Главные вкладки

  Реализация этнокультурного компонента содержания образования в гимназии №33 г.Улан-Удэ
  статья по краеведению по теме

  Бадмаева Баирма Жигмитдоржиевна

  В статье говорится о реализации этнокультурного компонента содержания образования в гимназии №33 города Улан-Удэ

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon doklad_badmaevoy_b.zh_.doc47 КБ

  Предварительный просмотр:

  33-дахи гимназида үндэhэ яhатанай соел болбосоролой зүйл бэелүүлгэ тухай

  (Реализация этнокультурного компонента в гимназии №33 г.Улан-Удэ)

  Аннотаци

  Энэ элидхэл соо «33-дахи гимнази» гэhэн муниципальна автономито hуралсалай эмхи зургаанда үндэhэ яhатанай зүйл ямар аргаар бэелүүлэгдэнэб гэhэн асуудалда харюу үгэлгэ болоно.

  Гол хуби

  Мүнөө  үе сагта ургажа ябаhан залуу үетэниие арадай hургаалай баян дүй дүршэлэй үндэhэн дээрэ хүмүүжүүлхэ гээшэ манай нангин уялга мүн болоно. Үхибүүдэй ухаан бодолой, сэдьхэлэй, абари зангай, бэе махабадайнь бүридэлдэ эхэ эсэгын, багшанарай, нютагай аха заха зоной оролдолго ехэхэн нүлөө үзүүлхэ ёhотой.

  Тиимэ тула эхин классуудhаа эхилжэ урданай ёhо заншалнуудтай, түрэhэн нютаг, түрэл дайдынгаа түүхэтэй, буряад арадайнгаа хэр угhаа хойшо эрхилжэ ябаhан ажал хүдэлмэритэй танилсуулха шухала.

  Арадайнгаа ёhо заншал нарин сахиха мэдэрэлтэй, аха захаяа хүндэлхэ, ажал хүдэлмэридэ дуратай ба арга дүйтэй, эрдэмэй хэшэгтэ хүртэhэн, тоонто нютагаа, эхэ байгаалиингаа баялигые нангинаар гамнажа, сахижа ябаха шэнэ үеын зониие hургаха, хүмүүжүүлхэ гээшэ манай гимназиин гансашье буряад хэлэнэй багшанарай бэшэ, бэшэшье багшанарай нангин уялга.

  Ургажа ябаhан залуу үетэниие хүмүүжүүлгэдэ, гэгээрүүлгэдэ, hургалгада үндэhэ яhатанай соёл болбосоролой нүлөөгэй аргагүй ехэ удха шанартайень зүрхэ сэдьхэлээрээ мэдэрнэбди. Илангаяа ХХI зуун жэлэй элдэб оньhон түхеэрэлгэнүүдэй, ниигэм соохи харилсаануудай шэнээр хүгжэжэ байhан үедэ энэ зүйл шухала болоно гэжэ ойлгонобди. Тиимэhээ манай hургуулиин багшанар олон тоото проектнүүд соогоо үндэhэ яhатанай соёл болбосоролой ёhо заншалнуудые баримталжа, ажалаа урагшатайгаар ябуулна. Эдэ проектнүүдэй нэгэн хадаа «Алтан булаг» гэhэн арадай ёhо заншалнуудай республиканска фестиваль болоно. Энэ ехэ хэмжээ ябуулгын эхин тухай хэлэхэ хэрэгтэй. 2010 ондо hургуули дотор «Сагаан hара та бүгэдэниие урина» гэhэн проект хари хэлэнүүдэй, буряад хэлэнэй багшанар эмхидхэжэ, үрэ дүнтэй ажал ябуулагдаа hэн. Зорилгонь хадаа олон ондоо яhатанай түлөөлэгшэд Сагаан hарын hайндэртэ айлшаар буужа, өөhэд тухайгаа хөөрэжэ, еhо заншалнуудаа, дуу хатараа, хубсаhа хунараа, эдеэ хоолоо эртээнhээ бэлдэжэ, hонирхолтойгоор харуулжа үгэхэ, олон ондоо яhатанай соел болбосоролтой танилсаха гэhэн долоон хоногой хэмжээ ябуулга болоо бэлэй.

  Һүүлдэнь, 2011 ондо «Байкальская ЛиГа» гэhэн эмхидэ ородог гимнази, лицейнүүдэй хоорондо «Сагаан hара» гэhэн арадуудай хани барисаанай фестиваль проектнэ технологи хэрэглэн үнгэргөөбди. Хоер үдэрэй туршада арба гаран hургуулинуудай команданууд бэе бэетэеэ танилсажа, олон тоото hонин hонин даабаринуудые дүүргэжэ, хани барисаанай харгы нээжэ, ехэ юумэ мэдэхэ, шадаха боложо тараа hэн.

