Главные вкладки

  Материал (5 класс):
  Сценарий "Авалар хуну"

  Ооржак Оксана Викторовна
  Хоюг чымчак авам холу
  Ховар чараш алдын ышкаш,
  Кадыг, чымчак ажылдарнын
           Кандыызын-даа кылып кааптар 

  Аалга оргаш анаа орбас
  Алгы эттеп, даараныр,
  Авыралдыг буян синген
       Авам холу шевер, кежээ.  
  Алдар-аттыг авам холун
       Алгап-мактап сузугледим. 

  Эртен унген хунум чараш,
  Эштип оскен хемим чараш,
  Эргеледип остуруп каан
  Эриг баарлыг авам чараш. 

   

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл stsenariy_den_materi.docx16.81 КБ

  Предварительный просмотр:

  Сценарий Авалар хуну

  Ведущий: Экии, хундулуг авалар, кырган-авалар болгаш оореникчилер!! Ноябрь 25 – Бугу Россияда Иелер хуну, ынчангаштын богун иелер-хунунге тураскааткан кежээвис эгелээр дир бис!

  Аваларны алдын хунге деннеп анаа эвес чугаалаар бис.

  Хун дээрге чырык ортемчейде амыдыралдын болгаш чылыгнын унер дозу.

  Хун чок болза , бугу-ле дириг амыттаннар, оът- сиген унмес. Думбей карангы болур. Хун биле ава чок болза чуртталга чок.

  Кижинин кадык, тодуг чуртталгазы, буян-кежии хунден, авадан хамааржыр.

  Ава кижи чуртталганын чаяакчызы ажы-толунун энерелдиг иези болгаш мерген угааныг сумелекчизи, ог одунун кадагалакчызы, ажы-толунун энерелдиг азыракчызы. Ава кижинин сулдези бедик холдары эн-не чылыг, чымчак, эргим, сагыш- сеткили ажык. Оон ажы-толге болгаш кижилерге ынакшылы кажан-даа ошпес.

  Шулук

  Хоюг чымчак авам холу

  Ховар чараш алдын ышкаш,

  Кадыг, чымчак ажылдарнын

                          Кандыызын-даа кылып кааптар (Асель)

  Аалга оргаш анаа орбас

  Алгы эттеп, даараныр,

  Авыралдыг буян синген

       Авам холу шевер, кежээ.  (Айдын)

  Ажы-толун, уругларын

  Ажыл-ишке оореткен,

  Алдар-аттыг авам холун

                           Алгап-мактап сузугледим. (Арсу)

  Эртен унген хунум чараш,

  Эштип оскен хемим чараш,

  Эргеледип остуруп каан

  Эриг баарлыг авам чараш. (Омак)

  Дараазында «Пусть всегда будет солнце!» деп ырыны шупту ырлап бээр дир бис! (весь класс)

  1.Моорей «Авазынын дугайында кым билирил?»

  1.Ат-сывы, хары чежел?

  3.Идиинин размери азы хемчээли…

  4.Кандыг онге ынагыл?...

  5.Чуу деп ырыга ынак?

  6.Кандыг чечекке ынак ?..

  7. ынак чеми?...

  8. Кым деп артиске ынак ?...

  9. Кандыг кино коорунге ынагыл?...

  10. Ынак духизи…

  11.Чуу деп байырлалга ынагыл?...

  12. Аажы-чанын  кандыг деп санап чоруурул?...

  13. Кандыг спорттун хевиринге ынагыл?

  14. Чылдын кайы уезинге ынагыл? Чуге?...

  Дараазында музыкалыг пауза индии танцы (Хомушку Айрана)

  Ыры «Авай» Ак-Сай Хомушку

  Шупту туруп кээш танцылаар (флешмоб)

  Видеопоздравление


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Класс шагы. Хуулгаазын шол. Темазы"Январь 14- Ыдыктыг Валентин хуну»

  "Январь 14-Ыдыктыг Валентин хуну»Ортумак болгаш улуг класстарга хуулгаазын шолчугеш хевиринге эрттирер класс шагынын презентациязы....

  презентация Хун шубуун

  Презентация к бурятской легенде Хоридой Мэргэн...

  Кижизидилге шагы "Ие кижи - хун"

  Кижизидилге шагы «Ие кижи-хүн» Сорулгазы: Ие кижини хүндүлээринге, дузалажырынга, чугаазын дыңнаар чорукка кижизидер.  Торээн чуртунга, иезинге ынак болурун кижизидер. Уругларнын сос к...

  "...Ажы-толдун чурээн чылдыр, Ава дээрге хун дег чангыс".

  А.Даржайнын "Он рубль" деп чечен чугаазынга кичээл....

  Сценарий принятия членов в ДОО "Хунав"

  Сценарий для старшего вожатого...

  Эртенги хунну коор аас-кежиктиг болур дизе, богун канчаар чурттаарыл?

  Кадыкшыл болгаш амыдырал дугайында билиглер....

  "Хун-Херелден аалчылар". презентация.

  Презентация к уроку по тувинской литературе. 5 класс....