Главные вкладки

  Сценарий первого Межрегионального фестиваля детского ёхора в рамках реализации проекта «Фестиваль детского ёхора в Угнасае как форма сохранения бурятской культуры».
  материал на тему

  Шарланова Наталья Цыремпиловна

  Сценарий первого  Межрегионального фестиваля детского ёхора в рамках реализации проекта «Фестиваль детского ёхора в Угнасае как форма сохранения бурятской культуры».

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл stsenariy_yohor.docx33.48 КБ

  Предварительный просмотр:

  Сценарий первого  Межрегионального фестиваля детского ёхора в рамках реализации проекта «Фестиваль детского ёхора в Угнасае как форма сохранения бурятской культуры».

  ФОНОГРАММА 

    Дуулаа hэн гүт,

  Байгалай эрьеэр түбхинэhэн

  Эртын захяатай орон тухай?

  Булагаар энгэрээ сэлиhэн

  Буряадтаа алдартай Хурамхаан тухай?

  Хараа hэн гүт,

  Найдалай хүсөөр шэнхинэhэн,

  Тахын хүгжэмтэй

  Бархан үндэр тахижа байдаг,

  Барандаа алдартай

  Баргажанай найман эсэгэ тухай?

    Хоёр хадын хүдэр мододой

  Суурагар бэетэй

  Хуhан мододой

  Эхэ байгаалиингаа хүгжэмөө зэдэлүүлхые

  Дуулана гүт?

  ПРОЛОГ

  Лучники на лошадях

  Вед.1.  Түби дэлхэйн хубихан,

              Түрэhэн нютагни, мэндэ амар!

              Түрэл дүтын угсаатан,

              Түшэглэн байhан арадни, мэндэ амар!

               Харыт, шагныт, хүлэг моридой түбэрөөн,

               Хүнхинэмэ хүгжэмэй зэдэлээн.

               Хүдэр шамбай хүбүүд

               Хүлэгэй дээжын эзэд лэ!

  Амгалан сагай гуримаар

  Амар мэндээрээ золгожо,

  Уян сэдьхэлээрээ амаршалжа,

  Үнэн зүрхэнhөө мэндэшэлжэ,

  Халуун альга ташалгаар угтаял даа!

  Выход фольклорной группы  «Алтан сэргэ»

  Младшая хореографическая группа школьников Гарги /приветственный танец/

  Песня «Ёохор» в исполнении Будаевой Марины Будаевны 

   Вед.1. Амгалан үдэрэй амар сайн, хүндэтэ гааргынхид, айлшад, фестивальда хабаадагшад! Та бүгэдэниие баян уужам Гааргын Унаасаа нютагта хани халуунаар амаршалнабди! Амар мэндэ!

  Вед.2. Одоошье ёохор наадаяа харуулжа, буряад арадай эгээл hайхан хатар наадажа, сэдьхэлээ сэлин, амар мэндэеэ хэлсэе-е! Мэндэ-э!

  Вед.1. Хүндэтэ айлшад! «Фестиваль детского ёхора в Угнасае как форма сохранения бурятской культуры» гэhэн регион хоорондын эдиршүүлэй ёохорой I фестивальда хүрэжэ ерэhэндэтнай баяр баясхаланиие үнэн зүрхэнhѳѳ хүсэнэбди.

  Вед. 1. Алда хадагаа барижа,

   Айлшадаа золгон угтая,

  Амар зугаа хэлсэжэ,

  Амар мэндэеэ хүргэе!

  ПАРАД коллективов (девочки и мальчики с хадаками)

  Вед. 2. Хүндэтэ багшанар, айлшад!  Тус фестивальда _____   үхибүүдэй коллективууд хабаадана.

  - Забайкальский край

  - Ахын аймаг

  Вед. 1. Баргажанай аймагай Баянголой дунда hургуулиин «Ургы» гэhэн хүүгэдэй хореографическа ансамбль халуун альга ташалганаар угтая. Хүтэлбэрилэгшэ багша Очирова Бальжима Санжимитуповна,  hургуулиин дарга Дондупова Екатерина Ракшаевна.

  Вед. 2. Тайзан дээрэ  Аюрзана Будаинай нэрэмжэтэ Аргатын дунда hургуулиин хатарай «Илигшэн» бүлгэмые уринабди. Хүтэлбэрилэгшэ багша – Раднаева Надежда Викторовна.  

