Главные вкладки

  Олимпиадные задания для 5 класса школьный тур
  олимпиадные задания (5 класс) на тему

  Урбагарова Розалия Бато-Жаргаловна

  Олимпиадные задания для 5 класса школьный тур

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл olimpiada_buryaz_kak_gos_5_kl.docx23.97 КБ

  Предварительный просмотр:

  Олимпиадные задания

   по бурятскому языку как государственному 5 класс

  Рекомендуемое время выполнения заданий – 2 часа

  1. Какие языки являются родственными бурятскому языку?
  2. Вместо точек вставь нужные дифтонги:

  малг…, бээл...., нох......, дэлх....., гэр...нгээ, h.....хан, баабг..., х....тэн, м….hон 

  3.Переведи на бурятский язык:

  Минии эжы эмшэн. Эмшэн хуниие аргалдаг. Би эмшэн болохоб.

  Ответ:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   4.Переведи  слова: Бумбэгэ –                        Хайрсаг -                          Онгосо –                                Хуухэлдэй -                            Туг –                             Хонхо -           

  5.Соотнесите слова в столбиках:      

     1 хугшэн эжы.                                         а старший брат.

     2 аха                                                         б бабушка.

     3 нагаса аба                                             в семья

      4 эжы                                                       г  родственники

      5 дуу басаган                                          д дедушка

      6 турэлхид                                             е младшая сестра

      7 абгай                                                   ж старшая сестра

      8 булэ                                                     з мама

      9 дуу хубуун                                         и младший брат

    10 абга                                                    к брат отца

  6. Распределите в первый столбик личные существительные, а неличные во второй столбик:

  хун, убгэн, аха, танил, миисгэй, Арюна, нохой, унэгэн, бумбэгэ, шагай, туг, табаг, убгэн баабай, хутага, багша, хилээмэн, самса, жолоошон, инженер, оймhон, дэгэл, Бата, хуухэлдэй.

  7 Найди  лишнее  слово:

  А) Ном, жэмэс, шугам, баллуур, дэбтэр

  Б)  Нюдэн, хамар, самбар ,шэхэн, гар

  В)  Нохой, морин, тугал, хуhан, миисгэй

  8. Измени по лицам слово бэшэнэ

  Би____________                                 Бидэ_______________

  Ши_____________                             Та_________________

  Тэрэ____________                             Тэдэ_______________

  9. Просклоняй слова и напиши:

  Хэн?             Эжы             аха              жолоошон                       нүхэр                  хүн

  Хэнэй?______________________________________________________________________                                                      

   

  10. Напиши данные числительные словами: 3,5,7,9,10,16,20,22,34,48

  Ответ:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  11. В предложениях найди слово, отвечающее на вопрос юу хэжэ байна?

       А наадана

       Б хатаржа байна

       В ниидээ

  12. Какое словосочетание лишнее:

      А улаан туг

      Б ногоон тэнгэри

      В мори урилдаан

  13. Выпиши имена существительные во множественном числе:

  Басагад,багшанар, нүхэд, хонин, ямаан,үхибүүд,нуурнууд, мүльhэн,морид

  Ответ:______________________________________________________________________

  14. Составь из данных слов предложения:

  1. эдидэг, үдэшын хоол, манай, бүлэ, 8 сагта

  2. дуратайб, сүлɵɵ сагтаа, уншаха, ном, би.

  15. Найди группу слов, относящихся к теме «Мой день»

  а. эхэнэр, багша, hурагша

  б. удэр, арбан сагта, удэшэ, углоогуур.

  в. аба, аша, эжы, зээ

  16. Подбери глаголы к данным существительным:

  1 Хонхо                        а) уншана

  2 Нохой                           б) жэнгирнэ

  3 Багша                            в) хусана

  4 Ном                           г) заана

  17.Какие знаки препинания необходимы к этим предложениям?

