Январь 14-Ыдыктыг Валентин хуну»Ортумак болгаш улуг класстарга хуулгаазын шолчугеш хевиринге эрттирер класс шагынын презентациязы....

  Оздоровительные мероприятия в режиме дня школьника в МБОУ СОШ с. Найырал сельского поселения Ээр-Хавак

  В данной публикации освещается материал об организации оздоровительных мероприятий в режиме дня школьника...

  Сценарий проведения Республиканского Фестиваля Национальных культур "Найырал - Дружба"

  Республиканский Фестиваль Национальных культур народов России "Найырал- Дружба". Сценарий открытия и закрытия. Версия для ведущих,план вытспулений команд образовательных учреждений - победит...