  Вед. 1. Ёохорой hайндэртэ Барханай дунда hургуулиин «Саранхуур» гэhэн фольклорно бүлгэмэй ерэhэндэнь баярланабди. Тус коллективые буряад хэлэ бэшэгэй багша, Россин Федерации габьяата багша Цыренова Эржэн Очиржаповна болон Барханай соёлой байшангай директор Раднаева Евгения Николаевна гэгшэд хүтэлбэрилнэ.

  Вед. 2. Мүнөө Дэрээнэй дунда hургуулиин hурагшадые халуун альга ташалгаар угтанабди. Үхибүүдые хүтэлбэрилhэн багша – буряад хэлэ бэшэгэй багша Цырендашиева Бэлигма Балдыновна.

  Вед. 1. Хурамхаанай нэгэдэхи дунда hургуулиин хореографическа бүлгэм уринабди. Ёохор нааданда hургаhан багша Раднаева Ольга Валерьевна.

  Вед. 2. Һахалиин дунда hургуулиин шабинарые  Аюшина Надежда Батуевна хүтэлбэри доро угтанабди.

  Вед. 1. Дэгэд холын Уланхаанай дунда hургуулиин хореографическа бүлгэм хүрэжэ ерээ. Багшанарынь- буряад хэлэ бэшэг заадаг Бубеева Марина Викторовна болон Цыбикова Светлана Эрхитуевна.

   

  Вед. 2. Халуун альга ташалганаар хүгжэмэй hургуулиин «Эрмэлзэл» гэhэн хореографическа ансамбль мэндэшэлнэбди. Хүтэлэрилэгшэ багша - Бадмаева Сурена Баторовна.

  Вед. 1. Мүнѳѳ тайзан дээрэ Николай Гармаевич Дамдиновай нэрэмжэтэ Гааргын дунда hургуулиин хатарай коллектив уринабди. Багшань - Бадмаева Сурена Баторовна.

  Вед.2.  Ёохор хатар буряад арадай дунда үргэнөөр дэлгэрhэн эгээн дуратай хатар юм. Нютаг бүри, аймаг бүхэндэ, регион бүхэндэ  энэ хатарта өөрын онсо шэнжэ оруулжа, олон янза түхэлтэйгөөр хатардаг. Хатараар сэдьхэлэй байдал харуулагдана. Урданай хатар дуунтай холбоотой байгаа. Он жэлнүүдэй ошохо бүри ёохор хатарай түхэл, маяг мүлигдөө, hайжаруулагдаа.

  Вед.1.  Буурашагүй хүбшэ, тоолошогуй гүбээнүүд

  Халхалан байдаг юм түрэл богоhыемнай.

  Элшэтэй толорогшо тэнгэриин хүбөө гү

  Эльгэлэн таанадаа суута Гааргадаа, Соодой ламын Унаасаагай дасанда амаршалнабди!

  Вед 2. На благословенной земле Угнасая, Гарги  родились кавалеры орденов Ленина, профессора, доктора наук, известные артисты. В богатой Гаргинской долине обрели крылья известные спортсмены.  Эти люди  составляли цвет  бурятской нации и прославили нашу республику далеко за её пределами.

  Вед 1. Об известных выходцах Гарги можно говорить бесконечно долго. Гаргинская земля дала миру 2 писателей - Народный поэт Республики Бурятия Николай Гармаевич Дамдинов, народный поэт Республики Бурятия Солбон Дондупович Ангабаев,   2 Героев Социалистического труда Чоймпол Бадмаевич Бадмаев и Цырен Бадмаевич Юндунов, 2 боевых генералов - Антон Бадмаевич Занданов и Даба Ринчинович Цыденов. Народный артист Михаил Гомбоевич Елбонов, Народный учитель СССР Мария Чириповна Гармаева. Сколько их, признанных, любимых народом, звёздами первой величины сверкающих на бескрайнем небосводе.

  Вед.2. Уважаемые участники фестиваля, уважаемые гости праздника! Приветствуем заместителя главы МО «Курумканский район» по социальной политике Базарова Бориса Хобитуевича, начальника РУО Маланова Василия Цыремпиловича,  председателя Регионального общественного фонда  «Ага спортивная», автора проекта «Фестиваль детского ёхора в Угнасае как форма сохранения бурятской культуры» Цыпилму Борисовну Батуеву.

  Вед. 1.  Хүндэтэ регион хоорондын эдиршүүлэй ёохорой I фестивальда хабаадагшад! Амаршалгын үгэ Николай Гармаевич Дамдиновай нэрэмжэтэ Гааргын дунда hургуулиин хүтэлбэрилэгшэ Бадмаева Елена Доржиевнада  үгтэнэ.