  Мүнөө жэлэй февралиин 15-да энэ фестиваль республиканска хэмжээндэ гаража, «Алтан булаг» гэжэ аятай тааруу нэрэтэй боложо, арадай ёhо заншалай, дуу хатарай, нааданай, ёhотойл үндэhэ яhанай соёл болбосоролой hайндэр боложо шадаа. Энэ фестиваль «УРАН» гэhэн творческо нэгэдэлтэй хамтаржа, манай гимназиин буряад хэлэнэй багшанар ХартаеваД.Д., Маланова А.Г., Бадмаева Б.Ж. гэгшэд эмхидхэhэн байна. Агын, Усть-Ордын тойрогуудhаа айлшадые уряабди. Загарайн, Ахын, 2, 4, 9, 33, 37, 63-дахи hургуулиин багшанар болон шабинар бүхөөг сагаан ордондомнай буужа, алтан сэргэдэмнай хүлэгүүдээ уяжа, Сагаан hараар бэе бэеэ золгожо, амар мэндэеэ хэлсэжэ, фойе соомнай дэлгэгдэhэн Шэнэхээн нютагhаа уг гарбалтай уран оедолшодой оёhон буряад үндэhэтэдэй  урданай хубсаhантай танилсажа, актова заал соомнай сугларhан hаншаг сагаан эжынэр абанартамнай, шаг шууяа шабинартамнай зүрхэ сэдьхэлээ нээжэ, түсэблэhэн үйлэ хэрэгүүдээ эхилээбди. Буряад Республикын арадай артист Намхайн Мунхзул, залуу эстрадна дуушан Валико Гаспарян, «Тэмуджин» бүлгэм, «Жемчужины Бурятии» гэhэн хореографическа ансамбль гэгшэд фестивалииемнай хүгжэм дуугаараа, аятай зохид хатар наадануудаараа шэмэглээ юм.  

  Буряад арадай ёhо заншалнууд хэдэн зуун мянган жэлэй саанаhаа эхиеэ абадаг. Буряад зон хүндэмүүшэ, уримгай, налгай зантай, эртынгээ ёhо заншалые хүндэлдэг арад юм. Урда сагhаа хойшо абажа ябаhан бүхы ёhо заншалайнь баялигуудые хүүгэдтэ ойлгуулха, зааха шухала байна. Түрэhэн эхэ эсэгээ, үндэр наhатайшуулые хүндэлхөөр, уг гарбалаа hайн мэдэхээр үхибүүдые хүмүүжүүлхэ гээшэ багшанарай нангин уялга гээшэ.

  Ссылки: htpp//scool33.bsu.ru Паспорт проекта лингвистических классов гимназии №33 “Buryatia  welcomes you during Sagaalgan festival”(Бурятия приветствует вас в дни Сагаалгана), 2010 г.

  Положение Межгимназического сетевого проекта «Фестиваль дружбы народов», 2011 г.

  Положение республиканского фестиваля «Золотой родник», 2013 г.

  1. http://www.scool33.bsu.ru   
  2. http: //www.bulag.ucoz.ru
  3. https://sites.google.com/site/sajnbajna/

  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  «Реализация этнокультурного компонента во внеклассной работе МОУ Барановской средней школы»

  Последние годы современные умы бьются над созданием перечня мировоззренческих ценностей, цельной системы воспитания нравственности у детей, ибо не может быть ни прочной семьи, ни сильного государства,...

  Инновационный подход к реализации этнокультурного компонента в образовательном процессе МОУ «СОШ №8» г.о. Саранск Республики Мордовия (из опыта работы учителя эрзянского языка Ледяйкиной Л. А.)

  Инновационный подход к реализации этнокультурного компонента в образовательном процессе МОУ «СОШ №8» г.о. Саранск Республики Мордовия(из опыта работы учителя эрзянского языка Ледяйкиной Л. А.)Всем изв...

  Презентация "Инновационный подход к реализации этнокультурного компонента в образовательном процессе " (из опыта работы учителя эрзянского языка Ледяйкиной Л. А.)

  ЛедяйкинаЛюдмила Анатольевна,учитель эрзянского языкаТема:«Инновационный подход к реализации этнокультурного компонента в образовательном процессе МОУ «СОШ №8» г.о. Саранск Республики Мордовия» П...

  Задачи с краеведческим материалом как средство реализации этнокультурного компонента в обучении математике

  Изучение математики в органической связи с  окружающим, позволяют приобщить школьников к человеческой культуре в целом. Поиск, творческая деятельность позволяют сделать математическое содержание ...

  Повышение мотивации школьников к активным занятиям физической культурой и спортом как результат реализации этнокультурного компонента программы физического воспитания учащихся V-ХI классов

  С 1999 года на базе МОУ «Оленекская средняя общеобразовательная школа им. Х.М. Николаева» реализуется Программа физического воспитания с этнокультурным компонентом для учащихся V-ХI классов МОУ «Олене...


   

  Комментарии

  Бадмаева Баирма Жигмитдоржиевна

  Мы должны не только предусмотреть развитие этнокультурной составляющей через урочную, внеурочную и воспитательную деятельность, но и увидеть возможности реализации метапредметного подхода в условиях преподавания различных предметов