Главные вкладки

  Положение районного конкурса диктантов на родном языке "Эрхим бэшэгшэ"
  проект

  Баендуева Лариса Цыденовна

  Положение районного конкурса диктантов на родном языке "Эрхим бэшэгшэ"

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon polozhenie_erhim_beshegshe-2018.doc28.5 КБ

  Предварительный просмотр:

  Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман

  Гүрэнэй бэджетнэ hуралсалай байгуулалга

  «Хэжэнгын дунда ниитэ hуралсалай интернат-hургуули»

  «БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ YДЭР» гэhэн аймагай hайндэрай

  «Эрхим диктант-2018» гэhэн хэмжээнэй

  ДYРИМ

  Зорилго: дуратай бүхы зондо буряад хэлээр мэдэсэеэ шалгаха арга олгохо, ажаhуугшадай дунда буряад хэлэ хэрэглэхэ дадалыень hайжаруулха, буряад хэлэ үзэхэ hонирхол түрүүлхэ.

  Шиидхэхэ асуудалнууд: дуратай бүхы зондо диктант бэшүүлжэ, буряад хэлээр мэдэсэеэ шалгаха арга олгохо; хэлэ хэрэглэлгын дадалай хэмжээ дээшэлүүлхэ.

  Хэмжээ үнгэргэхэ газар: Хэжэнгын интернат-hургуули (Советскэ гудамжын 137 гэр).

  Хэмжээ үнгэргэхэ саг: 2018 оной октябриин 25-ай 15.00 саг.

  Хабаадагшад: багшанар, хүмүүжүүлэгшэд, албан тушаалтан, олзын хэрэг эрхилэгшэ, наhанай амаралтада гарагшад ба бэшэшье һайн дуратан, 30 түхэриг түлбэри.

  Һалбаринууд:

  - «Эрхим зүб бэшэгшэ»;

  - «Эрхим бэшэгшэ – наhанай амаралтада гарагша»;

  - «Эрхим бэшэгшэ – албан тушаалтан»;

  - «Эрхим бэшэгшэ – олзын хэрэг эрхилэгшэ»;

  - «Эрхим бэшэгшэ – багша»;

  «Эрхим бэшэгшэ – хүмүүжүүлэгшэ»;

  - «Эрхим сэбэрээр бэшэгшэ».

  Сэгнэгдэхэ гол эрилтэнүүд:

  - үгэнүүдые болон мэдүүлэлэй сэглэлтын тэмдэгүүдые зүбөөр бэшэлгэ;

  - нарин сэбэрээр бэшэлгэ.

  Эмхидхэлэй хороон: «Эрхим диктантын» текстые, хэр бэшэhые шалгалгын ниитэ нэгэ эрилтэнүүдые бэлдэхэ болон тэдэниие сахилга хинаха.

  Эмхидхэлэй хорооной бүридэл:

  Түрүүлэгшэнь:

  Эмхидхэлэй хорооной гэшүүд:

  Хэмжээнэй дүнгүүдые согсололго:

  - Эмхидхэлэй хороон номинаци бүхэнөөр дүнгүүые согсолжо, илагшадые элирүүлхэ.

  - Илагшад дипломуудаар шагнагдаха.

  Харилсаха утаhанууд:89149858987 Лариса Цыденовна  Баендуева


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  положение районного конкурса "Лидер XXI века"

  Порядок и сроки проведения районного конкурса лидеров детского общественного объединения "Лидер XXI века"....

  ПОЛОЖЕНИЕ районном конкурсе мультимедийных проектов «Герои среди нас»

  Данное ПОЛОЖЕНИЕ поможет вам провести конкурс проектов...

  Положение районного конкурса по русскому языку "Грамматик" в форме диктанта среди учащихся 7-8 классов.

  Районный конкурс по русскому языку "Грамматик" в форме диктанта среди учащихся 7-8- классов пройдет в Кижингинском районе 16 декабря....