  Вед.2  Хүндэтэ багшанар, айлшад, фестивальда хабаадагшад! Мүнөө Арзгунай муниципальна эмхиин  гулваа ….уринабди!

  Вед.1 Слово предоставляется заместителю главы МО «Курумканский район» по социальной политике Базарову Борису Хобитуевичу.

  Вед.2. С приветственным словом выступает начальник Курумканского районного Управления образования ….

  Вед.1. Мүнөө манай конкурсын «Ага спортивная гэhэн» межрегиональна булгэмэй хутэлбэрилэгшэ  Цыпилма Борисовна Батуевада үгэ үгтэнэ.

  Вед. 2. Эгээл эрхимээр ёохор наада хатарагшадые сэгнэхэ жюриин гэшүүдые мэндэшэлэе!

  Жюриин түрүүлэгшэ– _________________________________________________________

  Жюриин  гэшүүд–

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Вед. 1.  Ёохор наада задалжа, ёhо зугаа зарлая,

  Ёохор наада задалжа, ёhо заншал залгая!

  Гэнжэр, гэнжэр гэнжэлүүлээд,

  Гажашагүй гарнууднай

  Гар гараа барилсаад,

  Ёохор наада хатарая!

  Вед. 2 Жэгдэр жэгдэр жэгдэрүүлээд,

  Жагсашагүй хүлнүүднай

  Хүл хүлөө жэрылгээд,

  Ёохор наада хатарая!

  1.  Фестиваль-конкурс нээхэ түрүүшын коллектив __________________________________

  2.  Николай Гармаевич Дамдиновай нэрэмжэтэ Гааргын дунда hургуулиин хатарай коллектив уринабди.

  3.    

  НОМЕР   Гааргын дунда hургуулиин эхин классай  hурагшад «Дүүжэн - даажан» гэhэн дуу бэлэглэнэ. Үгэнь Цырен-Дулма Дондогойн, хүгжэмынь Нар-Оюугай

  Вед 1.  Хоёр хоёроороо эрьелдээд, хойно хойноhоо ябая!

  Гурба гурбаараа эрьелдээд, гүйлдэн, ээрэмшээн ябая.

   Ёохор хатараа наадая!

  4.

  5.

  6.  Приглашаем хореографический коллектив предпрофессиональной подготовки «Эрмэлзэл» муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Курумканская детская школа искусств».  

  НОМЕР  Хүндэтэ айлшад! Таанадые бүгэдэ арадай барга буряадуудай III этнокультурна фестивалиин Гран-прида хүртэhэн илагшад, Арзгун тосхоной «Алтан сэргэ» фольклорно бүлгэм дэмбэрэлтэ энэ үдэрѳѳр амаршална.  

  Вед. Дүрбэ дүрбөөрөө эрьелдээд,  гүйлдэн, ээрэмшээн ябая.

          Таба табаараа эрьелдээд, танил нүхэдөөрөө ябая!

          Ёохор наадаяа үргэлжэлүүлэе!

  7.

  8.

  9.

   НОМЕР  Тайзан дээрэ Гааргын дунда hургуулиин үхибүүдые ятага дээрэ наадахые  уринабди. Хүтэлбэрилэгшэ багша -   Бадмаева Надежда Хайбзановна.

  Вед.  Ерыт наашаа ёохортоо,

  Ёохор наадан хуушаарааа.

  Хуушан наадаа шэнэлжэ,

  Шэнэ ёохор хатарая!

  Тойроод байhан залуушуул,

  Ерыт наашаа наадандаа!

  10.

  11.

  12.

  НОМЕР  Хүндэтэ айлшад! …..

  Вед. Хатар дээрээ ерээлди,

  Хатархаяа ерээлди.

  Наадан дээрээ ерээлди,

  Наадахаяа ерээлди.

  Хатараашамнай хатаруужан,

  Наадаашамнай наадуужан.

   

  13.

  14.

  15.

  НОМЕР Гааргын дунда hургуулиин 7 классай hурагшад  Олмоева Сэндэма Бадмаев Цырен хоёр «Охид хөвтуудийн тоглоом» гэhэн дуу гүйсэдхэхэнь. Үгэнь Д. Саранхуу, хүгжэмынь С. Ганимэг

   

  16.

  17.

  18.