  1 Базар табадахи класста hурадаг

  2 Базар хэдыдэхи класста hурадаг бэ

  3 Базар эрхим hайн hурагша

  Регламент проведения олимпиады 5 класс

  Рекомендуемое время выполнения заданий – 2 часа

  Один правильный ответ - 1балл. Макс –    99 баллов – 100%

  40-51%  - 3 место     52-61%  - 2 место     62-100% - 1 место

  Ключи

  1. монгольский, калмыцкий, монгорский, баоаньский, дагурский, могольский.(6б)

  2. Малгай, бээлэй, нохой, дэлхэй, гэрэйнгээ, hайхан, баабгай, хүйтэн, мойhон  (9б)

  3. Моя мама врач. Врач лечит людей. Я стану врачом. (3б)

   4. Бумбэгэ – мяч                      Хайрсаг -сундук                    Онгосо – лодка                           Хуухэлдэй -кукла                            Туг –   флаг                  Хонхо –колокольчик  (6б)          

   5. 1-б, 2-а, 3-д, 4-з, 5-е, 6-г, 7-ж, 8-в, 9-и, 10-к.(10б)

  Личные

  неличные

  Хун, убгэн, аха, танил ,Арюна,убгэн баабай, багша,жолоошон, инженер, Бата

  Миисгэй, нохой, унэгэн, бумбэгэ, шагай, туг, табаг,хутага,хилээмэн, самса, оймhон, дэгэл, хуухэлдэй   (23б)

  6.

   

  7  А)  жэмэс  Б)   самбар   В)   хуhан (3б)

  8. Би  бэшэнэб                             Бидэ бэшэнэбди

  Ши бэшэнэш                           Та бэшэнэт

  Тэрэ бэшэнэ                            Тэдэ бэшэнэ (6б)

  9.     Хэн?                                           Хэнэй?

        Эжы                                              эжын

       аха                                                  ахын

       жолоошон                                    жолоошоной

       нүхэр                                              нүхэрэй                                              

         хүн                                                  хүнэй     (5б)                                                  

        

  10  гурбан, табан, долоон, юhэн, арбан, арбан зургаан, хорин, хорин хоёр, гушан дүрбэн, дүшэн найман (10б)

  11.   Б хатаржа байна(1б)

   12. Б ногоон тэнгэри (1б)

  13. Басагад,багшанар, нүхэд, үхибүүд,нуурнууд, морид (6б)

  14. 1. Манай бүлэ үдэшын хоол 8 сагта эдидэг.

  2. Би сүлɵɵ сагтаа ном  уншаха дуратайб. (2б)

  15. б. удэр, арбан сагта, удэшэ, углоогуур. (1б)

  16. 1 б  2 в  3 г  4 а  (4б)

  17. 1 Базар табадахи класста hурадаг.

  2 Базар хэдыдэхи класста hурадаг бэ?

  3 Базар эрхим hайн hурагша! (3б)


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Олимпиадные задания по биологии (школьный тур)

  Данный материал может быть использован для проведения олимпиады по биологии в 7 - 11 классах. Разработаны задания разного типа с системой оценивания результатов. В тестовых заданиях частей I и III за ...

  Олимпиадные задания для проведения школьного тура олимпиады по биологии, 6-11 классы

  Олимпиадные задания по биологии включают в себя разноуровневые тестовые задания с готовыми ответами и системой оценивания в баллах для экономии времени учителя на этапе подготовки, проведения и провер...

  Олимпиадные задания по химии (школьный этап) для 10 класса 2013-2014 учебный год

  Олимпиадные задания по химии  с ответами для учащихся 10 классов (школьный этап ВОШ) 2013-2014 учебный год....

  Олимпиадные задания по химии (школьный этап) для 11 класса 2014-2015 учебный год.

  Олимпиадные задания по химии для учащихся  11 класса (школьный этап ВОШ)....

  Олимпиадные задания по ФИЗИКЕ (школьный этап) для 9 класса 2015-2016 учебный год

  Всероссийская олимпиада школьников по физике. 2015-2016 учебный год Школьный этап9 классВремя выполнения 90 мин....

  Олимпиадные задания по ФИЗИКЕ (школьный этап) для 7 класса

  Олимпиадные задания по ФИЗИКЕ  (школьный этап) для 7 класса...

  Олимпиадные задания по истории (школьный этап) по истории для 8 класса

  Предложенный вариант включает в себя разнообразный вид заданий, позволивший определить степень сформированности знаний о у обучающихся по данному предмету....