Главные вкладки

  Положение районного конкурса "Дүрбэн тэгшэ"
  проект

  Баендуева Лариса Цыденовна

  Раонный конкурс, посвященый празнованию Дню бурятского языка

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon polozhenie_durben_tegshe_1.doc57.5 КБ

  Предварительный просмотр:

  Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман

  Гүрэнэй бюджетнэ hуралсалай байгуулалга

  _«Хэжэнгын дунда  ниитэ hуралсалай интернат hургуули»______

  671450, т. Хэжэнгэ, гуд. Советскэ,  137; e-mail: kizhingainternat; утаhан: 8 (30141) 32-9-53

  «ДҮРБЭН ТЭГШЭ»

  гэhэн hурагшадай дунда үнгэргэгдэхэ оюун ухаанай hорилгон

  Хэжэнгын  аймагай  hургуулиинуудай  8-9 ангиин hурагшадай дунда үнгэргэгдэхэ   мүрысөөн-һорилгоной

  ДYРИМ

  Зорилго: энэ мүрысөөн-hорилгон ургажа  ябаhан  үхибүүдые   түрэлхи  буряад   хэлэндээ,  арадайнгаа сахижа ябаhан ёhо заншалда  hонирхол түрүүүлхэ; эхэ һайхан хэлэн тухайгаа гүнзэгы мэдэсэтэй болохо, хүгжөөхэ гэһэн бодол   тэдэнэй сэдьхэлдэ, буряад hайхан нэрэеэ гамнажа, сахижа ябаха тухай мэдэрэл түрүүлхын тула эмхидхэгдэнэ.

  Үнгэрхэ болзор, хаяг: 2018 оной 10 һарын 25-най үдэр  Хэжэнгын интернат hургуулида үнгэргэгдэхэ. ( 671450, Республика БУРЯТИЯ, КИЖИНГИНСКИЙ район, с. КИЖИНГА, ул. СОВЕТСКАЯ, 137). 

  Мүрысөөнэй удха: мүрысөөнэй даабаринууд монгол угсаата буряад арадайнгаа ёhо заншал, hургаал заабари, урдахи зуун жэлэй (мүнөөшье сагай) нютагаархидайнгаа,  арад зонойнгоо  ажабайдал, түүхэ, тойроод байhан байгаалияа  үхибүүд хэр зэргэ мэдэнэ  гээшэб гэжэ элирүүлхын түлөө зохёогдонхой.

           Мүрысөөндэ хабаадагшад: 8-9 ангиин hурагшадhаа бүридэhэн бүлгэм (класс бүхэнhөө  2-2 hурагшад,  1 хүтэлбэригшэ), 200 түхэриг бүлгэм бүхэнhөө түлбэри.

  Мүрысөөнэй эрилтэнүүд: Һургуули бүхэн энэ мүрысөөндэ  хабаадаха  тухайгаа       хабсаргалта «Дүрбэн тэгшэ» 10-дахи  һарын 22-ой үдэр болотор эльгээхэ. Хабаадагшад буряад хубсаhатай; үндэhэн хэлэеэ мэдэхэ;  буряад хэлэн дээрэ даабари дүүргэжэ шадаха.

  Хабаадагшадые бүридхэлдэ абалга ( 10 саг 30 минутаhаа – 11 саг болотор).

  Һалбаринууд:

  1.  «Тоо томшогүй тоонууд...» (түрэлхи хэлэн дээрэ тоо бодолгын даабаринууд байха): 8-9 ангиин 1 hурагша хабаадаха (11 саг 00 минутаhаа – 11 саг 40 минута болотор).
  2. «Хоёр хэлэ тэгшэ мэдэе» (ород-буряад хэлэн дээрэ даабаринуудые оршуулха –8-9 ангиин 1 hурагша ажаллаха (11 саг 00 минутаhаа – 11 саг 40минута болотор).
  3. «Сагай хүрдэ»  (түрэлхи хэлэн дээрэ байгаали, түүхэ сооhоо hонин мэдээсэлнүүд,  асуудалнууд байха)- 8-9 ангиин 1 hурагша ажаллаха (11 саг 00 минутаhаа – 11 саг 40 минута болотор).
  4. «Шэдитэ ханза» («Алтан хайша, зүү һагабшын эзэн»)- 8-9 ангиин 1 hурагша ажаллаха (11 саг 00 минутаhаа – 11 саг 40 минута болотор).
  5. Оюун ухаанай наадан «Дүрбэн тэгшэ» (12 саг 00 минутаһаа – 12 саг 40 минута болотор).

              Энэ һалбарида бэлдээд ерэхэ: Амаршалга. Бүлгэм бүхэн өөрын уряа (визитка) (командын нэрэ, девиз, дуу – 1 бадаг) бэлдэхэ.  Бүлгэм бүхэндэ 2-3 минута үгтэхэ

       Уряа: «Нэгэ ухаан hайн, нэгэдэhэн ухаан бүри hайн».  Оюун ухаагаа гүйлгэхэ командна наадан 3 шатаhаа бүридэнэ:

  • «Нюдэнэй шэмэг»
  • «Шэхэнэй хужар»
  • «Хурса хэлэн – бэлиг»
  1. «Ёохор наадан».  (10 -15 минутын турша соо)
  2. Шагналгын баяр ёhолол. (13 саг 00 минутаһаа – 13 саг 40 минута болотор)
  3.          Yдын хоол. (12 саг 30 минутаһаа – 13 саг 00 минута болотор)

     Жюриин бүридэлдэ ороно:

          Хэжэнгын аймагай засаг дарга (албан тушаалтан), hомоной дарга (албан тушаалтан), эрдэм һуралсалай, соёл болбосоролой, «Хэжэнгэ» сониной мэргэжэлтэд, буряад хэлэ бэшэгэй багшанар.

       

    Хабсаргалта:

  Хабсаргалта

  Хэжэнгын  аймагай  hургуулиин  8-9 ангиин hурагшадай дунда үнгэргэгдэхэ   мүрысөөн-һорилгон

  Обог,  нэрэ

  hургуулиин  нэрэмжэ

  Анги, наhан

  Һалбари

  Багша  

  Утаhан: гэрэй

                  гар

                  Е-mail

                                                                      Харилсаха утаhан: 32-9-54; 32-9-53

                                                                            Электрон хаяг: Kizhingainternat@mail.ru

                                                                                           89149858987  Лариса Цыденовна Баендуева

                                                                                           

                                                                                           


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  положение районного конкурса "Лидер XXI века"

  Порядок и сроки проведения районного конкурса лидеров детского общественного объединения "Лидер XXI века"....

  ПОЛОЖЕНИЕ районном конкурсе мультимедийных проектов «Герои среди нас»

  Данное ПОЛОЖЕНИЕ поможет вам провести конкурс проектов...

  Положение районного конкурса "Мы сочиняем сказку" - 2018

  Положение районного конкурса сказок...