  НОМЕР  Тайзан дээрэ «Эрмэлзэл» гэhэн хореографическа ансамбль «Хун шубууд» гэhэн хатар гүйсэдхэхэнь.

  Вед. «Фестиваль детского ёхора в Угнасае как форма сохранения бурятской культуры» гэhэн регион хоорондын эдиршүүлэй ёохорой I фестивалиин конкурсно мүрысѳѳн үнгэрбэ. Жюриин гэшүүдэй регион хоорондын эдиршүүлэй ёохорой дүн гаргаха харюусалгатай ажал эхилхэнь. Та бүгэдэниие үдэрэй хоолдо уринабди. /объявить время/

  ОБЕД

  МАСТЕР_КЛАСС (ГРАНД-ЁОХОР)

  Вед.1. В круг скорее гости, детвора!

  Танцевать пришла пора всем!

  Тот, кто хочет танцевать

  Должен с нами в «Ёхор» встать! 

  Вед. 2. Хамта бидэ бултадаа

  Хатаралдан наадая!

  Ханхинанал хүгжэмынь,

  Хажуудахяа хүтэлыт!

  Хани нүхэд, наашаагыт!

  Ёохор наадаяа хатарыт!

        Вед 1. - Сейчас ваши кураторы будут показывать движения для масштабного танца дружбы. Ваша задача - выучить отрывок танца, а затем мы объединимся и все вместе продемонстрируем, что же у нас получилось. Мы предлагаем приступить к заданию.

  /общий ёохор/

  Ёохор наада задалжа,

  Ёhо зугаа зарлаабди!

  Ёохор наада зугаалжа,

  Ёhо заншал залгаабди.

  /Жюриин гэшүүд/

  Вед 2. Зориг шадалай мүрысѳѳнэй

  Намарай зүлгэ ногоон дээрэ

  Уян нугархайн туршалсаанай,

  Хонгёо дуунай зэдэлээнэй,

  Ёохор нааданай найрай,

  Холо ойрын харилсаанай hайндэр эсэстээ хүрэбэ гээшэ.

  Вед.1. «Фестиваль детского ёхора в Угнасае как форма сохранения бурятской культуры» гэhэн регион хоорондын эдиршүүлэй ёохорой I фестивалиин конкурсно мүрысѳѳнэй илагшад, лауреадууд элиржэ гараба гээшэ.

  Вед.2.  Ёохор наада хатаржа,.

  Хуушан наадаа шэнэлжэ,

  Шэнэ ёохор хатараабди.

  Тойроод байhан эдиршүүл,

  Суглараад байhан залуушуул

  Ханхинаса хатарбал даа,

  Шэнхинэсэ дуулабал даа.

  Вед.1.  «Фестиваль детского ёхора в Угнасае как форма сохранения бурятской культуры» гэhэн регион хоорондын эдиршүүлэй ёохорой I фестивалиин конкурсно мүрысѳѳн үнгэржэ, хахасаха саг ерэбэ.  

  Вед.2. Бадарhан зулын гэрэл мэтэ,

  Баглаа сэсэгүүдэй үнгэнүүд шэнги

  Буряад арадайнгаа заншал сахин,

  Бултадаа элүүр мэндэ,

  Һуралсалдаа эрхим,

  Ажалдаа амжалтатай,

  Үнэр баян ажаhуугты!

  Вед. 1. Дахин уулзатараа баяртай, нүхэд!

       


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Сценарий районного фестиваля детско-юношеского творчества "Души прекрасные порывы"

  Данный сценарий был использован на районном фестивале детско-юношеского творчества "Души прекрасные порывы", тематикой которого было творчество А.С. Пушкина, культура и русский язык. Фестиваль проходи...

  "День славянской письменности и культуры" (в рамках реализации проекта "Курск. Третье тысячелетие").

  С целью приобщения детей к истокам русской национальной культуры проведено открытое общешкольное воспитательное мероприятие....

  СЦЕНАРИЙ РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЛУЧИКИ ДЕТСТВА»

  ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «ЛУЧИКИ ДЕТСТВА»...

  СЦЕНАРИЙ РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ЛУЧИКИ ДЕТСТВА 2019"

  СЦЕНАРИЙ РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ЛУЧИКИ ДЕТСТВА 2019"...

  Сценарий концертной программы, посвященной 75-летию Дню Победы в Великой Отечественной войне в рамках реализации проекта «Твори добро».

  Сценарий концертной программы, посвященной 75-летию Дню Победы в Великой Отечественной войне в рамках реализации проекта «Твори добро»....